Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU AB izdošanai sagatavotie darbi 2008. gads
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.10.2016.

 

  

Depkin L. Lettisches Wörterbuch: the original manuscript transcribed and annotated by Trevor G. Fennell. - Rīga: LAB, 2008. - Vol. 4: S, W-Z. - VIII, 282 p. - Bibliogr.: p. 281-282 ([22] ref.). - Latv., Germ., Lat., Engl.

 

 

 

Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste: [Letonika, otrais kongr.: rakstu krāj.] / LZA, LAB; sast., red., papild. S. Cimermanis; atb. red. A. Jundze. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis , [2008]. - 381, [1] lpp.: il. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. vācu val.

 

 

 

Profesors, Dr. habil. philol. Jānis Valdmanis: biobibliogrāfija - Rīga: LAB, 2008. - 86 lpp.: portr. - Latv., angļu, kr., lietuv. val. - (Latvijas zinātnieki).

 

 

 

Profesore, Dr. habil. philol. Ina Druviete: biobibliogrāfija = Professor Ina Druviete, Dr. habil. philol: biobibliography / LAB; sast. I. Barone, S. Čvanova, D. Ivbule; red. D. Ivbule; darba sagat. piedalījās E. Tantiba, Dz. Zaķe. - Rīga: LAB, 2008. - 174 lpp.: portr. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val.

 

 

 Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Raimonds Valters: biobibliogrāfija = Full Member of Latvian Academy of Sciences, Professor Raimonds Valters: biobibliography / RTU Zin. bibl.; sast. M. Neilande, I. Veldruma; bibliogr. red. L. Levinoka. - Rīga: LAB, 2008. - 197 lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Angļu, kr., latv. val.

 

  Шевченко Т. Доля: поезiї = Liktenis: dzeja: [tulk. no ukr. val.; grām. izteikta pateicība LAB direktorei V. Kocerei, LAB Ukrainas inform. centra vad. S. Dzilnai] / упорядкув., передмова Р. Чiлачава, I. Аузiнь; переклад I. Аузiнь; ред. тексту латись. мовою В. Коцере, I. Аузiнь; sast., priekšv. R. Čilačava, I. Auziņš; tulk. I. Auziņš; teksta red. latv. val. V. Kocere, I. Auziņš. - Рига: ЛАБ, 2008. - 137 с.: ил. - Текст парал. укр. та латись. мовами.

 Рец.: Пилип Л. У Ризi вийшла збiрка перекладiв творiв Тарас Шевченка латиською мовою [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Киев: Mystecka Storinka, 2008. - Вид доступа: сеть WWW.URL: www.storinka-m.kiev.ua/art_news_1446.php. - Ресурс описан 15 дек. 2008 г.

 Пилип Л. У Ризi вийшла друком збiрка перекладiв творiв Тарас Шевченка латиською мовою [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Киīв: Радио Свобода, 2008. - Вид доступа: сеть WWW.URL: www.radiosvoboda.org/Content/Article/1330427.html. - Ресурс описан 15 дек. 2008 г.

 

  Pauluči F. Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma = Abbildungen der livlandischen Burgen im Album des Marquis Paulucci: [grām. arī Latvijas vēstures inst. pateicība LAB, V. Kocerei, V. Mazulim, G. Jaunmuktānei, A. Taimiņai, K. Plostniecei albuma sagat. publicēšanai] / LU Latvijas vēstures inst., LAB; izd. sagat., tulk., koment. I. Ose. - Rīga: Latvijas vēstures inst., 2008. - 319 lpp.: il., kartosh., kartes. - Bibliogr.: 308.-311. lpp. - Vietu rād.: 312.-315. lpp. - Personu rād.: 316.-319. lpp. - Teksts latv., vācu, kr. val.

 

 Bibliogrāfiskais koprādītājs atspoguļo informāciju par 2401 ārzemju periodiskajiem un turpinājumizdevumiem no 50 bibliotēkām un informācijas centriem.

Biobibliogrāfisks rādītājs par habilitēto lauksaimniecības doktoru, veterinārmedicīnas doktoru, profesoru un LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” direktoru Aleksandru Jemeļjanovu.

LZA akadēmiķis, LLMZA loceklis, Ņujorkas Zinātņu akadēmijas loceklis, profesors Aleksandrs Jemeļjanovs = Full Member of the LAS, Member of the AAFSL, Activ Member of the New York Academy of Sciences, Professor Aleksandrs Jemeļjanovs: biobibliography / LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zin. inst. "Sigra", LAB; sast. L. Eigenfelde; biblogr. red. D. Ivbule; lit. red. L. Vasiļonoka. - Rīga: LAB, 2008. - 264, [2] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu, ig. val. – 300 eks.