Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU AB izdošanai sagatavotie darbi 2013
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.10.2016.

Latvijas Universitātes Akadēmiskās biblitēkas izdošanai sagatavotie darbi 2013. gadā

 Album amicorum: piemiņas albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā: rokrakstu katalogs = Die Stammbücher der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands (16.-19.Jh.): Handschriftenkatalog / sast. A. Taimiņa. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2013. - IXXXIX, 365 lpp.: il., faks. - Bibliogr. tekstā un palīgrād.: 250.-363. lpp. - Teksts latv. un vācu val.

Rec.: Album Amicorum. Rokrakstu katalogs [Elektroniskais resurss]: [e-veikala, grāmatnīcas "Globuss" reklāma]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW/URL: www.gramatnicaglobuss.lv/e-veikals/uzziņu-literatūra-enciklopēdijas/uzziņu-literatūra-latviešu-valodā/aija-taimiņa-sastād-album-amicorum-rokrakstu-katalogs.

Celmiņa L. Izdota Aijas Taimiņas grāmata par 16.-19. gs. piemiņas albumiem [Elektroniskais resurss] / pēc LU apgāda inform. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW/URL: www.leta.lv/archive/.

Zarāne I. Izdota Aijas Taimiņas grāmata par 16.-19. gs. piemiņas albumiem [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW/URL: www.lu.lv/zinas/nc/t/23333.

Zinātniskā literatūra/Scientific literature: [grāmatu mākslas konkursam "Zelta ābele 2013" nominēta arī A. Taimiņas sast. grām.] // Zelta ābele, 2013. - Rīga: Latvijas Grāmatizd. asoc., 2014. - 35 lpp.: il.

Севидова Η. И жизнь, и слезы, и любовь ... / в тексте рассказывает А. Тайминя // Вести сегодня. - N 21 (31 янв. 2014), с. 9: ил. - Доступен также электрон. ресурс: vesti.lv/society/420-50397/81654-i-zhizn-i-sljozy-i-ljubov.html.

Monok I. „A mai Lettország …”. – (Szemle) // Magyar Könyvszemle. – 131. évfolyam, N 2 (2015), p.237-239. Monok István

 Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis LU profesors Pēteris Zvidriņš : biobibliogrāfija = Full member of Latvian Academy of Sciences professor Pēteris Zvidriņš : biobibliography / Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka; sast. un bibliogr. red. D. Ivbule. - Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2013. - 125, [2] lpp. : il., ģīm., faks. – (Latvijas zinātnieki). - Teksts latv. un angļu val.

 

Ar LU Akadēmiskās bibliotēkas līdzdalību izdotie darbi 2013. gadā

 

Burti nāk!: krāsojamā grāmata: [grām. pateicība par bērnu zīmējumu konkursa norisi arī LU Akadēmiskajai bibl. un Ukrainas lit. nod.] / māksl. R.  Liepiņš. - Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2013. - [36] lpp.: il.

 

Karlsone A. Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā = Song festivals and the development of national-style dress in Latvia in the late 19th and 20th centuries: [grām. aut. pateicība arī LU AB Misiņa bibl., tās darbiniecei V. Kincei]. - Rīga: Zinātne, 2013. - 223, [1] lpp.: il., karte, faks.

Rec.: Elsiņa I. Grāmatas atvēršanas svētki: [par gaidāmo grām. atvēršanu Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā 2013. g. 9. okt.] // Stars. - Nr. 118 (2013, 8. okt.), 4. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.estars.lv/raksti/23/21904.

Karlsone A. Anetes Karlsones grāmatas atvēršanas svētki: [saruna ar grām. autori] / pierakst. S. Prušakeviča // Ļaudonas Vēstis. - Nr. 10 (2013, nov.), 5. lpp.:il. - Sk. att.: www.laudona.lv/jaunumi/anetes-karlsones-gramatas-atversanas-svetki.

Karlsone A. Monogrāfija par tērpa attīstību / pierakst. I. Elsiņa // Stars. - Nr. 122 (2013, 16. okt.), 4. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.estars.lv/raksti/23/22015.

 Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads: [grām. pateicība krājuma veidošanā arī LU AB darbiniekiem: V. Aišpurei, Dz. Markusei, V. Kincei, I. Gūtmanei, G. Jaunmuktānei, I. Mīlgrāvei, K. Plostniecei] / Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija; sast., red. D. Markus, S. Cimermanis. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2013. - 383 lpp.: il., faksimili, kartes. – (Letonikas bibliotēka). - Bibliogr. piez. rakstu beigās. - Kopsav. angļu val.

Rec.: Aploka E. Aicinām uz Alūksnes novada kultūrvēsturei veltītās grāmatas atvēršanas svētkiem [Elektroniskais resurss]: [2013. g. 4. dec. Alūksnē]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.aluksne.lv/info_data/info13/nov27_02.htm; aluksniesiem.diena.lv/aicina-uz-aluksnes-novada-kulturvesturei-veltitas-gramatas-atversanas-svetkiem-71706.

