Mēs esam savējie. Latviešu likteņi Krievijā.


001.jpg (5926 bytes)

Izstādes uzdevums bija parādīt, kādi vēstures notikumi piespieda daļu latviešu tautas pārcelties uz dzīvi Krievijā, gan vardarbīgi, gan brīvprātigi. Kas ir norisinājies 200 gadu laikā, kāda bijusi notikumu saistība ar Krieviju, kādēļ un kā vēl pašlaik Austrumos dzīvo latvieši? Paralēli bija jāskata, kā notiekošo dažādos laika posmos vērtēja Latvijā, un kā to atspoguļoja Krievijā iznākošā latviešu prese.

 

002.jpg (4556 bytes)003.jpg (4606 bytes)004.jpg (4250 bytes)006.jpg (6752 bytes)


Kā gāju putni, kam asiņo vētrās lauztie spārni, mūsu tautas locekļi sastopami katrā pasaules daļā un valstī. Ilgās pēc savas zemes un tautas deg sirds, atpakaļ sauc tuvinieki un senču veļi, bet apstākļi liek mīt svešas tekas. Raisās visu tautu apvienotājas saites, daudzi desmittūkstoši atsvešinājušies un nozuduši citu tautu jūrā. Bet pievērst savai tautai ikvienu svešumā dzīvojošu latvieti ir mūsu svēts pienākums.

V. Krasnais, 1938.

005.jpg (4297 bytes)

1776. gadā, kad Krievijas cars Pāvils ceļojis cauri Vidzemei, Cēsu un Valmieras apriņķu zemnieki iesnieguši viņam lūgumu pasargāt no muižnieku varmācibas. Sašutuši par tādu rīcību, muižnieki panāca vainīgo sodīšanu, un 1777. gadā zemnieki tika iekalti važās un kājām tika sūtīti uz Sibīriju. Pēc vairākiem mēnešiem viņi nokļuva Toboļskā, kas tajā laikā bija slavena izsūtījuma vieta.

 

007.jpg (4628 bytes)008.jpg (4729 bytes)

Vecākā latviešu kolonija ir 1802. gadā dibinātā Rižkova Toboļskas guberņā, kuras pirmie iedzīvotāji bija 18. g.s. beigās un 19. g.s. sākumā zemnieku nemieros (Kauguru nemieri) notiesātie vidzemnieki 
Kauguru nemieru vadītājus izsūtīja uz Sibīriju.

 

009.jpg (4578 bytes)010.jpg (4293 bytes)011.jpg (4791 bytes)


Pirmais lielākais latviešu izceļotāju pulks Krievijā apmetās 19. gs. 60. gados. 1862. gada izveidojās Vecrīgas kolonija. Koloniju dibināšanā aktīvi piedalījās Kr. Valdemārs. Izstādē eksponēta “Pēterburgas Avīze”, 1863. , Nr. 23, kurā Kr. Valdemārs ievietojis ziņu par neapstrādātas zemes pārdošanu 80 verstes no Pēterburgas. Šajā laikā presē parādās daudzi polemiski raksti un vēstules ar pārdomām par latviešu zemnieka tieksmi iegūt sev zemi Krievijā.
“ [..] latviešu kolonista rokai nebija neviens koks par resnu, neviena sieksta par smagu, neviens celms par lielu un nekāds dzīves veids par grūtu, lai tiktu pie savas zemes.” (“Baznīcas Vēstnesis”, 1900.)

 

012.jpg (4415 bytes)

Kādēļ klīdāt tāļi, tāļi,
Jūs no mīļās tēvijas,
Vai nav telpas, brāļi, brāļi,
Še iekš mūsu Latvijas?

A. Pumpurs, dzej. “Tēvijā un svešumā”, 1874.

1846. gadā Vidzemes zemnieki saņēma atļauju izceļot ārpus savas guberņas robežām. Tiesības legāli izbraukt no saviem pagastiem Kurzemes zemnieki ieguva 1858. gadā. Izbraukšana pieauga pēc vispārējās dzimtbūšanas atcelšanas 1861. gadā un 1863. gada pasu likuma pieņemšanas.

