Sadarbība
Sadarbība ar Latvijas bibliotēkām un citām organizācijām

Sadarbības iespēju paplašināšana bibliotēku vidē ļauj optimālāk veikt bibliotēku pamatuzdevumu – sniegt kvalitatīvus un operatīvus informācijas pakalpojumus, ļauj racionālāk organizēt bibliotekāro darbu, nodrošina ne tikai datu, bet arī ideju apmaiņu.

Lai uzlabotu LU Akadēmiskās bibliotēkas fondu kvalitāti, kooperācija ar Latvijas informācijas iestādēm izvēršama vairākos virzienos:

·         meklēt jaunus sadarbības partnerus starp bibliotēkām Latvijā, lai apmainītos ar iespieddarbu rezerves eksemplāriem un piekomplektētu trūkstošos Latvijā izdotos iespieddarbus;

  • sadarbībā ar grāmatu apgādiem, žurnālu un laikrakstu redakcijām (sagatavojot un organizējot izstādes, konferences un sarīkojumus atbilstoši izdevniecību interesēm) papildināt bibliotēkā esošo grāmatu eksemplāru skaitu, tādējādi sniedzot iespēju lietotājiem tās saņemt arī mājas abonementā;
  • atbalstīt grāmatu autorus, autoru kolektīvus, sniedzot viņiem nepieciešamās uzziņas, konsultācijas, palīdzēt sarūpēt ilustratīvo materiālu viņu grāmatām, tā veicinot gan bibliotēkas publicitāti, gan vienošanās ceļā iegūstot iespieddarbu papildu eksemplārus;

·         sadarbībā ar bibliotēkām, muzejiem, citām zinātnes, izglītības un kultūras iestādēm organizēt izstādes, attīstīt kopprojektus.

LU Akadēmiskā bibliotēka ir iesaistījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta vienā no sastāvdaļām „Gaismas tīkls” – Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā. Tā ieviešanu koordinē v/a "Kultūras informācijas sistēmas" un projekta realizācijā ir iesaistītas aptuveni 2000 Latvijas bibliotēkas.

LU Akadēmiskā bibliotēka ir piedalījusies Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) dibināšanā 1994. gadā. LATABA galvenie mērķi ir: veicināt Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku attīstību un sadarbību, veicināt Latvijas zinātnes, augstākās izglītības un tautsaimniecības optimālu informatīvo apgādi, saliedēt Asociācijas sastāvā esošās augstskolu un speciālās bibliotēkas, kam ir līdzīgi informatīvie un zinātniskie mērķi un uzdevumi.

LU Akadēmiskā bibliotēka 2006. gadā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Sadarbības pamatā ir kopēja politika nacionālā krājuma veidošanā un realizēšana, nacionālā krājuma saglabāšanā, Latvijas Digitālās bibliotēkas veidošanā, lietotāju apkalpošanā, kā arī citos, bibliotēkām svarīgos jautājumos.

Lai veicinātu Latvijas zinātnes popularizēšanu, zinātnes vēstures pētījumu tālāku pilnveidošanu un paplašināšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma, kas glabājas LU Akadēmiskās bibliotēkas fondos nozīmi zinātniskajos pētījumos, LU Akadēmiskā bibliotēka ir noslēgusi divpusēju sadarbības līgumu ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Baltijas Starptautisko Akadēmiju, Daugavpils Universitāti.

LU Akadēmiskās bibliotēkas starptautiskā sadarbība

LU Akadēmiskās bibliotēkas starptautiskā sadarbība balstīta uz starptautiskās sadarbības iespējām, kuras sniedz:

-        Latvijas neatkarības atgūšana 1991. gadā;

-        Latvijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienības dalībvalstīm 2004. gadā, paverot plašāku iesaistīšanās perspektīvu ES humanitāro un sociālo zinātņu programmās.

Starptautiskā sadarbība tiek īstenota:

·         sadarbojoties ar atbilstošām organizācijām pasaulē;

  • iestājoties radniecīgās ārvalstu starptautiskajās organizācijās;
  • kopā ar atbilstošām ārvalstu institūcijām, piedaloties nozīmīgos pētniecības un kultūras mantojuma saglabāšanas projektos;
  • piedaloties ES 7. Ietvara programmās;
  • iesaistoties dažādu starptautisku pasākumu, konferenču, semināru u. c. pasākumu organizēšanā;
  • turpinot starptautisko literatūras apmaiņas darbu;
·        izvēršot plašāku sadarbību ar ārvalstu bibliotēkām un organizācijām, kurās glabājas ārzemēs izdotie latviešu iespieddarbi (šādas sadarbības rezultātā Misiņa bibliotēka no krātuvēm Vācijā, ASV, Austrālijā ir ieguvusi daudz periodisko izdevumu kopijas mikrofilmās).