Aploka E. Alūksnē notiks novada kultūrvēstures grāmatas atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]: [2013. g. 4. dec.]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://ludza.pilseta24.lv/zinas/48/256009.

Bērziņš A. Alūksnes novada kultūrvēsture // Izglītība un Kultūra. - Nr. 20 (2013, 21. nov.), 24. lpp.

Bogdanova I. Prezentēs Alūksnes kultūrvēsturei veltītu grāmatu: [par gaidāmo prezentāciju Alūksnes novada Domē] // Malienas Ziņas. - Nr. 93 (2013, 29. nov.), 13. lpp.

Hermanis V. Alūksne. Grāmata par apgaismību // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 241 (2013, 12. dec.), 11. lpp.

Lozko D. Izdod unikālu grāmatu: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Alūksnē 2013. g. dec.] // Alūksnes Ziņas. - Nr. 49 (2013, 6. dec.), 20. lpp.: il.

Plaude D. Popularizē Alūksnes novada kultūrvēsturi // Malienas Ziņas. - Nr. 96 (2013, 10. dec.), 11. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.malienaszinas.lv.

Plaude D. Prezentē Alūksnes novada kultūrvēsturei veltītu grāmatu: [2013. g. 4. dec.] // Malienas Ziņas. - Nr. 95 (2013, 6. dec.), [1.] lpp.: il.

Spārītis O. Sveicinājuma vārdi grāmatas "Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads" atvēršanā // Malienas Ziņas. - Nr. 96 (2013, 10. dec.), 11. lpp.

Tālberga I. Augsti godātie alūksnieši!: [uzruna grām. atvēršanas svētkos] // Malienas Ziņas. - Nr. 96 (2013, 10. dec.), 11. lpp.

Plaude D. Popularizē Alūksnes novada kultūrvēsturi // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 68. sēj., Nr. 1/2 (2014), 79.-81. lpp.: il.

Spārītis O. Kultūras vēstures izzināšana novados // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 68. sēj., Nr. 1/2 (2014), 70.-71. lpp.

Tālberga I., Bērziņš J. Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A d., Sociālās un humanitārās zinātnes. - 68. sēj., Nr. 1/2 (2014), 71.-78. lpp.: il.

Tālberga I., Bērziņš J. Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads: [saīs. rec. no "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis"] // Malienas Ziņas. - Nr. 57 (2014, 29. jūl.), 9. lpp. : il.

 Kuzina A. Blaumanis tuvplānā: rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa dzīves un daiļrades hronoloģija: 1863-1908 / grām. veidošanā piedalījās L. Volkova, V. Aišpure. - Rīga: Madris, 2013. - 438 lpp., [33] lpp. iel.: ģīm., faks. - Bibliogr. zemsvītras piez. un personu rād.: [423.]-438. lpp.

Rec.: Sudare I. "Ja nebūtu Kokneses, nebūtu arī rakstnieka Blaumaņa": [par tikšanoas ar grām. autori Kokneses pagasta bibliotēkā] // Staburags. - Nr. 55 (2013, 16. maijs), 5. lpp.: il.

Zebris O. Stāvā kalna saimnieks // Diena. - Nr. 150 (2013, 6. aug.), 17. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.diena.lv/kd/literatura/gramata-blaumanis-tuvplana-stava-kalna-saimnieks-14019502.

Zvirgzdiņa D. Jaunas grāmatas par Rūdolfu Blaumani // Stars. - Nr. 50 (2013, 30. apr.), 4. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.estars.lv/raksti/8/20407.

Zvirgzdiņa D. Jaunas grāmatas par Rūdolfu Blaumani: "Blaumaņu pavārgrāmata" un "Blaumanis tuvplānā" // Latvietis: Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais laikraksts latviešiem pasaulē. - Nr. 259 (2013, 30. maijs). - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.laikraksts.com/raksti/3501.

 

Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti: 4 sējumos / galv. red. J. Stradiņš; sējumu bibliogrāfes: D. Ivbule, L. Lāce, I. Mīlgrāve. - Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. - Bibliogr. zemsvītras piez., personu rād. Kopsav. angļu val.

1. sēj.: Latvieši / atb. red. I. Jansone, A. Vasks; bibliogrāfes: D. Ivbule, L. Lāce, I. Mīlgrāve. - 526, [1] lpp.: il.

2. sēj.: Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts - izcīnītā un zaudētā / atb. red. T. Jundzis, G. Zemītis; bibliogrāfe I. Mīlgrāve. - 559 lpp.: il.

3. sēj.: Atjaunotā Latvijas valsts / atb. red. T. Jundzis G. Zemītis; bibliogrāfes; D. Ivbule, L. Lāce. - 479 lpp.: il.