013.jpg (3441 bytes)014.jpg (3715 bytes)015.jpg (3111 bytes)016.jpg (3578 bytes)

Izstādē var aplūkot arī senas dzimtu fotogrāfijas. Viena no šo līdumnieku ģimenēm ir Heldīnes Bumbieres - Koceres. Viņas senči Vecrīgā (Sibīrijā) uz dzīvi apmetušies ap 1850. gadu. Inteliģenta Sibīrijas latviešu zemnieka saime - mājās, dārzā, kopā ar draugiem. Bieži zem jaunāku vīriešu fotogrāfijām pierakstīts - represēts, nošauts (1937./1938.).

019.jpg (4279 bytes)
Kārlis Bumbieris, 1929.
017.jpg (4054 bytes)018.jpg (5848 bytes)

Heldīnes Bumbieres - Koceres ģimene ieradās Sibīrijā ap 1850. gadu.

Heldīnes Bumbieres - Koceres ģimenes fotogrāfijas

020.jpg (4875 bytes)

Aleksandrs Duglass
Dzimis Vecrīgā, mācījies Omskā un Orenburgā.
Lidotājs. Represēts 1937.g.

021.jpg (6234 bytes)022.jpg (5318 bytes)023.jpg (5467 bytes)
025.jpg (4909 bytes)

Mācītājs Mēders ar jauniešiem ap 1922. g.
024.jpg (4909 bytes)
026.jpg (4882 bytes)

Dārzā. No kreisās: Ida Riekstiņa, Marija Rubene, Heldīnes māsa Marija ar mazo Leontīni, māsica Marija, māsa Natālija un Paulīne Bumbiere. Vecrīga, ap 1931. gadu.

027.jpg (5418 bytes)

1969. gadā pie Omas upes. Marija, Alvīne un Venta


Pēc 1905. gada kolonistu skaitam piepulcējās izsūtītie vai emigrējušie revolūcijas dalībnieki. Līdz 1914. gadam Krievijā bija izveidojušās apmēram 600 lielākas un mazākas latviešu kolonijas. Latviešu presē parādījās plaši apcerējumi par izceļošanu un dzīvi kolonijās. Latviešu Izglītības biedrības Gada grāmatā 1911. gadam aizrāda, ka ir jāgādā un jārūpējās, lai kolonisti paliktu ciešā sakarā ar savu dzimteni, nezaudētu savu tautību un valodu.

028.jpg (4487 bytes)

Latvieši ne tikai ara un kopa zemi, bet vienmēr ir alkuši mācīties. Maskavas un Pēterburgas augstskolas bija tās, kurās, nezaudējot garīgo kontaktu ar dzimteni, dzīvojuši un mācījušies Kr. Barons, Baumaņu Kārlis, J. Vītols, J. Čakste, J. Velme u.c. Ar Pērburgas Zinātņu akadēmijas atbalstu Pēterburgā izdotas Kr. Barona “Latvju dainas” (1894 - 1915). Plašajā Krievijā tika dibinātas dažādas lauksaimniecības, izglītības, palīdzības, dziedāšanas un vienkārši latviešu biedrības, to apliecina biedrību statutu un pārskatu izdevumi. Krievijā latviski tika izdotas avīzes, drukāti kalendāri (žurnāls “Austrums” 1885 - 1906, iznāca Maskavā, “Pēterburgas Avīzes” 1862 - 1865; 1901 - 1905 izdotas Pēterburgā u.c.).

029.jpg (3128 bytes) 030.jpg (4777 bytes) 031.jpg (2957 bytes) 032.jpg (4174 bytes) 033.jpg (3858 bytes)
034.jpg (4067 bytes) 035.jpg (5000 bytes)


Ar Pēterburgas Zinātņu akadēmijas atbalstu izdotas Kr. Barona “Latvju dainas” (1894 - 1915)

037.jpg (4009 bytes)036.jpg (4712 bytes)038.jpg (4155 bytes)


Augusts Melnalksnis Latviešu konversācijas vārdnīcā publicējis Krievijas latviešu koloniju sarakstu. No tā varam noskaidrot koloniju nodibināšanos atsevišķos laikmetos. Tā

no1850. līdz 1859. gadam ir radušās 5,
no 1860. - 1869. gadam 40,
no 1870. līdz 1879.g. 42,
no 1880. līdz 1889. g. 101,
no 1890. līdz 1899.g. 189,
no 1900. līdz 1909.g. 102
un no 1910. līdz 1914. gadam 35 latviešu kolonijas,
kopā 514.

