Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
CD-ROM datu bāzes

Latvijā izdotās CD-ROM datu bāzes

 

LV Statistika

1996 - 2006

Latvijas Vēsture

 

Latvian Export & Import

1998 - 2000

 

Iespējamie Saimnieciskās un komercdarbības līgumu paraugi

1998 Komplektā ar grāmatu

Latvijas meži gadsimtu mijā

2001

Vide un attīstība

2002

EDUCATION in Latvia

2001

Higher Education in Latvia

2002

 

Ārvalstīs izdotās CD-ROM datu bāzes

 

 

ABI/Inform (Global)

 Pieejama tikai Rūpniecības 10

 

1992 - 1999

Informācija par biznesu, bankām, ekonomiku, medicīnu, tehniskām zinātnēm, likumiem

 

 

Australia’s REPTILES

Snakes and Monitors

Pieejama tikai Lielvārdes 24

 

Multimedia datu bāze par Austrālijas čūskām un rā­pu­ļiem

 

Australian BIRDS

Pieejama tikai Lielvārdes 24

 

Multimedia datu bāze par Austrālijas putniem

 

 

BUTTERFLIES of the World

 

 Pieejama tikai Rūpniecības 10

 

Multimedia datu bāze par pasaules taureņiem. At­tēli, video, audio un teks­tuāla in­for­mā­cija. In­te­re­sants izziņu materiāls gados jau­nā­kiem

 

 

COMPENDEX*PLUS

 

 

 Pieejama tikai Rūpniecības 10

 

1990 – 2000

Plaša informācija par inženierzinātnēm. Perio­di­kas raksti, konferenču materiāli. Bibliogrā­fija + anotācijas

 

Encyclopedia Britanica

 

Pieejama tikai Lielvārdes 24

 

1998

Britu enciklopēdija. Teksti, attēli, universāla informācija

 

 

Humanity Development Library

 Pieejama tikai Lielvārdes 24

 

 

1998

Vispārīga humanitārā informācija

 

 

Inside Information on CD-ROM

 

 

 Pieejama tikai Rūpniecības 10

1994 - 1996

Britu Bibliotēkas Dokumentu Piegādes Cen­tra 10,000 po­pulārāko žurnālu rakstu bib­lio­grāfiskie dati. Ap­tver prak­tiski visas dzīves no­za­res.

 

 

Inside Science PLUS

 

 

Pieejama tikai Rūpniecības 10

 

1997 - 1999

Britu Bibliotēkas Dokumentu Piegādes Cen­tra po­pulārāko žurnālu rakstu bibliogrāfiskie dati eksaktajās zinātnēs

 

 

Inside Social Sciences and Humanities PLUS

 

 Pieejama tikai Rūpniecības 10

1997 - 1999

Britu Bibliotēkas Dokumentu Piegādes Cen­tra po­pulārāko žurnālu rakstu bibliogrā­fiskie dati so­ciālajās un humanitārajās zinātnēs

 

 

Microsoft Bookshelf

 

1996 - 1997

Dažāda uzziņu literatūra

 

 

Multimedia AUDUBON's MAMMAL's

Pieejama tikai Rūpniecības 10

 

Multimedia datu bāze par zīdītājdzī­vi­nie­kiem. At­tē­li, audio un tekstuāla in­formācija. In­te­resants iz­zi­ņu ma­te­riāls gados jau­nā­kiem

 

 

Polish Science Directory

Pieejama tikai Rūpniecības 10

 

1997

Zinātniskās organizācijas un pētījumu tematika Polijā

 

 

SCIENCE Citation Index with Abstracts

 Pieejama tikai Rūpniecības 10

1992 – 2000

Praktiski visas zinātņu nozares. Ļoti plašas mek­lē­ša­nas iespējas. Meklēšana pēc citētā dar­ba. Ierakstu ar vie­nādiem citētiem dar­biem

 

 

SOCIAL SCIENCES Citation Index with Abstracts

 Pieejama tikai Rūpniecības 10

 

1994 – 1998

Sociālās zinātnes

 

 

     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa