Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas izdošanai sagatavotie darbi 2018. gadā

Alma Mater: speciālizlaidums / Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2018. - 40 lpp.: il. – Pieejams arī: https://issuu.com/universitate/docs/alma_mater_zurnals-web;
LU e-resursu repozitorijā https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/50143?show=full.

Saturs: Cauri gadsimtiem uz rītdienu: [par Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku] / V. Kocere.
rara & rarissima: [par Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas krājumu] / A. Taimiņa.
Misiņa bibliotēka / G. Jaunmuktāne. 
Dzejnieku Astrīdes un Ivara Ivaska lasītava: [par dzejnieces, tulk. A. Ivaskas (1926-2015) un dzejnieka, literatūrzinātnieka, māksl. I. Ivaska (1927-1992) bibliotēkas dāvinājumu Latvijas Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkai] / G. Jaunmuktāne. 
Sadarbība starpnozaru pētniecībā: [par Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas attīstību starpnozaru jomā] / I. Kivle. 
Austrijas un Šveices mazās vēstniecības: [par Austrijas bibliotēku un Šveices lasītavu Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā] / Ņ. Kočetkova. 
Ukrainas un Gruzijas informācijas centri: [par Ukrainas Informācijas centra un Gruzijas Informācijas centra darbību Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā] / V. Urvačovs. 
Azerbaidžānas, Baltkrievijas un Uzbekistānas informācijas centri: [par informācijas centru darbību Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā] / L. Eltermane. 
Bibliotēkas krājums Latvijas izglītībai un zinātnei: [par Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājumu un tā pieejamību valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā] / A. Strode. 
Krājuma digitalizācija: [par Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājuma digitalizāciju] / V. Mazulis. 
Restaurācija un iesiešana - grāmatas dzīve no jauna: [par Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājuma fizisko uzturēšanu] / R. Kalniņa. 
Izstādes: [par izstādēm Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā]. 


Meklējiet rakstos!: Misiņa bibliotēkai un Kārlim Eglem 130 / Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka; sast., zin. red. I. Kivle; zin. rec.: I. Klekere, P. Daija, A. Priedīte-Kleinhofa; tulk. uz angļu val. E. Muižniece; dizains A. Plotka. - Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018. - 319 lpp.: faksimili, il. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu val. - Personu rād.: 310.-319. lpp. 
Saturs: Priekšvārds / I. Druviete. 
Misiņa bibliotēka un grāmatniecība. Misiņa bibliotēka laiku lokos / G. Jaunmuktāne. - Resurss pieejams LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/46414/Jaunmuktane_1_Book_Meklejiet_rakstos.pdf.
Misiņa bibliotēkas rokrakstu fonds: ".. rokraksti nav tikai dokumenti vien .." / G. Jaunmuktāne. - Resurss pieejams LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/46415/Jaunmuktane_2_Book_Meklejiet_rakstos.pdf.
Misiņa bibliotēka Latvijas Valsts arhīva materiālos / V. Aišpure. - Resurss pieejams LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/46413/Aispure_Book_Meklejiet_rakstos.pdf.
Grāmatniecība un bibliogrāfija Latvijā 20. un 21. gadsimtā: nozīmīgākie sasniegumi / D. Ivbule. - Resurss pieejams LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/46416/Ivbule_1_Book_Meklejiet_rakstos.pdf.
Misiņa bibliotēkas digitālās kolekcijas / V. Mazulis. - Resurss pieejams LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/46418/Mazulis_Book_Meklejiet_rakstos.pdf.
Kārlis Egle: personība un darbs. Kārļa Egles devums latviešu un ukraiņu literāro sakaru izpētē / V. Kocere. - Resurss pieejams LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/46419/Kocere_Book_Meklejiet_rakstos.pdf
Bibliogrāfija - autora devuma sabiedriska prezentācija / D. Ivbule. - Resurss pieejams LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/46417/Ivbule_2_Book_Meklejiet_rakstos.pdf.
Latviešu grāmatniecības lappuses Kārļa Egles dienu piezīmēs / V. Zanders. 
Diplomētā bibliotekāre Maija Redliha: ieskats viņas dzīves lappusēs / J. Dreimane. 
Jānis Jaunzems, Kārlis Egle un Druvienas vecās skolas muzejs / I. Stirica. 
Bibliotēkas krājums - nerimstošs pētniecības lauks. Kārļa Egles "Atziņas": autobiogrāfijas hermeneitiskais horizonts / I. Kivle. - Resurss pieejams LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/46420/Kivle_1_Book_Meklejiet_rakstos.pdf.
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājuma avoti - rokdarbu un mājturības vēsturiskās attīstības izpētes pamats / I. Mīlgrāve. 
Kārļa Egles un Rūdolfa Egles arhīvu literārie materiāli: Mihaila Ļermontova recepcija latviešu literatūrā / L. Eltermane. - Resurss pieejams LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/46421/Eltermane_Book_Meklejiet_rakstos.pdf.
Latviešu un poļu kultūras kontakti Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas materiālos / M. Mihališina. 
Dante Aligjēri un lietuviešu literatūra / S. Gaižūns. 
Rabindranats Tagore un Lietuva / S. Gaižūns. 
17. gadsimta Rīgā iespiesto latīņu akadēmisko tekstu raksturiezīmes / A. Strode. - Resurss pieejams LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/46422/Strode_Meklejiet_rakstos.pdf.
Misiņa bibliotēka no somu baznīcas vēsturnieka skatpunkta / J. Talonens. 
Summary. Search in Texts! Misiņš Library, Kārlis Egle 130 / I. Kivle. - Resurss pieejams LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/46423/Kivle_2_Book_Meklejiet_rakstos.pdf.
Annotations. 
Misiņš Library in the materials of the State Archives of Latvia / V. Aišpure. 
Academically educated librarian Maija Redliha - an insight into her life story / J. Dreimane. 
Literary material of Kārlis Egle and Rūdolfs Egle - perception of Mikhail Lermontov in Latvian culture / L. Eltermane. 
Rabindranath Tagore and Lithuania / S. Gaižūns. 
Dante Alighieri and Lithuanian literature / S. Gaižūns. 
Book publishing and bibliography in Latvia in the 20th-21th centuries - the most significant achievements / D. Ivbule. 
Bibliography - public presentation of the author's contribution / D. Ivbule. 
The Misiņš Library in the course of time / G. Jaunmuktāne. 
The Misiņš Library manuscript collection "... Manuscripts are not just documents ..." / G. Jaunmuktāne. 
Kārlis Egle's "Atziņas [Conclusions]" - the hermeneutic horizons of autobiography / I. Kivle. 
Kārlis Egle's contribution to the research of Latvian and Ukrainian literary relations / V. Kocere. 
Digital collections of the Misiņš Library / V. Mazulis. 
Latvian and Polish cultural contacts in the collections of the Academic Library of the University of Latvia / M. Mihališina. 
Sources from the Academic Library of the Universty of Latvia - basis for the research of the historical development of handicraft and vocational training / I. Mīlgrāve.
Jānis Jaunzems, Kārlis Egle and the Museum of Druviena Old School / I. Sirica. 
The characteristics of the 17th century Latin academic texts printed in Riga / A. Strode. 
The Misiņš Library from Finnish church historian's point of view / J. Talonen. 
Pages of the history of Latvian book science in Kālis Egle's diary / V. Zanders. 
Inform.: Kivle I. Izdots LU Akadēmiskās bibliotēkas krājums "Meklējiet rakstos! Misiņa bibliotēkai un Kārlim Eglem - 130": [atvēršanas svētki 2018. g. 30. nov.]. - Rīga: LU, 2018. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/zinas/t/45944. - Resurss aprakstīts 2018. g. 30. nov. 
Rec.: "2018. gada 30. novembrī ..." // Latvijas Arhīvi. - Nr. 3/4 (2018), [205.] lpp.


Parīzes Universitātes doktors, Austrālijas Humanitāro zinātņu akadēmijas loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, Latvijas Universitātes Goda doktors, Dienvidaustrālijas Flindersa Universitātes emeritētais profesors Trevors Gārts Fennels: biobibliogrāfija = Doctor of the University of Paris, Fellow of the Australian Academy of the Humanities, Foreign Member of the Latvian Academy of Sciences, Doctor Honoris Causa of the University of Latvia, Professor Emeritus, Flinders University of South Australia Trevor Garth Fennell: biobibliography / sast. V. Kocere; bibliogr. sast. D. Ivbule; sast. tekstus angļu val. tulk. E. Muižniece; T. G. Fennela tekstus no angļu val. tulk. P. Vanags. - Rīga: Zinātne, 2018. - (Latvijas zinātnieki). - 396, [2] lpp., 16 lp. il.: faksimili, il. - Teksts latv., angļu, kr., vācu val. - Resurss pieejams LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/40675/Trevors_Garts_Fennels_bibliografija.pdf
Inform.: Ivbule D. Izdota grāmata "Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis Trevors Gārts Fennels. Biobibliogrāfija" [Elektroniskais resurss]: [atvēršanas svētki LU AB 2018. g. 15. jūn.]. Rīga: LU, 2018. - Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/43332/
Grāmatas "Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis Trevors Gārts Fennels. Biobibliogrāfija" atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss] / foto T. Grīnbergs. – Pieejams: http://foto.lu.lv/arhiivs/2018/f_jun/15c/index.html.
Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darbība: [inform. arī par LZA ārzemju locekļa T. G. Fennela biobibliogrāfijas atvēršanu LU AB 2018. g. 15. jūn.] / R. Karnīte. I. Stengrevica // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2019. - Rīga: Zinātne, 2019. - (2019), 131. lpp. - Pieejams: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2019.pdf
Rec.: Karnīte R. Profesors Trevors Gārts Fennels tuvplānā // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes, 72. sēj., Nr. 3 (2018), 107.-108. lpp.
 

Ar LU Akadēmiskās bibliotēkas līdzdalību izdotie darbi 2018. gadā

Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai: [katalogs]: [izd. pateicība arī LU AB Misiņa bibliotēkas vad. G. Jaunmuktānei, galv. bibliotekārei K. Plostniecei par atbalstu izstādes un kataloga sagatavošanā]. - Rīga: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2018. - 59 lpp.: il., faksimili. 
Rec.: Pole B. Latvijas valsts pamatlicēja - bibliotēka: [sakarā ar ceļojošās izstādes un kataloga "Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai" atvēršanas svētkiem Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā] / tekstā stāsta Dobeles novada Centrālās bibliotēkas direktore L. Augule, galv. bibliogrāfe K. Ževņenko, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības direktore K. Pētersone .. [u.c.] // Zemgale. - Nr. 151 (2018, 27. dec.), [1.], 3. lpp.: ģīm.

Džūkste cerību Latvija: rakstu krājums: [grām. izmantotas fotogrāfijas arī no LU AB Misiņa bibliotēkas] / red. A. Šablovskis. - [Džūkste]: Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde, 2018. - 464 lpp.: il., kartes. - Bibliogr. ats. rakstu beigās un zemsvītras piez. 
Rec.: Amoliņš L. Cerību Latviju meklējot: [par Džūkstē (Tukuma novads) pavadīto bērnību: saruna ar diriģentu, komp., dzejnieku sakarā ar grām. "Džūkste Cerību Latvija" klajā nākšanu] / pierakst. A. Šablovskis // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. - (Iel. "Aka"). - Nr. 69 (2018, 31. aug.), 7.-8. lpp.: ģīm.
Puķīte A. Džūkstes un džūkstenieku stāsti - jaunā grāmatā: [par Simtgades parka stādīšanas pabeigšanu un A. Šablovska grām. "Džūkste Cerību Latvija" atvēršanas pasākumu Džūkstē (Tukuma novads)] / tekstā stāsta A. Šablovskis, mācītājs J. Saulīte // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. - (Iel. "Laiks kultūrai"). - Nr. 72 (2018, 11. sept.), 9., 11. lpp.: ģīm.

Ērgle Z. Labi sēņu māmiņai: [grām. pateicība par atbalstu izdošanā LU AB Misiņa bibliotēkai un G. Jaunmuktānei]. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. - 26, [6] lpp.: il. 

Jūgendstils. Pirmsākumi. Ietekmes. Savdabība = Art nouveau. Its beginnings, influences and original nature: [izstādes projekta sadarbības partneris arī LU AB; grām. pateicība arī A. Taimiņai] / Latvijas Nacionālais mākslas muzejs; sast., izstādes kuratores D. Upeniece, V. Birzaka. - Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2018. - 126 lpp.: il. 

Klotiņš A. Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944-1953: [grām. aut. pateicība arī LU AB Misiņa bibliotēkai par bibliogrāfiskajām konsultācijām]. - Rīga: LU LFMI, 2018. - 679 lpp., 12 lp. il.: il. - Bibliogr.: 637.-642. lpp. un zemsvītras piez. - Personu rād.: 643.-679. lpp. - Kopsav. angļu val. 
Rec.: Klotiņš A. Klotiņš: Pelše Latvijai bija pamatīgs lāsts: [saruna ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētnieku, muzikologu, mākslas Dr. sakarā ar aut. monogrāfiju "Mūzika pēckara staļinismā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944-1953"] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Nr. 36 (2019, 20. febr.), 6.-7. lpp.: ģīm.
Nozīmīgākie sasniegumi Latvijas zinātnē 2018. gadā // Izglītība un Kultūra. - Nr. 23 [1] (2019, 10. janv.), 2.-3. lpp.

Lancmanis I. Dievinātā Doroteja: [grām. aut. pateicība arī LU AB par iespēju izmantot tās materiālus grāmatas tapšanā] / sast., teksta aut. I. Lancmanis. - Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2018. - 397, [2] lpp.: il., faksimili. 
Rec.: "Dievinātā Doroteja" ir izdevums..." // Latvijas Arhīvi. - Nr. 1/2 (2018), 206. lpp.
Ušča A. Rundāles pils muzejs kā dzīva glezna: [par Rundāles pils 282. gadadienai velt. ekspozīciju un grām. "Dievinātā Doroteja" un "Rundāles pils II. Pils tuvplānā" atvēršanu] // Bauskas Dzīve. - Nr. 42 (2018, 29. maijs), 5. lpp.

Latvija un latvieši: akadēmiskie raksti / red. kol.: J. Stradiņš (priekšsēdētājs), V. Hausmanis, I. Jansone ... [u.c.]; sējumu bibliogrāfes: D. Ivbule, L. Lāce, I. Mīlgrāve. - Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. - I sēj., 863, [1] lpp.: diagr., faksimili, il., kartes, sh., tab. - Bibliogr. rakstu beigās. - Personu rād.: [806.]-863. lpp. 
Rec.: Stradiņš J. Par akadēmisko rakstu krājumu "Latvija un latvieši" // Enerģija un Pasaule: žurnāla speciālizdevums, veltīts IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresam. - (2018, jūn.), 88.-91. lpp.: il. 
Stradiņš J. About the collection of scholarly articles, "Latvia and Latvians" // Enerģija un Pasaule: special issue of the journal "Energy and the World", dedicated to the IV World Congress of Latvian Scientists. - (June 2018 ), p. 92-95: ill. 

Latvija un latvieši: akadēmiskie raksti / red. kol.: J. Stradiņš (priekšsēdētājs), V. Hausmanis, I. Jansone ... [u.c.]; sējumu bibliogrāfes: D. Ivbule, L. Lāce, I. Mīlgrāve. - Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. - II sēj., 735, [1] lpp.: diagr., faksimili, il., kartes, sh., tab. - Bibliogr. rakstu beigās. - Personu rād.: [706.]-735. lpp. 
Rec.: Kokareviča D. Grāmata ar iekšpolitisku un ārpolitisku uzdevumu: [par divsējumu akadēmisko rakstu krājumu "Latvija un latvieši" (Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija) latviešu un angļu valodās: sakarā ar atvēršanu Latvijas Zinātņu akadēmijā] / tekstā stāsta Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents O. Spārītis, krājuma redkolēģijas priekšsēdētājs akadēmiķis J. Stradiņš // Latvijas Avīze. - Nr. 99 (2018, 25. maijs), 6.-7. lpp.
Rozīte Z. Krājuma "Latvija un latvieši" atvēršana: [par akadēmisko rakstu krājuma "Latvija un latvieši" latviešu un angļu valodā svinīgo atvēršanu Rīgas pilī] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 10 (2018, 21. maijs), [1.] lpp.
Stengrevica I. Krājuma "Latvija un latvieši" atvēršana Latvijas Zinātņu akadēmijā: [par akadēmisko rakstu krājuma "Latvija un latvieši" latviešu un angļu valodā svinīgo atvēršanu Latvijas Zinātņu akadēmijā šā gada 23. maijā] / tekstā LR Saeimas priekšsēdētājas I. Mūrnieces uzruna rakstu krājuma atvēršanā // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 11 (2018, 4. jūn.), [1.] lpp.
Stradiņš J. Kas latviešiem stāstāms citām tautām: [par akadēmisko rakstu krājuma "Latvija un latvieši" 2. sēj. "Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts - izcīnītā un zaudētā" iznākšanu Valsts pētījumu progr. "Letonika" ietvaros] // Enerģija un Pasaule. - Nr. 4 (2018, aug./sept.), 6.-7. lpp.: ģīm.
Stradiņš J. Par akadēmisko rakstu krājumu "Latvija un latvieši" // Enerģija un Pasaule: žurnāla speciālizdevums, veltīts IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresam. - (2018, jūn.), 88.-91. lpp.: il. 
Stradiņš J. About the collection of scholarly articles, "Latvia and Latvians" // Enerģija un Pasaule: special issue of the journal "Energy and the World", dedicated to the IV World Congress of Latvian Scientists. - (June 2018 ), p. 92-95: ill. 

Latvijas valsts dibinātāji: [grām. izmantoti materiāli arī no LU AB] / biogrāfisko eseju aut. T. V. Pumpuriņš; ievadesejas aut., biogr. eseju līdzaut. I. Cīrulis, T. Ķikuts. - Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2018. - 412, [2] lpp.: il., faksimili. - Bibliogr. nod. beigās. 
Rec.: Gabre A. Vienas fotogrāfijas izmeklēšanas stāsts: [par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja u.c. muzeju sagatavoto biogrāfisko eseju krājumu "Latvijas valsts dibinātāji" par 39 personībām – Latvijas Tautas padomes locekļiem, kuri 1918. g. 18. nov. pasludināja neatkarīgu Latvijas Republiku: sakarā ar fotogr. Viļa Rīdzenieka fotogrāfiju "Latvijas valsts pasludināšana 1918.gada 18. novembrī"] / tekstā stāsta krājuma līdzaut., vēsturnieks T. V. Pumpuriņš // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 222 (2018, 16./19. nov.), 6.-7. lpp.: ģīm.
Klajā nāk biogrāfiska grāmata "Latvijas valsts dibinātāji": [par Latvijas muzeju sagatavoto biogrāfisko eseju krājumu: sakarā ar projektu "Latvijas gadsimts"] // Liesma. - Nr. 177 (2018, 16. nov.), 2. lpp.
Kokareviča D. Latvijas proklamētāju stiprās dzimtas: [par biogrāfisku eseju krājuma "Latvijas valsts dibinātāji" atvēršanu Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā] / tekstā stāsta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieks A. Strazdiņš, Tautas padomes locekļa J. Celma (1879-1935) mazmeita J. Celma // Latvijas Avīze. - Nr. 222 (2018, 16. nov.), 4.-5. lpp.: ģīm., tab.
Zirnis E. Mēs pavisam bijām 39: kas bija valsts pasludinātāji, kāds bija viņu liktenis, un kā opera Latvijas dzimšanu aizkavēja: [sakarā ar grām. "Latvijas Valsts dibinātāji" velt. LR proklamēšanas 100. gadadienai] / tekstā stāsta grām. līdzaut., Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieks I. Cīrulis // SestDiena, (2018, 16./22. nov.), 12.-[17. ] lpp.: diagr., ģīm., karte.

Līne I., Bruģis D. Turaidas muižas Šveices māja: [grām. izmantoti attēli arī no LU AB Rokrakstu un reto grāmatu nod.]. - Sigulda: Turaidas muzejrezervāts, 2018. - 205. [2] lpp.: il., faksimili, plāni. - Bibliogr. zemsvītras piez. - Personu rād.: 201.-[206.] lpp. - Kopsav. angļu val. 
Rec.: Līne I. Izdota grāmata "Turaidas muižas Šveices māja": [par ēkas vēsturi] // Siguldas Avīze. - Nr. 3 (2019, marts), 22.-23. lpp.

Mašnovskis V. Muižas Latvijā: vēsture, arhitektūra, māksla: encikklopēdija: [grām. pateicība arī V. Kocerei, V. Mazulim, LU Akadēmiskajai bibliotēkai]. - Rīga: SIA "Due", 2018. - I: A-H. - 311 lpp.: il., plāni. - Bibliogr.: 310.-311. lpp. 
Rec.: Košeļeva S. Foto: Rekviēms Latvijas muižām. 40 gadu darba augļi apkopoti unikālā enciklopēdijā / tekstā stāsta V. Mašnovskis // Delfi.lv, (2019, 9. janv.), 2 lp. Tiešsaistes portals, pieejams: www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-rekviems-latvijas-muizam-40-gadu-darba-augli-apkopoti-unikala-enciklopedija.d.
Mašnovskis V. Jauno dienu Broce: pēc Rīgas padomju un partijas skolas absolvēšanas V. Mašnovskis tā arī neizveidoja karjeru komunistu nomenklatūrā, bet sāka fotografēt un vākt liecības par kultūras mantojumu. Gandrīz visa mūža garumā krātās zināšanas ir pamatā trim enciklopēdijām, arī Muižas Latvijā: [saruna ar fotogr. un kultūras pieminekļu pētnieku] / pierakst. G. Nagle // Ir. - Nr. 2 (2019, 10./16. janv.), 27.-29. lpp.: ģīm.
Mašnovskis V. Privātarhivāra misija: [saruna ar vēstures entuziastu, kultūras pieminekļu pētnieku sakarā ar enciklopēdijas "Muižas Latvijā" 1. sēj. klajā nākšanu] / pierakst. K. Budže // Diena. - (Piel. "Kultūras Diena un izklaide"). - Nr. 12 (2019, 17. janv.), 4.-5. lpp.: ģīm.
Mašnovskis V. Rekviēms Latvijas muižām: [saruna ar enciklopēdijas aut.] / pierakst. L. Rušeniece // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 2 (2019, 3. janv.), 14.-15. lpp.: ģīm.

Māras zīmē ierakstīti: amatniecība un lietišķā māksla Jaunpiebalgas novadā (19. līdz 21. gs.): [grām. pateicība arī LU Akadēmiskās bibliotēkas darbiniecēm] / sast. V. Johansone. - [Jaunpiebalga: V. Johansone], 2018. - 436 lpp.: il. - Bibliogr.: 430.-433. lpp. (42 nos.). - Kopsav. angļu, kr. val. 
Rec.: Sproģe M. Vēsture jāglabā kā dārgums: [par Jaunpiebalgas novada novadpētnieces V. Johansones grām. atvēršanas svētkiem] / tekstā stāsta V. Johansone // Druva. - Nr. 73 (2018, 16. maijs), 4. lpp.

Nacionālā enciklopēdija Latvija: [grām. pateicība arī G. Jaunmuktānei, V. Kocerei, A. Taimiņai] / galv. red. V. Ščerbinskis. - Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - 862 lpp.: faksimili, il., kartes, tab. 
Rec.: Lāce E. Atvērts Nacionālās enciklopēdijas drukātais sējums "Latvija": [par enciklopēdijas atvēršanas pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Talsu fotogr. D. Kārkluvalka fotogrāfijām enciklopēdijā] / tekstā stāsta D. Kārkluvalks // Talsu Vēstis. - Nr. 119 (2018, 22. okt.), [1.] lpp.
Sprūde V. Enciklopēdija nācijas gudrībai: [par Nacionālās enciklopēdijas drukātā sējuma "Latvija" svinīgo atvēršanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā] / tekstā stāsta LR kultūras ministre D. Melbārde, Nacionālās enciklopēdijas galv. red., vēsturnieks V. Ščerbinskis // Latvijas Avīze. - Nr. 202 (2018, 19. okt.), [1.], 5. lpp.: ģīm.
Ščerbinskis V. Visiem pietiks!: [par darbu pie universālas populārzinātniskas enciklopēdijas latviešu valodā: saruna ar Nacionālās enciklopēdijas redakcijas vad. sakarā ar Nacionālās enciklopēdijas sējuma "Latvija" drukātās versijas klajā nākšanu un gaidāmo elektronisko versiju "enciklopedija.lv" no 18. dec.] / pierakst. E. Zirnis // SestDiena, (2018, 26. okt./1. nov.), 10.-15. lpp.: ģīm.
Jundze A. Pirktākās grāmatas Latvijā 2018: Zvaigznes ABC un Valtera un Rapas grāmatnīcu versija // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 3 (2019, 4./6. janv.), 14. lpp.: ģīm.
Ščerbinskis V. Nacionālā enciklopēdija Latvija. Fil! Valters Ščerbinskis, Frater Cursicus: [saruna ar Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galv. red.] / pierakst. E. Šmite // Universitas. - Nr. 110 (2019), 12.-15. lpp.: ģīm.
Vīksna L. Enciklopēdija nācijas gudrībai: [par enciklopēdijas "Latvija. Nacionālā enciklopēdija" drukāto versiju un elektronisko versiju] / tekstā stāsta Nacionālās enciklopēdijas galv. red. V. Ščerbinskis // Zemgales Ziņas. - Nr. 19 (2019, 9. maijs), 12. lpp.: ģīm. 
Tas pats izd.: Kursas Laiks. - Nr. 18 (2019, 3. maijs), 8. lpp.: ģīm. 
Dzirkstele. - Nr. 40 (2019, 21. maijs), 15. lpp.: ģīm.

Portrets Latvijā. 20. gadsimts: Sejas izteiksme: [grām. pateicība arī LU AB par sadarbību] / sast. G. Gerharde-Upeniece. - Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs; Neputns, 2018. - 656 lpp.: il. - Personu rād.: 631.-651. lpp. 

Prānis G. Missale Rigense Livonijas garīgajā kultūrā: gregoriskie dziedājumi viduslaiku Rīgā: [grām. pateicība par atbalstu LU AB, V. Kocerei, A. Taimiņai par iespēju strādāt ar Rīgas misāli, izmantot manuskripta digitālās fotogrāfijas] / rec.: M. Boiko, A. Taimiņa. K. C. Karnes; zin. red. A. Levāns. - Rīga: Neputns, 2018. - 348, [3] lpp.: il., faksimili, notis. - Bibliogr.: 337.-[349.] lpp. – Kopsav. angļu val. 
Rec.: Prānis G. Dziesma iet ticībai vienu soli pa priekšu: [par darbu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, senās mūzikas pētniecību un monogrāfijas "Missale Rigense Livonijas garīgajā kultūrā. Gregoriskie dziedājumi viduslaiku Rīgā" tapšanu: saruna ar akadēmijas rektoru, muzikologu, senās mūzikas pētnieku, vokālās grupas "Schola Cantorum Riga" vad.] / pierakst. I. Reča // Svētdienas Rīts. - Nr. 12 (2018, dec.), 12.-15., 17. lpp.: ģīm. 
Tas pats izd.: "Rīgas Apriņķa Avīze". - (Piel. "Kodols") Nr. 8 (2019, 29. janv.), [1.], 3. lpp.: ģīm.

Straubergs J., Straubergs K. Džūkste - pagasta un draudzes vēsture: [grām. izmantotas fotogrāfijas arī no LU AB Misiņa bibliotēkas]. - Atkārtots izd. - Rīga: Jumava, 2018. - 524, [3] lpp.: tab., 16 lp. il. 
Rec.: Juka E. 4. maijā piepildīsies kāds sens sapnis: [par kultūrvēsturnieka J. Strauberga un folklorista, filologa K. Strauberga grām. atkārtotu izd.] / ar A. Šablovska iev. // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. - Nr. 34 (2018, 27. apr.), 5. lpp.
Puķīte A. Cildina čaklus ļaudis, Imantu Ziedoni un Džūkstes grāmatu: [par LR Neatkarības atjaunošanas dienas pasākumiem Tukumā un Tukuma novada pagastos] // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. - Nr. 36 (2018, 8. maijs), 9.-10. lpp.: ģīm.

Treija R. Anna Bērzkalne: [grām. iekļauti attēli arī no LU AB] / Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve. - Rīga: Zinātne, 2018. - 302, [1] lpp.: il. - Bibliogr. zemsvītras piez. - Avoti: 272.-281. lpp. - Personu rād.: 282.-289. lpp, - Kopsav. angļu val. 

Treijs N. Tirzmaliete: vēstules un veltījumi latviešu kultūras darbiniekiem: [grām. izmatoti materiāli arī no LU AB Misiņa bibliotēkas retumu krājuma] / N. Treija priekšv., koment., atlase. - Rīga: NT, 2018. - 100 lpp.: ģīm., faksimili. - Bibliogr. zemsvītras piez., vēstuļu saraksts 96.-97. lpp. 

Žīgure A. V. Ziemeļzemes cēlā tauta: Somijas tēls latviešu presē, 1822-1945: [grām. izdevniecības un autores pateicība arī LU Akadēmiskajai bibliotēkai par atsaucību un līdzdalību grāmatas veidošanā, bibliogrāfei A. Porietei par rakstu par Somiju atrašanu]. - Rīga: Zinātne, 2018. - 287 lpp.: il. - Bibliogr. rakstu beigās. - Personu rād. [272.]-287. lpp. 
Rec.: Pāvola G. Ziemeļzemes cēlā tauta // Latvijas Avīze. – (Piel. "Kultūrzīmes"; Nr. 12). - Nr. 61 (2018, 27. marts), 8. lpp.
Kusiņa L. Par latviešiem caur somu prizmu // Konteksts. - Nr. 2 (2019, febr.), 11. lpp.

Latvia and Latvians: collection of scholarly articles / ed. board: J. Stradiņš, V. Hausmanis, I. Jansone ... [et al.]; bibliographers: D. Ivbule, L. Lāce, I. Mīlgrāve. - Rīga: Latvian Academy of Sciences, 2018. - Vol. I, 942, [1] p.: diagr., fax., ili., maps, sh., tab. - Bibliogr. in the end of articles. - Index of persons: p. [887]-943. 
Rec.: Stradiņš J. Par akadēmisko rakstu krājumu "Latvija un latvieši" // Enerģija un Pasaule: žurnāla speciālizdevums, veltīts IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresam. - (2018, jūn.), 88.-91. lpp.: il. 
Stradiņš J. About the collection of scholarly articles, "Latvia and Latvians" // Enerģija un Pasaule: special issue of the journal "Energy and the World", dedicated to the IV World Congress of Latvian Scientists. - (June 2018 ), p. 92-95: ill. 

Latvia and Latvians: collection of scholarly articles / ed. board: J. Stradiņš, V. Hausmanis, I. Jansone ... [et al.]; bibliographers: D. Ivbule, L. Lāce, I. Mīlgrāve. - Rīga: Latvian Academy of Sciences, 2018. - Vol.II, 815, [1] p.: diagr., fax., ili., maps, sh., tab. - Bibliogr. in the end of articles. - Index of persons: p. [790]-815. 
Rec.: Rūmnieks V. Unikāls pētījums cittautiešiem: [par izd. "Latvia and Latvians: collection of scholarly articles" (Riga: Latvian Academy of Sciences, 2018)] // Konteksts. - Nr. 7 (2018, jūl.), 14. lpp.
Stradiņš J. Par akadēmisko rakstu krājumu "Latvija un latvieši" // Enerģija un Pasaule: žurnāla speciālizdevums, veltīts IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresam. - (2018, jūn.), 88.-91. lpp.: il. 
Stradiņš J. About the collection of scholarly articles, "Latvia and Latvians" // Enerģija un Pasaule: special issue of the journal "Energy and the World", dedicated to the IV World Congress of Latvian Scientists. - (June 2018 ), p. 92-95: ill. 

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas izdošanai sagatavotie darbi 2017. gadā

Kocere V., sast., Ivbule D., bibliogr. sast., Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Jānis Stradiņš: biobibliogrāfija III (1993. un 2004. gada izdevumu turpinājums un papildinājumi). - Rīga: Zinātne, 2017. 540, [2] lpp., 20 lp. il.: il., portr. - ( Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, ig., kr., lietuv., vācu val. Resurss pieejams LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34960.
Inform.: Kipere Z. Top "Latvija un latvieši": tapusi akadēmiķa Jāņa Stradiņa Biobibliogrāfija III // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 7 (2017, 3. apr.), [1.] lpp.: il. 
Rec.: Kipere Z. Akadēmiķa Jāņa Stradiņa trešā Biobibliogrāfija // Enerģija un Pasaule. - Nr. 2 (2017, apr./maijs), 9. lpp.: il. 

 

Ar LU Akadēmiskās bibliotēkas līdzdalību izdotie darbi 2017. gadā

Amor vincit omnia: Konstantīns Karulis dzīvē un darbos: monogrāfisks rakstu krājums: [grām. izmantoti attēli arī no LU AB Misiņa bibliotēkas krājuma] / sast., zin. red. J. Kursīte. - Rīga: Zinātne, 2017. - 350, [1] lpp., 8 lp. iel.: il., faksimili. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Citēto K. Karuļa publikāciju saraksts: [342.]-346. lpp.
Inform.: Kusiņa L. Grāmatu apskats: [arī par J. Kursītes sastādīto grām.] // Latvijas Avīze. - (Piel. "Kultūrzīmes"; Nr. 7). - Nr. 23 (2017, 14. febr.), 6. lpp. 

Berķis A., Hānbergs Ē. Ne tikai vagas vilcēji: Latvijas Zemnieku savienībai 100, 1917-2017: [grām. izmantoti fotoattēli arī no Misiņa bibliotēkas, aut. pateicība arī Misiņa bibliotēkai]. - Rīga: Lauku Avīze, 2017. - 352 lpp., 8 lp. il.: il., tab. 
Inform.: Līcītis E. Draudzīgais aicinājums: politiķis bez grāmatas kā indiānis bez šķēpa: feļetons // Latvijas Avīze. - Nr. 101 (2017, 29. maijs), 3. lpp. 
Rec.: Šteinfelde I. Grāmata zemniekiem un darbam // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 94 (2017, 18. maijs), 2.-3. lpp.

Blaumaņa tēlu pasaulē: [grām. izmantoti materiāli arī no LU AB Misiņa bibliotēkas] / sakārt. Z. Saulīte, M. Breikša. - Ērgļi: Ērgļu pašvaldības R. Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki", biedrība "Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums", 2017. - 231, [1] lpp.: il., faksimili. 

Ceriņi: muzeja "Rīgas Jūgendstila centrs" izstādes "Ceriņi" katalogs: [izstādē arī LU AB darbin. A. Taimiņas priekšmeti] / teksta aut. A. Tipāne. - Rīga: Rīgas Jūgendstila centrs, 2017. - 47, [1] lpp.: il. 

Dišlere I. Ar ticību, cerību, mīlestību cauri gadu simtiem: Tukuma Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskās baznīcas un draudzes vēsture 16.-20. gadsimtā: [apkopojumā izmantotas dokumentu kopijas un attēli arī no LU Akadēmiskās bibliotēkas]. - Tukums: Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze, 2017. - 702 lpp.: faksimili, il., portr. - Personu rād.: 630.-677. lpp. - Bibliogr. nod. beigās, 678.-702. lpp. 
Rec.: Dišlere I. Grāmatā - 500 gadu baznīcas, draudzes un Tukuma dzīvē: [par Tukuma luterāņu baznīcas vēsturei velt. grām.: saruna ar vēstures pētnieci un Tukuma luterāņu draudzes mācītāju] / I. Dišlere, M. Zeiferts; pierakst. A. Puķīte // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. - (Piel. "Aka"). - Nr. 126 (2017, 27. okt.), [1.]-2. lpp.: ģīm.
Dr. hist. h. c. Inta Dišlere...: [par vēsturnieces I. Dišleres grām. "Ar ticību, cerību, mīlestību cauri gadu simtiem. Tukuma Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskās baznīcas un draudzes vēsture 16.-20. gadsimtā"] // Latvijas Arhīvi. - Nr. 3/4 (2017), 219. lpp.
Puķīte A. Bija iespēja piedzīvot unikālus notikumus...: [par Reformācijas 500. gadadienai velt. svētku dievkalpojumu un vēsturnieces I. Dišleres grām.] // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. - Nr. 128 (2017, 2. nov.), [1.], 3. lpp.: ģīm.
Rit pēdējie grāmatas izdošanas priekšdarbi: [par Tukuma muzeja speciālistes I. Dišleres grām.] / tekstā stāsta I. Dišlere // Ceļamaize. - Nr. 8 (2017, 8. jūn.), 8. lpp.
Zeiferts M. Klajā nāks grāmata "Ar ticību, cerību, mīlestību cauri gadu simtiem... Tukuma Sv. Trīsvienības Evaņģēliski luteriskās baznīcas un draudzes vēsture 16.–20.gadsimtā": [sakarā ar gaidāmo vēsturnieces Intas Dišleres grām. iznākšanu] // Svētdienas Rīts. - Nr. 3 (2017, marts), 22. lpp.
Zeiferts M. Klajā nāks grāmata par Tukuma luteriskās baznīcas vēsturi // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. - (Piel. "Aka"). - Nr. 24 (2017, 24. febr.), 3. lpp.
Zeiferts M. Reformācijas svētkos atvērta Intas Dišleres grāmata "Ar ticību, cerību, mīlestību cauri gadu simtiem": [par grām. atvēršanu Tukuma luterāņu baznīcā] // Svētdienas Rīts. - Nr. 11 (2017, nov.), 28. lpp.

Eniņš G. Koki mājas nepamet: [grām. izmantoti attēli arī no LU AB]. - Rīga: Latvijas mediji, 2017. - 223, [1] lpp.: il., tab. - Gunta Eniņa publikācijas par dižkokiem: 213.-222. lpp. - Bibliogr.: 223.-[224.] lpp. 
Rec.: Ābelīte I. Piecdesmit īpaši dižkoki Latvijā: [par Latvijas dižkokiem velt. dabas pētnieka Gunta Eniņa grām. atvēršanas svētkiem Latvijas Zinātņu akadēmijā] // Latvijas Avīze. - Nr. 18 (2018, 25. janv.), [1.], 5. lpp.: ģīm.
Ilziņa K. Par kokiem, cilvēkiem un saknēm // Konteksts. - Nr. 3 (2018, marts), 15. lpp.
Kļaviņa T. Par koku un cilvēku mūžu // Saldus Zeme. - (Iel. "Dzērveņstīga"). - Nr. 16 (2018, 6. febr.), 6. lpp.
Smiltēna Dz. Iesaku izlasīt grāmatu // Baltijas Koks. - Marts (2018), 54.-56. lpp.
Trapencieris P. Latvijas Zinātņu akadēmijas nodaļās: [arī par G. Eniņa grām. "Koki mājas nepamet. Latvijas koki un likteņi gadsimtu gaitā" (Rīga: Latvijas Mediji, 2017) atvēršanas svētkiem akadēmijas Portretu zālē 24.janv.] / P. Trapencieris, D. Daija // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 3 (2018, 12. febr.), 2. lpp.: ģīm.

Erenštreits J. Kroņu pinējs: Jahnis Zimse (3.07.1814.-22.10.1881.): [grām. izmantoti fotoattēli arī no LU AB un Misiņa bibliotēkas]. - Rīga: Upe tuviem un tāliem, 2017. - 319 lpp.: il, faksimili, notis. - Bibliogr.: [318.]-319. lpp. 
Rec.: Erenštreits J. No diriģenta par rakstnieku: [saruna ar kordiriģentu sakarā ar grām. velt. koru kultūras pamatlicējam, skolotājam, ērģelniekam, komp. Jānim Cimzem (1814-1881) gaidāmo atvēršanu Latvijas Universitātes Lielajā aulā] / pierakst. I. Lūsiņa // Diena. - (Piel. "Sestdiena"). - Nr. 115 (2017, 16. jūn.), 30.-35. lpp.
Medne D. Vai patiešām a minor pedagogs? // Mūzikas Saule. - Nr. 3 (2017), 64.-65. lpp.
Silabriedis O. Rītausmas brīdis: Jāņa Erenštreita Kroņu pinējs - literāra versija par Jāņa Cimzes dzīvi un darbu // Ir. - Nr. 36 (2017, 7./13. sept.), 36.-37. lpp.: ģīm.
Šenberga G. Divi Jāņi: [par Rīgas Doma skolas dibinātāju, diriģentu, zēnu koru kustības aizsācēju Jāni Erenštreitu sakarā ar 75. dz.d. un koru kultūras pamatlicējam, skolotājam, ērģelniekam, komp. J. Cimzem (1814-1881) velt. grām. izdošanu] / tekstā stāsta J. Erenštreits // Ievas Stāsti. - Nr. 13 (2017, 22. jūn./6. jūl.), 4.-8. lpp.: ģīm.