V. Krasnais, Latviešu kolonijas R., 1938.

 

039.jpg (3172 bytes) 040.jpg (3716 bytes) 041.jpg (4378 bytes) 042.jpg (3378 bytes) 043.jpg (3919 bytes)
044.jpg (3690 bytes) 045.jpg (5760 bytes) 046.jpg (4281 bytes) 047.jpg (4232 bytes)

Nākošais vēstures vilnis - Pirmais pasaules karš - aizdzina tūkstošiem cilvēku bēgļu gaitās. Demogrāfi uzskata, ka kara laikā varēja būt brīdis, kad gandrīz viens miljons cilvēku no Latvijas atradās ārpus dzimtenes. Izstāde parāda Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas darbību, un tās centienus palīdzēt tautai atgriezties mājās.

048.jpg (4598 bytes)049.jpg (4413 bytes)

J. Čakste ņem vārdu un atminas pirmos soļus bēgļu ceļā.

“ [..] Te bija latviešu tauta. Viņa gāja mierīgi pretīm savam nezināmam liktenim. [..] redzam, ka šis vilnis, plūzdams uz priekšu, uzmeklē vietas, kur atkal pukst latviešu sirdis. No Palangas līdz Valkai, no Dundagas līdz Vitebskas robežām pukst mūsu tautas sirds.”

K. Bahmanis, Latvju tauta bēgļu gaitās, R., 1925.

 

050.jpg (4208 bytes) 051.jpg (4187 bytes) 052.jpg (4647 bytes) 053.jpg (4234 bytes)

Pirmais pasaules karš latviešu tautai atnesa lielus dzīvā spēka zaudējumus. Pēc vācu okupācijas statistikas datiem, no pirmskara 812 300 Kurzemes iedzīvotājiem 1915. gada septembrī Kurzemē bija palikuši tikai 245 000 cilvēku. 567 000 cilvēku bija atstājuši savas mājas un devušies bēgļu gaitās. Vēlāk, vāciešiem okupējot pārējo Latvijas teritoriju, arī tās lielāko pilsētu Rīgu, bēgļu skaits pieauga, un demogrāfi uzskata, ka kara laikā varēja būt brīdis, kad gandrīz viens miljons cilvēku no Latvijas atradās ārpus dzimtenes.

Visvaldis Lācis, Latviešu zemes un tautas vēsture, 1. sēj. R., 2001.

054.jpg (4126 bytes)055.jpg (4664 bytes)056.jpg (3403 bytes)057.jpg (3782 bytes)

Kas Latvijā palikās? Tie, kas viņu mīlējuši līdz nāvei - mūsu strēlnieki, bija viņu atstājuši, ārēji kalpodami sarkanam ideālam, bet iekšēji strādādami Latvijas labā. Dragādami ar savu sparu un savu milzīgo prestižu krievu monarhistiskos kara pulkus, viņi traucēja kārtīgas krievu valdības nodibināšanos, kas būtu nākusi tūlīt atkarot Baltijas piekrastes. Tā latviešu lielinieciskie strēlnieki, pārvērzdamies spēkā, “kas ļaunu vienmēr grib, bet labu vienmēr nes”, sekmēja mūsu valsts nostiprināšanos.

Ed. Virza, “Latvijas Kareivis”, 1932., Nr. 211

058.jpg (4808 bytes)059.jpg (3380 bytes)060.jpg (4097 bytes)

Laiks pēc Pirmā pasaules kara uzskatāms par īpaši nozīmīgu latviešu koloniju attīstībā. Pēc boļševiku revolūcijas, Krievijā palika daudzi latviešu strēlnieki, kuri ieņēma atbildīgus amatus valsts un saimnieciskajā darbā. Tieši augstais inteliģences līmenis sekmēja latviešu izvirzīšanos amatos.


Dokumentos un fogrāfijās skatāms arī Laiviņu - Lustiku ģimenes liktenis - Katrina un Alberts Lustiki bija Ačinskā skolotāji. Izstādi grezno Karolines Laiviņas Sibirijā darinātie rokdarbi.