Jānis Greste: fotostāsts: [grām. izmantoti fotoattēli arī no LU AB Misiņa bibliotēkas] / sakārt. A. Grāpis. - Rīga: Mansards, 2017. - 158, [1] lpp.: il. 
Rec.: Amoliņa I. Grāmata "Jānis Greste. Fotostāsts" atvērta: [par skolotāja, muzejnieka, rakstnieka, ģeologa, sabiedriskā darbinieka J. Grestes (1876-1951) dzīvei velt. grām. atvēršanas svētkiem Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā] // Liesma. - Nr. 109 (2017, 19. jūl.), 5. lpp.: ģīm.
Pavlovičs D. Jānis Greste. Fotostāsts": [arī par literatūrzinātnieka A. Grāpja grām. par skolotāju J. Gresti (1876-1951) prezentāciju Jēkabpils Valsts ģimnāzijā] // Brīvā Daugava. - Nr. 120 (2017, 20. okt.), 5. lpp.
Plaude D. Izvēle, kas adresēta 21. gadsimtam: [par grām. prezentāciju Strautiņu pamatskolā (Alūksnes novads) un Bejas Novadpētniecības centrā (Alūksnes novads)] / tekstā stāsta A. Grāpis // Malienas Ziņas. - Nr. 76 (2017, 3. okt.), 7. lpp.: ģīm.

Indivīds. Vēsture. Nācija. Latviešu etnogrāfiskajai izstādei - 120: rakstu krājums: [grām. izmantoti materiāli arī no LU AB] / sast. S. Stinkule. - Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2017. - 151 lpp., 4 lp. il.: il., faksimili. - (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti: Arheoloģija, folkloristika, etnogrāfija, vēsture, kultūras vēsture, mākslas vesture; 25). - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu val. 

Kalnačs J. Rīgas dzīvokļu "likumīgā" izlaupīšana, 1944-1949: [grām. pateicība arī LU Akadēmiskajai bibliotēkai]. - Rīga: Neputns, 2017. - 462 lpp.: il., faksimili. - Kopsav., attēlu saraksts angļu val. - Personu rād.: 443.-460. lpp. 
Rec.: Jundze A. Rīgas dzīvokļu likumīga izlaupīšana // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 4 (2018, 5./7. janv.), 8. lpp.: ģīm.
Kalnačs J. Dzenot pēdas Padegam: [par grām. ideju, darbu arhīvos un tikšanos ar cilvēkiem: saruna ar grām. aut., Vidzemes Augstskolas asociēto prof.] / pierakst. J. Cukurs // Liesma. - Nr. 18 (2018, 1. febr.), 7. lpp.: ģīm.
Kalnačs J. Gleznas apkures katlu kurtuvēs: [saruna ar grām. aut., mākslas vēsturnieku, Vidzemes Augstskolas prof.] / pierakst. V. Sprūde // Latvijas Avīze. - Nr. 24 (2018, 2. febr.), 10.-11. lpp.: ģīm.
Kalnačs J. Kad aizkari vēl nav aizvilkti: [saruna par pētniecības darbu grām. "Rīgas dzīvokļu "likumīgā" izlaupīšana. 1944-1949" tapšanas periodā] / pierakst. U. Adamaite // Diena. - (Piel. "Kultūras Diena un izklaide"). - Nr. 13 (2018, 18. janv.), 4.-[7.] lpp.: ģīm.
Kalnačs J. Zudušā meklējumos: mākslas vēsturnieka J. Kalnača mēģinājumi noskaidrot, kas noticis ar represēto un emigrējušo latviešu mākslas darbiem, noslēdzies ar apjomīgu pētījumu par Latvijas izlaupīšanu: [saruna]] / pierakst. un priekšv. sarakst. G. Nagle // Ir. - Nr. 3 (2018, 18./24. janv.), 27.-28., 37.-[39.] lpp.: ģīm.
Lipša I. Nekaunīgi ienācēji vai laikmeta upuri?: [ar īsām ziņām par aut.] // Domuzīme. - Nr. 1 (2018), 40. lpp.
Pelše S. Bezsaimnieka mantas likteņstāsti. - Bibliogr.: 108. lpp. // Mākslas Vēsture un Teorija. - Nr. 21 (2018), 106.-108. lpp.
Vanaga B. Nolaupītajai mākslai pa pēdām. - Bibliogr.: 68. lpp. // Studija. - Nr. 117 (2017/2018, dec./janv.), 68. lpp. 
Vidzemes augstskolas profesors... // Latvijas Arhīvi. - Nr. 3/4 (2017), 221.-222. lpp.

Knopkens A. Vēstules romiešiem skaidrojums, ko kistrinietis Andreass Knopkens ir priekšlasījis livoniešiem Rīgā, kur viņš ir draudzes gans: 24 tēzes disputam 1522. gadā sv. Pētera baznīcā: [grām. izmantoti fotoattēli arī no LU AB Rokrakstu un reto grām. kolekcijas, pateicība arī V. Kocerei, A. Taimiņai] / tulk. K. Bankovskis. - Rīga: Profesora Feldmaņa fonds, 2017. - XXX, 321 lpp., 8 lp. iel.: il., faksimili. 

Ķezbers K. Ar domu par Latviju. Baltās un nebaltās dienās: atmiņu stāsts. Grāmata ir velte Latvijas valsts un Latvijas skautu kustības simtgadei: [grām. izmantoti fotoattēli arī no Misiņa bibliotēkas]. - Rīga: Mansards, 2017. - 200 lpp.: il. 
Rec.: Puķīte A. Ir svarīgi būvēt tiltus!: [par rakstnieka, žurnālista K. Ķezbera (1914-2006) grām. atvēršanas pasākumu Tukuma Durbes pilī] / tekstā stāsta rakstnieka meita D. Ķezbere, izdevniecības "Mansards" vad. J. Oga // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. - Nr. 57 (2017, 18. maijs), 6. lpp.
Šablovskis A. Iznāks Kārļa Ķezbera atmiņu grāmata: [par grām. prezentāciju Durbes pilī] // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. - (Piel. "Laiks kultūrai"). - Nr. 54 (2017, 11. maijs), [1.] lpp.

Luters. Pagrieziens: izstādes katalogs. Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, 01.11.2017 - 04.02.2018 = Luther. The Turn: catologue of exhibition. National Library of Latvia, Riga, 01.11.2017 - 04.02.2018: [eksponātu donori, attēli grām. arī no LU AB] / sast. A. Levāns, G. Strenga. - Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. - 223, [1] lpp.: il., faksimili. - Bibliogr. zemsvītras piez. - Teksts paral. angļu val. 

Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā / aut. kolektīvs prof. T. Jundža zin. vadībā; rec. A. Plakans, A. Endziņš; bibliogrāfes D. Ivbule, I. Mīlgrāve. - Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017. - 471 lpp.; il., faksimili, kartes. - Bibliogr. rakstu beigās. - Ziņas par aut.: [453.]-456. lpp. - Personu rād.: [457.]-468. lpp. - Kopsav. angļu, franču, vācu val. 
Rec.: Jundzis T. Mēs esam 1918. gada Latvija!: [saruna ar Latvijas Zinātņu akadēmijas ārlietu sekretāru, Baltijas Stratēģisko pētījumu centra direktoru par grām.] / pierakst. V. Avotiņš // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 243 (2017, 15./17. dec.), 6.-7. lpp.: ģīm.
Rozīte Z. Monogrāfijas "Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā" atvēršana // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 20 (2017, 4. dec.), 3. lpp.: ģīm.
Sajadova V. Recenzija par kolektīvo monogrāfiju "Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā" // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes, 72. sēj., Nr. 1 (2018), 77.-93. lpp.: ģīm.

Rislaki J. Vilki, velni un vīri: Alberta Kronenberga dzīve un daiļrade: [grām. izmantoti materiāli arī no LU AB Misiņa bibliotēkas] / no somu val. tulk. A. Žīgure. - Rīga: Neputns, 2017. - 381 lpp.: il. - Personu rād.: 347.-354. lpp. - Bibliogr.: 355.-381. lpp. 
Rec.: Buševca A. Bilžu mākslas kastīte: Jukas Rislaki grāmata "Vilki, velni un vīri" - mēģinājums izprast Alberta Kronenberga likteni // Ir. - Nr. 12 (2017, 23./29. marts), 32.-[33.] lpp.: il. 
Rislaki J. Jukas Kronenbergs: soms Juka Rislaki uzrakstījis lielāko darbu par populāro latviešu bērnu grāmatu autoru Albertu Kronenbergu un atklāj, kāpēc Latvijā vieglāk atrast tēmas karikatūrām: [saruna ar somu žurnālistu sakarā ar grām. "Vilki, velni un vīri" par bērnu grāmatu autoru A. Kronenbergu (1887-1958) klajā nākšanu] / pierakst. E. Zirnis. - Diena. - (Piel. "SestDiena"). - Nr. 50 (2017, 10. marts), 6.-[11]. lpp.: il. 

Janis Rozentāls: [grām. izmantoti materiāli arī no LU Akadēmiskās bibliotēkas, sast., aut. pateicība arī V. Aišpurei, G. Jaunmuktānei, V. Kincei, I. Mīlgrāvei, K. Plostniecei, A. Taimiņai] / sast. A. Brasliņa, L. Slava. - Rīga: Neputns, 2017. - 528 lpp.: il., faksimili. - Bibliogr.: 465.-468. lpp. un rakstu beigās. - Personu rād.: 491.-492. lpp. - Teksts latv., angļu val. 
Rec.: Ābele K. Rozentāls de luxe savas mākslas salidojumā. - Bibliogr. un koment.: 105. lpp. // Mākslas Vēsture un Teorija. - Nr. 21 (2018), 103.-105. lpp.
Brasliņa A. Albums, kas atklāj daudz jauna: [par gleznotājam J. Rozentālam (1866-1916) velt. izstādēm un albumu] / pierakst. A. Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai.- Nr. 101 (2017, 29. maijs), 10.-11. lpp.: ģīm.
Pujāte I. Unikālā 20. gadsimta sākuma noskaņa: [saruna ar mākslas zinātnieci, grām. aut.: sakarā albuma "Janis Rozentāls" klajā nākšanu] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 101 (2017, 29. maijs), 11. lpp.
Villerušs V. Nacionālās grāmatu mākslas pamatlicējs: [saruna ar Latvijas Mākslas akadēmijas prof. par albumu "Janis Rozentāls"] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 101 (2017, 29. maijs), 11. lpp.

Saprast Baltkrieviju: [grām. pateicība arī LU AB] / sast. V. Hermanis; galv. red. A. Ērglis. - Rīga: Zelta grauds, 2017. - 132, [1] lpp., 8 lp. il.: il. - Bibliogr.: 117.-119. lpp. (86 nos.). - Ziņas par aut.: 121.-123. lpp. - Personu rād.: 130.-132. lpp. - Kopsav. angļu val. 
Rec.: Hermanis V. Baltkrievija nav Krievija: [saruna ar grām. sast., žurnālistu, politisko notikumu komentētāju par grām. "Saprast Baltkrieviju"] / pierakst. J. Lorencs // Latvijas Avīze. - Nr. 27 (2018, 7. febr.), 9. lpp.: ģīm.

Šmite E., Daija P. Johans Heinriha Baumanis: [grām. izmantoti arī materiāli no LU AB]. - Rīga: Neputns, 2017. - 191 lpp.: il., faksimili. - Kopsav. un attēlu saraksts angļu, vācu val. 

Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija: kolektīvā monogrāfija: [grām. izmantoti attēli arī no LU AB, A. Taimiņas personiskā arhīva] / Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts; sast., zin. red., iev. aut. R. Bičevskis. - Rīga: Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017. - XXVII, 451, [1] lpp.: il., portr. 

Lilacs: catalogue for the "Lilacs" exhibition at the museum Riga Art Nouveau Centre: [the exhibition contains objects also from A. Taimiņa]. - Rīga: Rīgas Jūgendstila centrs, 2017. - 47, [1] p.: ill. 

Schreiben Luthers in Riga: Faksimiles: [Seiner Exzellenz dem Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland Herrn Joachim Gauck in Dankbarheit für die hervorragende Zusammenarbeit zwischen der Republik Lettland und der Bundesrepublik Deutschland. Staatspräsident der Republik Lettland Raimonds Vējonis. Riga, den 9. Februar 2017] / wiss. Berater G. Strenga; Vorbereitung der Veröffentlichung der Nationalbibliothek Lettlands in Zusammenarbeit mit der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands. - Riga: Nationalbibliothek Lettlands, 2017. - Geteilte Pagination: Ill. 
 

2016. gads

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Ojārs Spārītis : biobibliogrāfija / [sastādītāja Venta Kocere ; bibliogrāfijas sastādītājas: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve] ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga : Zinātne, 2016. 413, [1] lpp., [44] lpp. iel. : il. (Latvijas zinātnieki). ISBN 9789934549052.

 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Tālavs Jundzis : biobibliogrāfija / [bibliogrāfijas sastādītāja: Dagnija Ivbule]; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga : LZA BSPC, 2016. 285, [2] lpp., 24 lp. iel. il., faksimili. (Latvijas zinātnieki). ISBN 9789934851551.
 

2015. gads

Latvijas Universitātes Akadēmiskās biblitēkas izdošanai sagatavotie darbi 2015. gadā

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Vija Zaiga Kluša: biobibliogrāfija II / Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka; sast. D. Ivbule. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 137, [2] lpp.: il., portr. - (Latvijas zinātnieki). - Personu rād.: 132.-137. lpp. - Latv., angļu, kr. val.

Inform.: Kipere Z. Par pleca sajūtu, draugiem un brālībām. - Paraksts: Z. K. // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 17 (2015, 26. okt.), 3. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.lza.lv/index.php.