061.jpg (4607 bytes) 062.jpg (4514 bytes) 063.jpg (4621 bytes) 064.jpg (4808 bytes) 065.jpg (3980 bytes)
066.jpg (4915 bytes) 067.jpg (4338 bytes) 068.jpg (4930 bytes) 070.jpg (4595 bytes)
069.jpg (3925 bytes)
Atļauja atgriezties Latvijā

Karolines Laiviņas Sibīrijā darinātie rokdarbi

071.jpg (4227 bytes) 072.jpg (7363 bytes) 073.jpg (4022 bytes) 074.jpg (5856 bytes) 075.jpg (3799 bytes)

Karolīne un Jānis Laiviņi pēc 2. Pasaules kara atgriezušies Latvijā un apglabāti Ogres kapos)


076.jpg (4285 bytes)077.jpg (4655 bytes)078.jpg (4467 bytes)079.jpg (4816 bytes)

..1924./25. mācību gadā Sibīrijas apgabalā bija 30 latviešu skolas ar 1430 skolēniem un tai laikā latviešu bērni bija nodrošināti ar izglītību pat labāk nekā citi, jo latvietis arvien ir apzinājies izglītības vērtību. Latviešiem Maskavā bija arī sava izdevniecība “Prometejs”; piemēram, 1933./34. mācību gadā tā izdeva 18 mācību grāmatas.

A. Blinkena, Dabas un vēstures kalendārs 1997. gadam, R., 1996.

080.jpg (5266 bytes)

Unikāls ir 1919. gadā, Krasnojarskā, Sibīrijas un Urālu Latviešu Nacionālās Padomes izdevums - ilustrēta “Taigas bērnu ābece”.
“Petrolejas toreiz nebij iespējams dabūt. Tomēr bērniem katram sava lampiņa priekšā, pagatavota no kartupeļa. Izkasīja kartupeli kā bļodiņu, vidū ielika degli, ielēja taukus jeb sviestu un lampa gatava” - tā E. Ozols 1924. gadā raksta žurnāla “Jaunatnes Draugs” 12. numurā.

 

081.jpg (3602 bytes)082.jpg (4574 bytes)083.jpg (4823 bytes)084.jpg (4382 bytes)

Krievijā 20. gs. 20. -30. gados izdotajās latviešu avīzēs un žurnālos parādās notikumi PSRS, saistībā ar saimniecisko un politisko dzīvi kolonijās. Izstādē eksponētas: “Krievijas Cīņa”, “Komunāru Cīņa”, “Sibīrijas Cīņa”, “Atbalss”, žurnāls “Celtne”.

085.jpg (5900 bytes)086.jpg (4807 bytes)087.jpg (4917 bytes)088.jpg (4143 bytes)

 

089.jpg (4573 bytes)

Preses izdevumu, grāmatu un kalendāru saturs parāda piespiedu kolektivizācijas gaitu latviešu ciemos. Smagi un nomācoši Krievijas latviešiem tuvojās iznīcība. Vēl kādas latviešu ģimenes traģiskais liktenis fotogrāfijās un dokumentos - Pēteris Čača (1899 - 1938) - Omskas apgabala kolhoza “Imuns” priekšsēdētājs. Nošauts. Pēc Otrā pasaules kara dzimtenē atgriezās tikai māte un meitas.

090.jpg (4628 bytes) 091.jpg (5407 bytes) 092.jpg (4653 bytes) 093.jpg (4058 bytes)

 

094.jpg (5861 bytes)

Mēs svešumā un svešā jūgā smokam,
Mēs ciešam badu, aukstumu un vēju
Un nesvētītā zemē kapus rokam.

K. Krūza
dzej. Svešās sētās

1933./34. mācību gadā bijušās PSRS teritorijā darbojušās 119 latviešu skolas, no tām 17 vidusskolas, Ļeņingradā un Ačinskā - latviešu pedagoģiskaie tehnikumi. Līdz 1936. gadam Krievijā darbojās vairākas latviešu izdevniecības. Kā nozīmīgākā bija latviešu kultūrizglītības biedrības izdevniecība “Prometejs” (1923 - 1937).

095.jpg (5340 bytes)096.jpg (5070 bytes)097.jpg (5524 bytes)

 

Es jūtu, es paredzu - nebūs
Man laimes uz ceļa šā...
Dod, māt, man svētību savu,
Lai tā mani pasargā.

R. Eidemanis, dzej. “Šķiroties”. Roberts Eidemanis nošauts 1937. gada 12. jūnijā Maskavā


098.jpg (4612 bytes)099.jpg (3428 bytes)100.jpg (5717 bytes)101.jpg (4239 bytes)

102.jpg (4281 bytes)103.jpg (5557 bytes)

L. Laicēns, A. Ceplis, K. Pelēkais, J. Straujans, O. Rihters, Ed. Bērziņš, J. Rudzutaks - tie ir tikai daži vārdi no “latviešu saraksta”. Nošāva - tādēļ, ka latvietis, neprasot politisko pārliecību vai sabiedrisko stāvokli. Slēdza latviešu avīzes un izdevniecības, likvidēja skolas, klubus, bibliotēkas, veselus latviešu ciemus.


Represiju vilnis 1937. un 1938. gadā notika, vadoties no “Latviešu sarakstiem”. Tajos baigajos gados nevaicāja: esi noziedzies vai vainīgs? Vainas apliecinājums bija pati piederība latviešu tautībai. Arestēja latviešus, jo aiz robežas taču pastāvēja brīva valsts - Latvija!

A. Auns - Urālietis


1941. un 1949. gads atkal ieraksta melnas lappuses tautas vēsturē, kad tūkstošiem latviešu varmācīgi, lopu vagonos, aizdzina uz Sibīriju. Pēc 1941. gada 14. jūnija represijām Krievijā nokļuva ap 15 000 cilvēku no Latvijas. 1949. gada 23. martā galvenokārt tika izsūtīti zemnieki. Visvairāk represēto nonāca Kolimā, Magadanas apgabalā, Noriļskā, Vorkutā, Karagandā. Lai izsūtīto saraksti un atmiņas ir kā atgādinājums un apliecinājums par pārdarījumu tautai!

104.jpg (4262 bytes)105.jpg (5344 bytes)106.jpg (4816 bytes)107.jpg (4280 bytes)


Tumst diena aiz Urāliem - gurda kā strazds
Pēc skrējiena strauja pār jūru.
Viz sudraba gaismā mans dzimtenes krasts
Caur svešzemes nakti sūru.

A. Pelēcis, dzej. “Par trimdinieka ilgām”

Dzejnieks Aleksandrs Pelēcis represēts 1945. gadā, Latvijā atgriezies 1969. gadā.

108.jpg (4637 bytes)109.jpg (3471 bytes)110.jpg (4327 bytes)111.jpg (4683 bytes)

Var nogriezt otram degunu vai izplēst bārdu -
Trīs dienas cietums tiks tev dots.
Bet, ja tu aplam izrunāsi vārdu -
Būs nāves sods.

P. Ģībietis, 1937.


112.jpg (3967 bytes)113.jpg (2805 bytes)

Joprojām Krievijā ir daļa latviešu tautas, cilvēki, kuri sevi uzskata par latviešiem. Skatoties Baškirijas un Lejas - Bulanas cilvēku sejās mēs meklējam savai tautai raksturīgos vaibstus. V. Strautnieces, A. Slapiņa, K. Gobas un J. Zalāna fotogrāfētie Krievijas latvieši un A. Auna - Urālieša gleznas papildina bibiliotēkas materiālu ekspozīciju.

114.jpg (6242 bytes)115.jpg (4509 bytes)116.jpg (4742 bytes)117.jpg (5103 bytes)118.jpg (4636 bytes)

119.jpg (5243 bytes)120.jpg (5730 bytes)121.jpg (5614 bytes)122.jpg (5186 bytes)

123.jpg (5378 bytes)124.jpg (5896 bytes)125.jpg (5894 bytes)126.jpg (5085 bytes)

127.jpg (4296 bytes)

Var arī teikt, ka latvietis/latviete ir tas/tā, kurš/kura runā latviski. Bet cik daudz un kā ir jārunā (vai jāraksta), lai precīzi noklasificētos? Var teikt, ka vienīgi savā dvēselē cilvēks ir latvietis/latviete - bet cik ilgi kopā jānodzīvo, lai cita dvēseli izprastu?

R. Ķīlis, Kembridžas universitātes doktorants


128.jpg (4547 bytes)129.jpg (4458 bytes)130.jpg (4529 bytes)131.jpg (4239 bytes)

Izstādes nozīmi un būtību visprecīzāk varētu raksturot V. Strautnieces rakstītais: “ Nav nekā briesmīgāka par to, ka bērns nepazīst māti un māte noliedz bērnu. Vai šodien mūsu Latvija, mūsu sirdsapziņa, var sacīt, ka pazīst un atzīst visus savus bērnus - gan šepat dzimtenē, gan visā pasaulē?”