Ar LU Akadēmiskās bibliotēkas līdzdalību izdotie darbi 2015. gadā

Blaufūss F. B. Vidzemes stāsti: stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753: [grām. sagatavošanā izmantots LU AB rokraksts; pateicība par līdzdalību grām. tapšanā arī LU AB direktorei V. Kocerei un darbiniekiem par palīdzību rokraksta digitālajā apstrādāšanā] / red. J.Šiliņš. - Rīga: Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2015. - 253 lpp.: faksimils. - Bibliogr. zemsvītras piez.

Rec.: Briede I. Izdots unikāls manuskripts - "Vidzemes stāsti" (1753) [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: www.svetdienasrits.lv.

Daija P. Vecā jaunā vēsture // Domuzīme. - Nr. 3 (2015), 48. lpp.: il.

Sprūde V.  Ne sliktāk par Merķeļa "Latviešiem": [par LU AB glabātā rokraksta izdošanu grāmatā] // Latvijas Avīze. - Nr. 102 (2015, 1. jūn.), 6. lpp.: il.

"Vēstures izpētes un ... ": [jaunākā lit. vēsturē] // Latvijas Arhīvi. - Nr. 1/2 (2015), [203.]-204.lpp.: il.

 Gailīte Z. Mūsu Baumaņu Kārlis: [grām. izmantoti fotoatt. arī no LU AB; pateicība par līdzdalību grām. tapšanā arī LU AB direktorei V. Kocerei]. - Rīga: Zvaigzne, 2015. - 166, [9] lpp.: il., faks.

Rec.: Birzkope I. Arī Baumaņu Kārlis priecātos par tik daudzpusīgu Himnas goda dienu: [par grām. atvēršanas svētkiem Viļķenē] // Auseklis. - Nr. 59 (2015, 29. maijs), 6. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.auseklis.lv.

 Lancmanis I. Rundāles pils = Rundāle palace: [grām. aut. pateicība arī LU AB par grāmatā ievietotajiem attēliem]. - Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2015. - I: Vēsture = History. - 426, [3] lpp.: faksimili, il., plāni. - Bibliogr. piez. parindēs. - Personu rād.: 423.-[427.] lpp. - Teksts paral. latv. un angļu val.

 Letonica: humanitāro zinātņu žurnāls: [žurn. publikācijās att. no LU AB Rokrakstu un reto grām. nod. krājuma]. - 2015. - N 30: The Riga humanists and beyond. - 111 lpp.: il. - Teksts angļu val., kopsav. latv. val.

 Meža skola: jautra grāmata bērniem: [grām. pateicība par atbalstu izdošanā LU AB Misiņa bibliotēkai un G. Jaunmuktānei] / K. Dziļlejas teksts (pēv C. F. von Šlihtegrolla). - Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. - [24] lpp.: il.

 Pareizticība Latvījā: vēstures apcerējumi: [grām. izdota par godu pareizticīgo dievkalpojuma latviešu valodā 170. gadadienai, izmantojot 1931. gada izd., kas glabājas LU Akadēmiskajā bibl.] / sast. A. Pommers. - Rīga: Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes izdevniecības nod., 2015. - 136 lpp.

 Putniņa M. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē: [grām. izmantoti materiāli arī no LU AB krājuma]. - Riga: Neputns, 2015. - 399 lpp.: il., plāni. - Bibliogr.: 360.-362. lpp. - Personu rād.: 368.-373. lpp. - Kopsav. angļu val. - (Mākslas pieminekļi Latvijā).

 Rainis, Aspazija kaj esperanto: [la fotoj el la kolekto de la biblioteko Misiņa de Akademia biblioteko de Latvia Universitato] / komp. M. Burgmeister; por eldoni preparis A. Zigmunde. - Talsi: APL, 2015. - 127 p.: faks., ill.

 Spārītis O. Esejas par Latvijas sakrālo kultūru: [grām. arī pateicība LU AB direktorei V. Kocerei, Misiņa bibl. vad. G. Jaunmuktānei]. - Rīga: Jumava, 2015. - 213, [2] lpp.: il. - Bibliogr. nod. beigās.

 Stinkule S., Pujāte I., Tuča G. Jānis Krēsliņš: latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs = Jānis Krēsliņš: researcher of Latvian traditional culture: [grām. pateicība par atbalstu arī LU AB Misiņa bibl.] / sast. S. Stinkule; tekstu aut.: I. Pujāte, S. Stinkule, G. Tuča. - Rīga: Neputns, 2015. - 320 lpp.: faksimili, il., kartes. - Bibliogr. zemsvītras piez. - Teksts latv., angļu val.

Rec.: Apgāds 'Neputns' izdevis grāmatu 'Jānis Krēsliņš - latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs' [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL:  http://delfi.lv/kultura/news/books/apgads-neputns-izdevis-gramatu-janis-kreslins-latviesu-tradicionalo-kulturas-vertibu-izzinatajs.d?id=46756911.

Auzāne I. Latviešu tautas vēsturiskais portrets // Diena. - Nr. 233 (2015, 7. dec.), 13. lpp.: il.

Hermanis V. Jānis Krēsliņš: mantojums un mīklas // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 232 (2015, 4.-6. dec.), 12.-13. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: nra.lv/kultura/157256-janis-kreslins-mantojums-un-miklas.htm.

Izdod grāmatu "Jānis Krēsliņš - latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs" [Elektroniskais resurss] / Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. - Pieejams: URL: lnvm.lv.

Izdota grāmata "Jānis Krēsliņš - latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs" [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: www.lza.lv/index.php.

Jānis Krēsliņš - latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: neputns.lv/book/janis-kreslins-latviesu-tradicionalo-kulturas-vertibu-izzinatajs/.

Plaude D. Izdota grāmata par alsviķieti Jāni Krēsliņu // Malienas Ziņas. - Nr. 93 (2015, 1. dec.), 12. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.malienaszinas.lv.

 Zanders O. Etīdes latviešu grāmatniecības trijos gadsimtos: 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts: [grām. izmantoti materiāli arī no LU AB krājuma]. - Rīga: Zinātne, 2015. - 373, [1] lpp., [64] lpp. ielīmes: il., faks.

Rec.: Gaitniece L. Jauns pienesums latviešu grāmatniecības vēsturē // Latvijas Avīze. - (Piel. "Kultūrzīmes"; Nr. 43). - Nr. 210 (2015, 3. nov.), 6.-7. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.leta.lv/archive/search/.

Jundze A. Grāmatu apskats: Ojārs Zanders. Etīdes latviešu grāmatniecības trijos gadsimtos. - (Grāmatas) // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 194 (2015, 12. okt.), 10. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: nra.lv/izklaide/p-s-kultura/gramatu-apskats/152859-gramatu-apskats-ojars-zanders-etides-latviesu-gramatniecibas-trijos-gadsimtos.htm.

 

2014. gads

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas izdošanai sagatavotie darbi 2014. gadā

Etnogrāfs un kultūrvēsturnieks Saulvedis Cimermanis: biobibliogrāfija / Letonikas bibliotēka; LU Akadēmiskā bibl.; sast. V. Kocere; bibliogr. sast. D. Ivbule. - Rīga: Zinātne , 2014. - 221, [2] lpp.: il., portr. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, ig., vācu, kr. val.

Rec.: Bērziņš A. Etnogrāfa un kultūrvēsturnieka Saulveža Cimermaņa biobibliogrāfija: [par grām. atvēršanas pasākumu LU AB 2015. g. 6. janv.] // Izglītība un Kultūra. - Nr.1 (2015, 15. janv.), 22. lpp.: il.

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa: dāvināumi un pateicība: [inform. par LZA īstenā locekļa S. Cimermaņa biobibliogrāfijas dāvinājumu]. - Paraksts: R. Karnīte, L. Griņeviča // Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2015. - Rīga: Zinātne, 2015. - (2015), 173. lpp.

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Pēteris Cimdiņš: biobibliogrāfija / LU Bibl., LU Akadēmiskā bibl.; sast. J. Klebā, L. Lāce; bibliogr. red. D. Ivbule. - Rīga: LU Akadēmiskais apg. , 2014. - 199 lpp.: il., portr. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu val.

 

Ar LU Akadēmiskās bibliotēkas līdzdalību izdotie darbi 2014. gadā

 Ģērmanis U. Maiņu laika zīmes: Uldis Ģērmanis, Didzis Liepiņš: sarakste, 1990-1997: [grām. pateicība arī Misiņa bibl.] / sast. D. Liepiņš. - Rīga: Valters un Rapa, 2014. - 188, [1] lpp., 10 lp. iel. il.

Rec.: Vērtīgi, asi un trāpīgi vērojumi: izdota Ulda Ģērmaņa un Didža Liepiņa sarakste, kurā atainojas Latvijas valsts atjaunošanas gadi / (TVNET) // Latvija Amerikā. - Nr. 49 (2014, 13. dec.), 5. lpp.: il.

Sprūde V. Mazliet Ulda Ģērmaņa // Latvijas Avīze (Piel. "Kultūrzīmes"; Nr. 2). - Nr. 7 (2015, 13. janv.), 6.-7. lpp.: il.

 Hanovs D. Izstādes "Mana - tava - mūsu Rīga pirms 100 gadiem" izdevums = Exhibition publication "Mine - yours - ours. Riga 100 years ago": [izd. pateicība arī LU AB Misiņa bibl.] / teksta aut., izstādes ideja, realizācija D. Hanovs, Latvijas Nacionālā bibl. - Rīga: Latvijas Nacionālā bibl., 2014. - 64 lpp.: il. - Teksts paral. latv. un angļu val. - (Eiropas kultūras galvaspilsēta. Rīga 2014. Notikums).

 Just dziļi dzīvību un nāvi... : Jānis Ziemeļnieks dialogā ar Aspaziju un Raini / sast., priekšv. un komentāru aut. J. Zālītis: [grām. izmantoti fotomater. arī no LU AB]. - [Rīga]: J.L.V., [2014]. - 207, [1] lpp.: il., ģīm., faks. - Ietver bibliogr. un personu rād.: 198.-[206.] lpp.

 Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads: [grām. pateicība krājuma veidošanā arī LU AB darbiniekiem: V. Aišpurei, Dz. Markusei, V. Kincei, I. Gūtmanei, G. Jaunmuktānei, I. Mīlgrāvei, K. Plostniecei] / Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija; sast., red. D. Markus, S. Cimermanis. - 2. izd. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2014. - 383 lpp.: il., faksimili, kartes. - (Letonikas bibliotēka). - Bibliogr. piez. rakstu beigās. - Kopsav. angļu val.

Inform.: Bogdanova I. Kurš pārspēs malēnieti?: [par gaidāmajiem Pirmajiem Vispasaules Malēniešu svētkiem 2014. g. 26. jūl., arī par grām. otrā izd. atvēršanu] // Malienas Ziņas (Piel. "Ar Malēniju sirdī": pirmie Vispasaules Malēniešu svētki). - Nr. 55 (2014, 22. jūl.), 7. lpp.: il.

 Latvijas mākslas vēsture: [grām. pateicība arī LU Akadēmiskās bibl. darbiniekiem: G. Jaunmuktānei, V. Kincei, V. Kocerei, I. Mīlgrāvei, K. Plostniecei, A. Taimiņai] / sast. E. Kļaviņš. - Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2014. - IV: Neoromantiskā modernisma periods, 1890-1915. - 638, [1] lpp.: il., faksimili. - Attēlu saraksts: 596.-616. lpp. - Bibliogr.: 617.-622. lpp. un zemsvītras piez. - Personu rād.: - 623.-633. lpp. - Vietu rād.: 634.-638. lpp.

Rec.: Kļaviņš E. Izrāviena laiks: mākslas vēsturnieka E. Kļaviņa vadītais kapitāldarbs par Latvijas mākslas vēsturi atklāj latviešu van Gogu un piemirstās gleznotājas - baltvācietes / pierakst. P. Raudseps // Ir. - Nr. 47 (2014, 20./26. nov.), [28.]-31. lpp.: il.

Bankovskis P. Šaubu laiks ir garām // Studija. - Apr./maijs (2015), [22.]-23. lpp.: il.

 Princis J. (sen.) Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas: [grām. – faksimils no LU AB] / Jānis Princis (seniors), Jānis Princis (juniors); red. un priekšv. aut. Valts Ernštreits. - [Ventspils]: Ventspils lībiešu apvienība "Rānda", 2014. - 101 lpp. : il., faks., portr.

 Stenders G. F.  Gotharda Frīdriha Stendera ābeces: faksimili, transkripcijas, apceres: [grām. att. arī no LU AB] / sast. V. Villerušs. - Rīga: Neputns, 2014. - 3 sēj. (32 ; 16 ; 94, [1] lpp.) : il. - Trīs sēj. kopējā mapē.

Saturs: [1.] Jauna ABC un lasīšanas mācība; [2.] Bildu ābice; [3.] Gotharda Frīdriha Stendera ābeču faksimilu pielikums.

 Art history of Latvia: [acknowledgements also Academic Library of the Univ. of Latvia (G. Jaunmuktāne, V. Kince, V. Kocere, I. Mīlgrāve, K. Plostniece, A. Taimiņa)] / ed. E. Kļaviņš. - Rīga: Inst. of Art History of the Latv. Acad. of Art, 2014. - IV: Period of neo-romanticist modernism, 1890-1915. - 637, [1] p.: ill., fax. - List of images: p. 596-616. - Bibliogr.: p. 617-622 and in footnoten. - Name index: p. 623-632. - Place index: p. 633-637.


 

2013. gads

Latvijas Universitātes Akadēmiskās biblitēkas izdošanai sagatavotie darbi 2013. gadā

 Album amicorum: piemiņas albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā: rokrakstu katalogs = Die Stammbücher der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands (16.-19.Jh.): Handschriftenkatalog / sast. A. Taimiņa. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2013. - IXXXIX, 365 lpp.: il., faks. - Bibliogr. tekstā un palīgrād.: 250.-363. lpp. - Teksts latv. un vācu val.

Rec.: Album Amicorum. Rokrakstu katalogs [Elektroniskais resurss]: [e-veikala, grāmatnīcas "Globuss" reklāma]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW/URL: http://www.gramatnicaglobuss.lv/e-veikals/uzziņu-literatūra-enciklopēdijas/uzziņu-literatūra-latviešu-valodā/aija-taimiņa-sastād-album-amicorum-rokrakstu-katalogs.

Celmiņa L. Izdota Aijas Taimiņas grāmata par 16.-19. gs. piemiņas albumiem [Elektroniskais resurss] / pēc LU apgāda inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW/URL: http://www.leta.lv/archive/.

Zarāne I. Izdota Aijas Taimiņas grāmata par 16.-19. gs. piemiņas albumiem [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW/URL: http://www.lu.lv/zinas/nc/t/23333.

Zinātniskā literatūra/Scientific literature: [grāmatu mākslas konkursam "Zelta ābele 2013" nominēta arī A. Taimiņas sast. grām.] // Zelta ābele, 2013. - Rīga: Latvijas Grāmatizd. asoc., 2014. - 35 lpp.: il.

Севидова Η. И жизнь, и слезы, и любовь ... / в тексте рассказывает А. Тайминя // Вести сегодня. - N 21 (31 янв. 2014), с. 9: ил. - Доступен также электрон. ресурс: http://vesti.lv/society/420-50397/81654-i-zhizn-i-sljozy-i-ljubov.html.

Monok I. „A mai Lettország …”. – (Szemle) // Magyar Könyvszemle. – 131. évfolyam, N 2 (2015), p.237-239. Monok István

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis LU profesors Pēteris Zvidriņš : biobibliogrāfija = Full member of Latvian Academy of Sciences professor Pēteris Zvidriņš : biobibliography / Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka; sast. un bibliogr. red. D. Ivbule. - Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2013. - 125, [2] lpp. : il., ģīm., faks. – (Latvijas zinātnieki). - Teksts latv. un angļu val.

 

Ar LU Akadēmiskās bibliotēkas līdzdalību izdotie darbi 2013. gadā

Burti nāk!: krāsojamā grāmata: [grām. pateicība par bērnu zīmējumu konkursa norisi arī LU Akadēmiskajai bibl. un Ukrainas lit. nod.] / māksl. R.  Liepiņš. - Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2013. - [36] lpp.: il.

Karlsone A. Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā = Song festivals and the development of national-style dress in Latvia in the late 19th and 20th centuries: [grām. aut. pateicība arī LU AB Misiņa bibl., tās darbiniecei V. Kincei]. - Rīga: Zinātne, 2013. - 223, [1] lpp.: il., karte, faks.

Rec.: Elsiņa I. Grāmatas atvēršanas svētki: [par gaidāmo grām. atvēršanu Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā 2013. g. 9. okt.] // Stars. - Nr. 118 (2013, 8. okt.), 4. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.estars.lv/raksti/23/21904.

Karlsone A. Anetes Karlsones grāmatas atvēršanas svētki: [saruna ar grām. autori] / pierakst. S. Prušakeviča // Ļaudonas Vēstis. - Nr. 10 (2013, nov.), 5. lpp.:il. - Sk. att.: http://www.laudona.lv/jaunumi/anetes-karlsones-gramatas-atversanas-svetki?page=4.

Karlsone A. Monogrāfija par tērpa attīstību / pierakst. I. Elsiņa // Stars. - Nr. 122 (2013, 16. okt.), 4. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.estars.lv/raksti/23/22015.

 Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads: [grām. pateicība krājuma veidošanā arī LU AB darbiniekiem: V. Aišpurei, Dz. Markusei, V. Kincei, I. Gūtmanei, G. Jaunmuktānei, I. Mīlgrāvei, K. Plostniecei] / Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija; sast., red. D. Markus, S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2013. - 383 lpp.: il., faksimili, kartes. – (Letonikas bibliotēka). - Bibliogr. piez. rakstu beigās. - Kopsav. angļu val.

Rec.: Aploka E. Aicinām uz Alūksnes novada kultūrvēsturei veltītās grāmatas atvēršanas svētkiem [Elektroniskais resurss]: [2013. g. 4. dec. Alūksnē]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.aluksne.lv/info_data/info13/nov27_02.htm; http://aluksniesiem.diena.lv/aicina-uz-aluksnes-novada-kulturvesturei-veltitas-gramatas-atversanas-svetkiem-71706.

Aploka E. Alūksnē notiks novada kultūrvēstures grāmatas atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]: [2013. g. 4. dec.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://ludza.pilseta24.lv/zinas/48/256009.

Bērziņš A. Alūksnes novada kultūrvēsture // Izglītība un Kultūra. - Nr. 20 (2013, 21. nov.), 24. lpp.

Bogdanova I. Prezentēs Alūksnes kultūrvēsturei veltītu grāmatu: [par gaidāmo prezentāciju Alūksnes novada Domē] // Malienas Ziņas. - Nr. 93 (2013, 29. nov.), 13. lpp.

Hermanis V. Alūksne. Grāmata par apgaismību // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 241 (2013, 12. dec.), 11. lpp.

Lozko D. Izdod unikālu grāmatu: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Alūksnē 2013. g. dec.] // Alūksnes Ziņas. - Nr. 49 (2013, 6. dec.), 20. lpp.: il.

Plaude D. Popularizē Alūksnes novada kultūrvēsturi // Malienas Ziņas. - Nr. 96 (2013, 10. dec.), 11. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.malienaszinas.lv/?p=28743

Plaude D. Prezentē Alūksnes novada kultūrvēsturei veltītu grāmatu: [2013. g. 4. dec.] // Malienas Ziņas. - Nr. 95 (2013, 6. dec.), [1.] lpp.: il.

Spārītis O. Sveicinājuma vārdi grāmatas "Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads" atvēršanā // Malienas Ziņas. - Nr. 96 (2013, 10. dec.), 11. lpp.

Tālberga I. Augsti godātie alūksnieši!: [uzruna grām. atvēršanas svētkos] // Malienas Ziņas. - Nr. 96 (2013, 10. dec.), 11. lpp.

Plaude D. Popularizē Alūksnes novada kultūrvēsturi // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 68. sēj., Nr. 1/2 (2014), 79.-81. lpp.: il.

Spārītis O. Kultūras vēstures izzināšana novados // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 68. sēj., Nr. 1/2 (2014), 70.-71. lpp.

Tālberga I., Bērziņš J. Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 68. sēj., Nr. 1/2 (2014), 71.-78. lpp.: il.

Tālberga I., Bērziņš J. Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads: [saīs. rec. no "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis"] // Malienas Ziņas. - Nr. 57 (2014, 29. jūl.), 9. lpp. : il.

 Kuzina A. Blaumanis tuvplānā: rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa dzīves un daiļrades hronoloģija: 1863-1908 / grām. veidošanā piedalījās L. Volkova, V. Aišpure. - Rīga: Madris, 2013. - 438 lpp., [33] lpp. iel.: ģīm., faks. - Bibliogr. zemsvītras piez. un personu rād.: [423.]-438. lpp.

Rec.: Sudare I. "Ja nebūtu Kokneses, nebūtu arī rakstnieka Blaumaņa": [par tikšanoas ar grām. autori Kokneses pagasta bibliotēkā] // Staburags. - Nr. 55 (2013, 16. maijs), 5. lpp.: il.

Zebris O. Stāvā kalna saimnieks // Diena. - Nr. 150 (2013, 6. aug.), 17. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.diena.lv/kd/literatura/gramata-blaumanis-tuvplana-stava-kalna-saimnieks-14019502.

Zvirgzdiņa D. Jaunas grāmatas par Rūdolfu Blaumani // Stars. - Nr. 50 (2013, 30. apr.), 4. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.estars.lv/raksti/8/20407.

Zvirgzdiņa D. Jaunas grāmatas par Rūdolfu Blaumani: "Blaumaņu pavārgrāmata" un "Blaumanis tuvplānā" // Latvietis: Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais laikraksts latviešiem pasaulē. - Nr. 259 (2013, 30. maijs). - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.laikraksts.com/raksti/3501.

Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti: 4 sējumos / galv. red. J. Stradiņš; sējumu bibliogrāfes: D. Ivbule, L. Lāce, I. Mīlgrāve. - Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. - Bibliogr. zemsvītras piez., personu rād. Kopsav. angļu val.

1. sēj.: Latvieši / atb. red. I. Jansone, A. Vasks; bibliogrāfes: D. Ivbule, L. Lāce, I. Mīlgrāve. - 526, [1] lpp.: il.

2. sēj.: Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts - izcīnītā un zaudētā / atb. red. T. Jundzis, G. Zemītis; bibliogrāfe I. Mīlgrāve. - 559 lpp.: il.

3. sēj.: Atjaunotā Latvijas valsts / atb. red. T. Jundzis G. Zemītis; bibliogrāfes; D. Ivbule, L. Lāce. - 479 lpp.: il.

4. sēj.: Latvijas kultūra, izglītība, zinātne / atb. red. V. Hausmanis, M. Kūle; bibliogrāfes: D. Ivbule, L. Lāce, I. Mīlgrāve. - 814, [1] lpp.: il.

Rec.: Stradiņš J. Visraženākie gadi: [saruna ar akdēmiķi J. Stradiņu un gaidāmo četrsējumu rakstu kopojumu "Latvieši un Latvija" iznākšanu] / pierakst. Z. Kipere // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 18 (2013, 9. dec.), 2. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1907&Itemid=47.

Stradiņš J. Visraženākie gadi: [saruna ar akdēmiķi J. Stradiņu un gaidāmo četrsējumu rakstu kopojumu "Latvieši un Latvija" iznākšanu] / pierakst. Z. Kipere // Enerģija un Pasaule. – Nr. 6 (2013/2014, dec./janv.), 64.-67. lpp.: il.

Avotiņš V. Nācija nebeidz tapt // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 37 (2014, 21./23. febr.), 2. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://nra.lv/viedokli/viktors-avotins/111872-nacija-nebeidz-tapt.htm.

Brinkmane I. Tapis Latvijas vēsturē apjomīgākais pētījums: [par akadēmisko rakstu krājuma atvēršanas konf. LZA 2014. g. 17. febr.] / tekstā stāsta J. Stradiņš, M. Kūle, I. Jansone, V. Kocere u.c. // Izglītība un Kultūra. - Nr. 4 (2014, 20. febr.), [1.], 3.-4. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.leta.lv/archive/.

Deksnis E. B. Latviešu centra bibliotēka Montreālā saņem "Latvieši un Latvija" // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 6 (2014, 31. marts), 3. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.lza.lv/index.php.

2014. gada 14. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika četrsējumu akadēmiskā rakstu krājuma "Latvieši un Latvija" prezentācija // Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2014. - Rīga: Zinātne, 2014. - (2014), il. ielikums pēc 48. lpp., 18., 27., 33., 36. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2014_foto.pdf.

Ivbulis V. "Latviešus un Latviju" lasot // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 18 (2014, 10.nov.), 3. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.lza.lv/index.php.

Jundzis T. Braukt vai nebraukt uz Maskavu?: [par darba vizīti M. I. Rudomino vārdā nos. Krievijas Valsts Ārzemju lit. bibliotēkā 2014. g. 16. apr., kā arī rakstu krāj. "Latvieši un Latvija" prezentāciju un dāvinājumu] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 9 (2014, 12. maijs), [1.] lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.lza.lv/index.php.

Kesnere R. Nule iznākušais pētījums - jau bibliogrāfisks retums // Diena. - Nr. 49 (2014, 11. marts), 9. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.diena.lv/latvija/zinas/nule-iznakusais-petijums-latviesi-un-latvija-jau-bibliografisks-retums-14047540.

Kots M. M. "Valsts pētījumu programmas ...". - Bibliogr. parindēs: (16 nos.) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr. 4 (2014), 189.-196. lpp.: il.

Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu: [akadēmiskā rakstu krājuma redakcijas kolēģijai par būtisku devumu starpnozaru disciplīnas letonikas attīstībā: Ministru kabineta rīkojums Nr.591]. - Paraksts: L. Straujuma, I. Druviete // Latvijas Vēstnesis [Elektroniskais resurss]. - (2014, 23. okt.). - Pieejams: https:/www.vestnesis.lv/rezultati.

Spārītis O. Vai Latvijas Republikas vadītāji apzinās, ka tai ir vajadzīga zinātne un zinātnieki?: LZA prezidenta Ojāra Spārīša ievadvārdi akadēmisko rakstu krājuma "Latvieši un Latvija" atvēršanas svētkos 2014. gada 17. februārī // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 4 (2014, 24. febr.), [1.] lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.lza.lv/index.php.

Sprūde V. "Latvieši un Latvija" bez sūdzēšanās: [par akadēmisko rakstu krājuma atvēršanas svētkiem LZA] // Latvijas Avīze. - Nr. 35 (2014, 19. febr.), [1.], 4. lpp.

Jāņa Stradiņa redakcijā izdots nozīmīgs akadēmisko rakstu krājums "Latvieši un Latvija" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.focus.lv/kultura/literatura/jana-stradina-redakcija-izdots-nozimigs-akademisko-rakstu-krajums-latviesi-un-latvija.

Sprūde V. Vēsturnieki grib "tikt pie cilvēka": ko vēsturnieki grasās piedāvāt Valsts pētījumu programmai 2014. - 2017. gadam // Latvijas Avīze. - Nr. 72 (2014, 11. apr.), 8. lpp.

Stradiņš J. Apdāvinātā, pieticīgā, mīļā / pierakst. G. Nagle // Ir. - Nr. 8 (2014, 20./26. febr.), 22.-25. lpp.: ģīm.

Stradiņš J. Ar Stradiņu laika mašīnā: [saruna ar akadēmiķi un rakstu kopojuma gaidāmo prezentāciju] / pierakst. E. Zirnis // Diena (Piel. "SestDiena"). - Nr. 7 (2014, 10./16. janv.), [10.]-16. lpp.: il.

Stradiņš J. Latvijas zinātnieku jaunākie atzinumi par latviešiem un Latviju: [uzruna rakstu atvēršanas svētkos] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 5 (2014, 13. marts), 17.-18. lpp.: il.; Nr. 6 (2014, 27. marts), 17. lpp.

Stradiņš J. Līdz šim nebijis izdevums // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 4 (2014, 24. febr.), 2.-4. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.lza.lv/index.php.

Stradiņš J. Par akadēmisko rakstu krājumu "Latvieši un Latvija": [no galv. red. ziņojuma LZA konf. rakstu atvēršanas svētkos 2014.g. 17.febr.] // Rīgas Laiks. - Nr. 10 (2014, okt.), 22.-25. lpp.: il.

Vēsture kā cietoksnis, altāris un piemineklis: diskusija par Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevumu "Latvieši un Latvija", Rīga: LZA, 2013 / A.Rītups, E.Liniņš, G.Strenga, I.Gundare, D.Hanovs // Rīgas Laiks. - Nr. 10 (2014, okt.), [26.]-33. lpp.: il.

Zone I. "Nekas nav tikai melns vai balts": akadēmiķis J. Stradiņš aicina uz nācijas garīgo un fizisko atdzimšanu: [arī par krājuma prezentācijas pasākumu Viesītē] // Brīvā Daugava. - Nr. 26 (2014, 4. marts), 6. lpp.

Major scientific events in Latvia, 2011-2013: December 2013: [about four-volume academic collected articles Latvieši un Latvija] // Latvian Academy of Science: yearbook, 2014. - Rīga: Zinātne, 2014. - [2011/2014], p. [56]. - Available also electronic resource : www.lza.lv/images/stories/YearBook_2014.pdf.

On 14 February 2014, presentation on the four-volume academic collected articles "The Latvians and Latvia" was organized // Latvian Academy of Sciences: yearbook, 2014. - Rīga: Zinātne, 2014. – [2011/2014], ill. materials after p. 48, p. 82, 84. - Available also electronic resource : www.lza.lv/images/stories/LZA_GG14_EN_foto.pdf.

Зоне И. "Ηичто не бывает только черным или белым": академик Я. Страдиньш призывает к духовному и физическому возраждению нации / в тексте раяяказывает Л.Блауа, Я.Страдиньш, Ю.Высоцкис // Брива Даугава. - N 19 (7 марта 2014), с. 4: ил.

2014. gada zinātniskie sasniegumi Latvijā: [teorētiskajās zinātnēs arī akadēmiskais izd. "Latvieši un Latvija", Latvijas zinātnieku jaunākie atzinumi par latviešiem kā nāciju un Latviju kā valsti] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 1 (2015, 12. janv.), 2. lpp. – Pieejams arī elektroniskais resurss: www.lza.lv/index.php

Plašākais pētījums par Latviju un latviešiem // Laiks. - Nr. 7 (2015, 14./20. febr.), 3. lpp.: il.

Šiliņš J. Zinātnes rēgs Latvijā: [viedoklis par vēstures un pārējo zinātņu stāvokli Latvijā sakarā ar akadēmisko rakstu iznākšanu] // Domuzīme. - Nr.1 (2015), 37.lpp.

 Pulcējaties zem latviešu karogiem!: [grām. pateicība par sadarbību arī LU AB, kā arī izmantoti mater. no LU AB] / sast. A. Balcers. - Rīga: B-ba "Vilki"; Zelta grauds, 2013. - 413, [2] lpp.: il. - + 2 CD.

Rec.: Sprūde V. Strēlnieku atgriešanās // Latvijas Avīze. - Nr. 164 (2013, 26. aug.), 6. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.la.lv/strelnieku-atgriesanas-2/.

Virza E. Raksti / sast., koment., priekšv. aut. A. Kubuliņa ; red. S. Kušnere; bibliogrāfisko uzziņu aut. Velga Kince. - Rīga: Zinātne, 2013. - 5. sēj.: Edvarta Virzas tulkotā franču dzeja. - 958, [1] lpp. : ģīm., faks. ; 22 cm. - Personu rādītājs: [941.-947.] lpp.

 Hein A. Õisu: ühe Liivimaa mõisa ajalugu ja arhitektuur: with an English summary: Õisu. The history and architecture of a Livonian country manor: [grām. izmantoti att. arī no LU AB fondiem]. - Tallinn: Hattorpe, 2013. - 215 lk.: ill, portr., kaart, facs.

 Ziedonis I. Favole colorate = Krāsainas pasakas: [grām. izteikta  pateicība arī K. Plostniecei no LU AB]. - 1. ed.-maggio. - Venezia: Damocle, 2013. - 147, [5] p. - (I Tascabili; 11). - Teksts paral. itāļu un latv. val.

 Ziedonis I. Favole colorate = Krāsainas pasakas: [grām. izteikta pateicība arī K. Plostniecei no LU AB]. - 2. ed. - Venezia: Damocle, 2013. - 147, [5] p. - (I Tascabili; 11). - Teksts paral. itāļu un latv. val.

2012. gads

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas izdošanai sagatavotie darbi 2012. gadā

Johann Christoph Brotze: zbior rysunkow Johann Christoph Brotze oraz opis Baltyku w Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Lotewskiego: wystawa, 16 stycznia-16 luty 2012 roku, Biblioteka Uniwersytety Gdanskiego / [V. Mazulis]; design A. Plotka. - [Riga, 2012]. - 1 saloc. lp. 6 lpp. : il. –Teksts paral. poļu un angļu val.

 Depkin Liborius. Lettisches Wörterbuch / Liborius Depkin ; the original manuscript transcribed and annotated by Trevor G. Fennell; sagatavots izdošanai LU AB. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - Vol. 7: Addenda III : Register deutscher Wörter. - VIII, 316 lpp. -Bibliogr.: 315.-316. lpp. – Vācu un latviešu, daļēji latīņu val.; ievads un koment. angļu val.

 Виставка Johann Christoph Brotze "Колекцiя малюнкiв й описiв Лiфляндiї Йоганна Кристофа Бротце (1742-1823) в Академiчнiй бiблiотецi Латвiйського унiверситету" 20 вересня по 31 жовтня 2012 року у Ηауковiй бiблiотецi Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка / design A. Plotka. - [Рига], 2012. - 1 л., слож. 8 с.: ил. - Текст парал. на укр. и англ. яз.

 Виставка Johann Christoph Brotze "Колекцiя малюнкiв й описiв Лiфляндiї Йоганна Кристофа Бротце (1742-1823) в Академiчнiй бiблiотецi Латвiйського унiверситету" 24 травень по 24 червень 2012 року у Центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В. Η. Каразiна / design A. Plotka. - [Рига], 2012. - 1 л., слож. 8 с.: ил. - Текст парал. на укр. и англ. яз.

 

 Ar LU Akadēmiskās bibliotēkas līdzdalību izdotie darbi 2012. gadā

Hrščenoviča E., Leimane D., Īvāns D. Mans mīļais zooloģiskais dārzs: [grām. aut. pateicība arī Misiņa bibl. darbiniekiem par atbalstu tās veidošanā]. - Rīga: Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, 2012. – 303 lpp.: il. - Bibliogr.: 301.-303. lpp.

Jansone A. Krustpils villaines: kultūrvēsturisks pētījums par izšūtajām Krustpils tipa villainēm Austrumlatvijā (18. gs. beigas - 19. gs. pirmā puse): [grām. arī att. no J. K. Broces zīm. kolekcijas LU AB Rokr. un retogrām. nod.]. - Rīga: Zinātne, 2012. - 263 lpp.: il., kartes. - Bibliogr. nod. beigās. - Kopsav. angļu val.

Kļaviņš K. Cēsis – Latvijas vēstures simbols: [grām. aut. pateicība arī LU AB galv. bibliotekārei A. Taimiņai par palīdzību darba tapšanā]. -Cēsis: Cēsu tūrisma un kultūras centrs, 2012. - 62, [2] lpp.: il., faksimili. - Bibliogr.: [63.-64.] lpp.

Kļaviņš K. Cēsis - a symbol of Latvian history: [the auth. expresses a heartfelt thank you to A. Taimiņa, head librarian at the AL of the Univ. of Latvia]. - Cēsis: Cesis Culture and Tourism Centre, 2012. -62, [2] p.: ill., facs. - Bibliogr.: p. [63.-64.].

Kļaviņš K. Cēsis - ein Symbol der Geschichte Lettlands: [der Auth. dankt auch der Chefbibliothekarin der AB der Univ. Lettland A. Taimiņa]. - Cēsis: Kultur- und Tourismuszentrum Cēsis, 2012. - 62, [2] S.: Ill., Faks.- Bibliogr.: S. [63.-64.].

 Pullats R., Pullats R., Urtāns A. Spirta jūra: kontrabanda Baltijas jūrā starp diviem kariem: [grām. aut. pateicība arī LU Akadēmiskās bibl. darbin.: projekta vad. V. Kocerei, dokumentālistam V. Mazulim, galv. bibliotekārēm I. Šmitiņai un D. Ivbulei] / red. A. Urtāns, G. Godiņš, I. Jansone; māksl. A. Plotka; projekta vad. V. Kocere. - Rīga: Zinātne, 2012. - 463 lpp. : il., faksimili, notis, tab. - Bibliogr.: 381.-436 lpp. – Personu rād.: 437.-463. lpp.

Rec.: Ušča A. Grāmatas līdzautoru atrod Bauskā : igauņu un latviešu vēsturnieks piedalās kopīgā pētījumā // Bauskas Dzīve. – Nr. 127 (2011, 2. nov.), 6. lpp. – Pieejams arī elektroniskais resurss: public.monitorings.lv/2011_11/Izglitiba/03/BaDz-02112011-6.pdf.

Ādamsone A. Izdota grāmata par kontrabandas spirta ceļiem no Igaunijas uz Somiju pagājušā gadsimtā [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: bar.lv/izdota-gramata-par-kontrabandas-spirta-celiem-no-igaunijas-uz-somiju-pagajusa-gadsimta; www.leta.lv/archive/search/.

Apcerējuma "Spirta jūra" atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Liepājas Universitātē 2012. g. 22. nov.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/apcerejuma-spirta-jura-atversanas-svetki.

Hermanis V. Mare spiritus, kas neaizsalst // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 224 (2012, 14. nov.), 11. lpp.: il.

Izdota grāmata par Baltijas jūras spirta kontrbandu [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Liepājas Universitātē 2012. g. 22. nov.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.irliepaja.lv/lv/raksti/kultura/izdota-gramata-par-baltijas-juras-spirta-kontrabandu/.

Izdota grāmata "Spirta jūra. Kontrbanda Baltijas Jūrā starp diviem kariem" [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Ventspils bibl. 2012. g. 14. dec.] / Ventspils bibl. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.ventspils.lv/lat/kultura/32408-izdota-gramata-spirta-jura-kontrabanda-baltijas-jura-starp-diviem-kariem.

[Kocere V.] Grāmatas atklāšanas pasākums [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Liepājas Universitātē 2012. g. 22. nov.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.google.com/calendar/event ...

Kontrabandas spirta ceļš pirms simts gadiem Baltijā: Latvijas un Somijas vēstnieki Tallinā rīko grāmatas atvēršanas svētkus / Latvijas vēstniecība Igaunijā // Latvia Amerikā. - Nr. 47 (2012, 1. dec.), 12. lpp.: il.

Pujēna S. "Spirta jūra": muitniekiem un liepājniekiem (galerija, video) [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Liepājas Universitātē 2012. g. 22. nov.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.irliepaja.lv/lv/raksti/kultura/spirta-jura-muitniekiem-un-liepajniekiem-galerija-video/.

Pumpura A. Izdota grāmata "Spirta jūra. Kontrabanda Baltijas jūrā starp diviem kariem [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Ventspils bibl. 2012. g. 14. dec.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx.

Reģiona bibliotekāri tiksies Bauskā [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Bauskas kultūras centrā 2012. g. 14. nov.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.basukasdzive.lv/portals/izklaide/raksts.html.

Sprūde V. "Spirta jūra" tagad arī latviski // Latvijas Avīze. - Nr. 196 (2012, 5. okt.), 6. lpp. – Pieejams arī elektroniskais resurss: la.lv/index2.php; www.leta.lv/archive/search/.

Urtāns A. "Spirta jūra. Kontrabanda Baltijas jūrā strap diviem kariem" / intervēja I. Raubišķe // Brīvā Latvija. - Nr. 42 (2012, 3./9. nov.), 9. lpp.: il.

Urtāns A. "Spirta jūra. Kontrabanda Baltijas jūrā strap diviem kariem" / intervēja I. Raubišķe // Laiks. - Nr. 42 (2012, 3./9. nov.), 13. lpp.: il.

Ušča A. Bauskas vēsturnieks – līdzautors grāmatai "Spirta jūra" [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: bauskasdzive.diena.lv/kultura-un-izklaide/bauskas-vesturnieks-lidzautors-grmatai-spirta-jura-2422; www.bauskasdzive.lv/portals/izklaide/raksts.html.

Vasks A. Spirta jūra Latvijas piekrastē / ar A. Urtāna koment. // Playboy. - Nr. 24 (2012, sept.), [44.]-46.lpp.: il.

Vēsturnieks pēta "Spirta jūru" : [A. Urtāns] // Bauskas Dzīve. - Nr.114 (2012, 1. okt.), 11. lpp.: il.

"Zinātnes" grāmata – Jūsu intelektam un radošajam garam [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.zinatnesgramatas.lv/lv/izdotaas-graamatas-3644/open-products:482501.

Лебедева Η. "Море спирта" на Балтике / в тексте рассказывают А. Уртанс, Р. Пуллат // Вести сегодня. - N 155 (8 окт. 2012), с. 10: ил. - Доступен также электрон. ресурс: vesti.lv/culture/418-archive/32841-225603.html.

Rožkalne A. Lauva: dzejniece Astrīde Ivaska: [aut. pateicība arī J. Misiņa bibl. par atļauju izmantot A. Ivaskas fonda mater.] / Latvijas Universitātes Lit., folkloras un mākslas inst. - Rīga: LU Lit., folkloras un mākslas inst., 2012. - 382 lpp., [64] lpp. iel. il.,faks., portr. – Ietver bibliogr. un rād. - Kopsav. angļu val.

Rec.: Bondarevska S. "Līčulokos" cauri "pasaules pagalmiem" // Sveika, Dublina. - Nr. 12 (2012, 29. aug.), 8. lpp.

BondarevskaS. Lauvas zīmē dzimusī // Sveika, Dublina. - Nr. 12 (2012, 1. aug.), 23. lpp.

Kubuliņa A. Divi lieli darbi literatūrzinātnē: pārdaudzums // Latvju Teksti. - Nr. 9 (2012, rudens), 40.-42. lpp. 

Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā: monogrāfija: [grām. izdošanā arī LAB atbalsts, kā arī aut. pateicība LAB un Misiņa bibl. darbin. A. Taimiņai, V. Kincei, A. Porietei, A. Šmitei, G. Jaumnuktānei, K.Plostnicei, M. Taubei (1914-1996)] / LZA, LU Latvijas Vēstures inst.; J. Stradiņš. - 2. izd. - Rīga: Latvijas Vēstures inst., 2012. - 639, [1] lpp.: il., portr., faks. - Kopsav. angļu, kr. val.

 Treijs R. MiķelisValters: [grām. aut. pateicībaMisiņa bibl. un tās darbin. Dz. Markusei, D. Ivbulei, K. Plostniecei]. - Rīga: Jumava, 2012. - 270, [1] lpp., 4 lp. iel. il. – Ietver bibliogr. - Kopsav. angļu val.

 Tukuma novada kultūrvēsture: rakstu krāj.: [grām. ievietoti att. arī no LU Akadēmiskās bibl.] / sast. A. Ozola. - [Tukums]: Tukuma muzejs, 2012. - XI. - 240 lpp.: il. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu val.

Клявиньш К. Цесис - символ истории Латвии: [авт. благодарит также гл. библиотекаря А. Тайминю Акад. б-ки Латв. ун-та]. - Цесис: Агентура самоуправления "Цесисский центр истории и культуры", 2012. - 62, [2] с.:ил., факс. - Библиогр.: с. [63-64].

Хрщенович Э., Леймане Д., Иванс Д. Мой милый зоологический сад: [авт. кн. благодарит также сотрудников б-ки Мисиня] / пер. Р. Добровенский.- Рига: Риж. нац. зоолошический сад, 2012. - 303 с.: ил. - Библиогр.: с. 301-303.

2011. gads

Латыши на Харьковщине: сборник архивных документов и материалов / Гос. архив Харьковской области, Центр краеведения Харьковского нац. ун-та им. В. Н. Каразина, Акад. б-ка Латв. ун-та; сост.: О. С. Гнездило, О. С. Коптева, Л. А. Панасенко ... [и др.]; науч. ред. С. И. Посохов; рец. В. Коцере. - Харьков: ИПП "Контраст", 2011. - Вып.1. - 159 с.: ил., факс.

 

Profesors Dr. habil. hist. Rihards Treijs: biobibliogrāfija II / Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibl.; sast., izd. sagat., bibliogr. red. D. Ivbule. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - II. - 74, [1] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr. val.

 

Depkin L. Lettisches Wörterbuch: the original manuscript transcribed and annotated by Trevor G. Fennell. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2011. - Vol. 6: Addenda II: Errata, Nachricht, Appendices D-H. - VIII, 338 p. - Bibliogr.: p. 337-338 ([21] ref.). - Latv., Germ., Lat., Engl.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Juris Ekmanis: biobibliogrāfija / Latvijas Zinātņu akadēmija; sast. Ilze Barone, Dagnija Ivbule; bibliogr. red., izd. sagat. Dagnija Ivbule. - Rīga: Fizikālās enerģētikas inst., 2011. - 325 lpp.: il. - Latviešu, krievu, angļu val. - (Latvijas zinātnieki).
 

2010. gads

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Arnis Treimanis: biobibliogrāfija = Full Member of Latvian Academy of Sciences, Professor Arnis Treimanis: biobibliography = Академик Латвийской академии наук, профессор Арнис Трейманис: биобиблиография / Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibl.; sast. I. Barone, D. Ivbule; izd. sagat. D. Ivbule; bibliogr. red. D. Ivbule; darba sagat. piedalījās E. Tantiba. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2010. - 191, [3] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu, vācu val.

LZA korespondētājlocekle, profesore, Dr.philol. Ausma Cimdiņa: biobibliogrāfija / Latvijas Universitātes bibl., Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibl.; sast. J. Klebā, R. Visocka, D. Tretjakova; [red.], izd. sagat. D. Ivbule; lit. red. G. Bērziņa; tulk. E. Kariks. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2010. - 180, [2] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu, lietuv., sp., vācu val.

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Elmārs Blūms: biobibliogrāfija = Full Member of Latvian Academy of Sciences Elmārs Blūms: biobibliography / Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibl.; sast. I. Barone, D. Ivbule; izd. sagat. D. Ivbule; bibliogr. red. D.Ivbule. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2011. - 180, [2] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu val.

 

Depkin L. Lettisches Wörterbuch: the original manuscript transcribed and annotated by Trevor G. Fennell. - Rīga: LAB, 2009. - Vol.5: Addenda I: Errata, Nachricht, Appendices A-C. - VIII, 344 p. - Bibliogr.: p. 343-344 ([22] ref.). - Latv., Germ., Lat., Engl.

 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe profesore Aina Blinkena - Rīga: LAB , 2009. - 219 lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu, fr., lietuv., vācu val .

2009. gads

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe profesore Aina Blinkena: biobibliogrāfija / Latvijas Akadēmiskā bibl.; sast. I. Barone, S. Čvanova; bibliogr. red. D. Ivbule; darba sagat. piedalījās S. Dvinska, Dz. Zaķe. - Rīga: LAB , 2009. - 219 lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu, fr., lietuv., vācu val.

 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Baiba Rivža: biobibliogrāfija / LAB; sast. I. Barone, S. Čvanova, J. Klebā; red. D. Ivbule; darba sagat. piedalījās E. Tantiba, Dz. Zaķe. - Rīga: LAB, 2009. - 399 lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val.

 

 

Profesors Dr. habil. sc. ing. Andris Krēsliņš: biobibliogrāfija / LAB; sast. J. Klebā; bibliogr. red. D. Ivbule. - Rīga: LAB, 2008. - 383 lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val. – 250 eks.
 

2008. gads

Depkin L. Lettisches Wörterbuch: the original manuscript transcribed and annotated by Trevor G. Fennell. - Rīga: LAB, 2008. - Vol. 4: S, W-Z. - VIII, 282 p. - Bibliogr.: p. 281-282 ([22] ref.). - Latv., Germ., Lat., Engl.

 

 

 

Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. Cimermanis; atb. red. A. Jundze. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis , [2008]. - 381, [1] lpp.: il. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. vācu val.

 

 

Profesors, Dr. habil. philol. Jānis Valdmanis: biobibliogrāfija - Rīga: LAB, 2008. - 86 lpp.: portr. - Latv., angļu, kr., lietuv. val. - (Latvijas zinātnieki).

 

 

Profesore, Dr. habil. philol. Ina Druviete: biobibliogrāfija = Professor Ina Druviete, Dr. habil. philol: biobibliography / LAB; sast. I. Barone, S. Čvanova, D. Ivbule; red. D. Ivbule; darba sagat. piedalījās E. Tantiba, Dz. Zaķe. - Rīga: LAB, 2008. - 174 lpp.: portr. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val.

 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Raimonds Valters: biobibliogrāfija = Full Member of Latvian Academy of Sciences, Professor Raimonds Valters: biobibliography / RTU Zin. bibl.; sast. M. Neilande, I. Veldruma; bibliogr. red. L. Levinoka. - Rīga: LAB, 2008. - 197 lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Angļu, kr., latv. val.

Шевченко Т. Доля: поезiї = Liktenis: dzeja: [tulk. no ukr. val.; grām. izteikta pateicība LAB direktorei V. Kocerei, LAB Ukrainas inform. centra vad. S. Dzilnai] / упорядкув., передмова Р. Чiлачава, I. Аузiнь; переклад I. Аузiнь; ред. тексту латись. мовою В. Коцере, I. Аузiнь; sast., priekšv. R. Čilačava, I. Auziņš; tulk. I. Auziņš; teksta red. latv. val. V. Kocere, I. Auziņš. - Рига: ЛАБ, 2008. - 137 с.: ил. - Текст парал. укр. та латись. мовами.

Рец.: Пилип Л. У Ризi вийшла збiрка перекладiв творiв Тарас Шевченка латиською мовою [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Киев: Mystecka Storinka, 2008. - Вид доступа: сеть WWW.URL: www.storinka-m.kiev.ua/art_news_1446.php. - Ресурс описан 15 дек. 2008 г.

Пилип Л. У Ризi вийшла друком збiрка перекладiв творiв Тарас Шевченка латиською мовою [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Киīв: Радио Свобода, 2008. - Вид доступа: сеть WWW.URL: www.radiosvoboda.org/Content/Article/1330427.html. - Ресурс описан 15 дек. 2008 г.

 

Pauluči F. Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma = Abbildungen der livlandischen Burgen im Album des Marquis Paulucci: [grām. arī Latvijas vēstures inst. pateicība LAB, V. Kocerei, V. Mazulim, G. Jaunmuktānei, A. Taimiņai, K. Plostniecei albuma sagat. publicēšanai] / LU Latvijas vēstures inst., LAB; izd. sagat., tulk., koment. I. Ose. - Rīga: Latvijas vēstures inst., 2008. - 319 lpp.: il., kartosh., kartes. - Bibliogr.: 308.-311. lpp. - Vietu rād.: 312.-315. lpp. - Personu rād.: 316.-319. lpp. - Teksts latv., vācu, kr. val.

 

Bibliogrāfiskais koprādītājs atspoguļo informāciju par 2401 ārzemju periodiskajiem un turpinājumizdevumiem no 50 bibliotēkām un informācijas centriem.

Biobibliogrāfisks rādītājs par habilitēto lauksaimniecības doktoru, veterinārmedicīnas doktoru, profesoru un LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” direktoru Aleksandru Jemeļjanovu.

 

LZA akadēmiķis, LLMZA loceklis, Ņujorkas Zinātņu akadēmijas loceklis, profesors Aleksandrs Jemeļjanovs = Full Member of the LAS, Member of the AAFSL, Activ Member of the New York Academy of Sciences, Professor Aleksandrs Jemeļjanovs: biobibliography / LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zin. inst. "Sigra", LAB; sast. L. Eigenfelde; biblogr. red. D. Ivbule; lit. red. L. Vasiļonoka. - Rīga: LAB, 2008. - 264, [2] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu, ig. val. – 300 eks.

 

2007. gads

Starptautiskās zinātniskās konferences "Dr.Augusts Bīlenšteins par latviešu kultūras pamatvērtībām - arī Eiropā" referātu krājums. - Rīga: LAB, 2007. - 259 lpp.: il. - Teksts paral. latv., vācu val.

Ievērojamā Baltijas zinātnieka, teologa un kultūras darbinieka Augusta Bīlenšteina (1826-1907) simt gadu atceres konference rezumē šī cilvēka daudzveidīgo veikumu no aizvadītā gadsimta pārvērtību perspektīvas. Referāti atspoguļo A. Bīlenšteina darbību teoloģijā, vēsturē, arheoloģijā, valodniecībā, folkloristikā, etnogrāfija un literatūrā. No šodienas viedokļa tiek aplūkots A. Bīlenšteina devums latviešu nācijas kultūras augšupejā.

 Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Ivars Kalviņš: biobibliogrāfija. - Rīga: LAB , 2007. - 354 lpp.: il. - Teksts latv., angļu, krievu un vācu val. – (Latvijas zinātnieki).

Biobibliogrāfisks rādītājs par ievērojamo medicīnas ķīmijas speciālistu, izcilo jaunu ārstniecisko preparātu izgudrotāju, veiksmīgu zinātnes organizatoru, Organiskās sintēzes institūta direktoru Ivaru Kalviņu.

  

 Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Ojārs Neilands: biobibliogrāfija. – Rīga: LAB , 2007. - 262 lpp.: il. - Teksts latv. angļu, krievu un vācu val. – (Latvijas zinātnieki).

Biobibliogrāfisks rādītājs par plaši pazīstamo organiskās ķīmijas speciālistu Ojāru Neilandu (1932-2003), talantīgu ķīmijas pedagogu un zinātnieku

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Bibliopolis XX "Bibliotēka un sabiedrība: mijiedarbības iespējas".-Rīga:LAB,2006.-251 lpp.-Teksts latviešu un krievu val.

Krājumā ietverti Igaunijas, Latvijas, Lietuvas Zinātņu akadēmiju bibliotēku un V. Karazina Harkovas nacionālās universitātes Centrālās zinātniskās bibliotēkas speciālistu referāti par jaunāko pieredzi bibliotēku darbā. Krājumu ievada D. Sklerutes referāts, kas atspoguļo konferences vēsturisko attīstību četrdesmit gadu garumā, bet noslēdz nolasīto referātu bibliogrāfija no 1967.-2006. gadam