4. sēj.: Latvijas kultūra, izglītība, zinātne / atb. red. V. Hausmanis, M. Kūle; bibliogrāfes: D. Ivbule, L. Lāce, I. Mīlgrāve. - 814, [1] lpp.: il.

Rec.: Stradiņš J. Visraženākie gadi: [saruna ar akdēmiķi J. Stradiņu un gaidāmo četrsējumu rakstu kopojumu "Latvieši un Latvija" iznākšanu] / pierakst. Z. Kipere // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 18 (2013, 9. dec.), 2. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1907&Itemid=47.

Stradiņš J. Visraženākie gadi: [saruna ar akdēmiķi J. Stradiņu un gaidāmo četrsējumu rakstu kopojumu "Latvieši un Latvija" iznākšanu] / pierakst. Z. Kipere // Enerģija un Pasaule. – Nr. 6 (2013/2014, dec./janv.), 64.-67. lpp.: il.

Avotiņš V. Nācija nebeidz tapt // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 37 (2014, 21./23. febr.), 2. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: nra.lv/viedokli/viktors-avotins/111872-nacija-nebeidz-tapt.htm.

Brinkmane I. Tapis Latvijas vēsturē apjomīgākais pētījums: [par akadēmisko rakstu krājuma atvēršanas konf. LZA 2014. g. 17. febr.] / tekstā stāsta J. Stradiņš, M. Kūle, I. Jansone, V. Kocere u.c. // Izglītība un Kultūra. - Nr. 4 (2014, 20. febr.), [1.], 3.-4. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.leta.lv/archive/.

Deksnis E. B. Latviešu centra bibliotēka Montreālā saņem "Latvieši un Latvija" // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 6 (2014, 31. marts), 3. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2021&Itemid=47.

2014. gada 14. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika četrsējumu akadēmiskā rakstu krājuma "Latvieši un Latvija" prezentācija // Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2014. - Rīga: Zinātne, 2014. - (2014), il. ielikums pēc 48. lpp., 18., 27., 33., 36. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2014_foto.pdf.

Ivbulis V. "Latviešus un Latviju" lasot // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 18 (2014, 10.nov.), 3. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2291&Itemid=47.

Jundzis T. Braukt vai nebraukt uz Maskavu?: [par darba vizīti M. I. Rudomino vārdā nos. Krievijas Valsts Ārzemju lit. bibliotēkā 2014. g. 16. apr., kā arī rakstu krāj. "Latvieši un Latvija" prezentāciju un dāvinājumu] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 9 (2014, 12. maijs), [1.] lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2061&Itemid=47.

Kesnere R. Nule iznākušais pētījums - jau bibliogrāfisks retums // Diena. - Nr. 49 (2014, 11. marts), 9. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.diena.lv/latvija/zinas/nule-iznakusais-petijums-latviesi-un-latvija-jau-bibliografisks-retums-14047540.

Kots M. M. "Valsts pētījumu programmas ...". - Bibliogr. parindēs: (16 nos.) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr. 4 (2014), 189.-196. lpp.: il.

Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu: [akadēmiskā rakstu krājuma redakcijas kolēģijai par būtisku devumu starpnozaru disciplīnas letonikas attīstībā: Ministru kabineta rīkojums Nr.591]. - Paraksts: L. Straujuma, I. Druviete // Latvijas Vēstnesis [Elektroniskais resurss]. - (2014, 23. okt.). - Pieejams: https:/www.vestnesis.lv/rezultati.

Spārītis O. Vai Latvijas Republikas vadītāji apzinās, ka tai ir vajadzīga zinātne un zinātnieki?: LZA prezidenta Ojāra Spārīša ievadvārdi akadēmisko rakstu krājuma "Latvieši un Latvija" atvēršanas svētkos 2014. gada 17. februārī // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 4 (2014, 24. febr.), [1.] lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1989&Itemid=47.

Sprūde V. "Latvieši un Latvija" bez sūdzēšanās: [par akadēmisko rakstu krājuma atvēršanas svētkiem LZA] // Latvijas Avīze. - Nr. 35 (2014, 19. febr.), [1.], 4. lpp.

Jāņa Stradiņa redakcijā izdots nozīmīgs akadēmisko rakstu krājums "Latvieši un Latvija" [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.focus.lv/kultura/literatura/jana-stradina-redakcija-izdots-nozimigs-akademisko-rakstu-krajums-latviesi-un-latvija.

Sprūde V. Vēsturnieki grib "tikt pie cilvēka": ko vēsturnieki grasās piedāvāt Valsts pētījumu programmai 2014. - 2017. gadam // Latvijas Avīze. - Nr. 72 (2014, 11. apr.), 8. lpp.

Stradiņš J. Apdāvinātā, pieticīgā, mīļā / pierakst. G. Nagle // Ir. - Nr. 8 (2014, 20./26. febr.), 22.-25. lpp.: ģīm.

Stradiņš J. Ar Stradiņu laika mašīnā: [saruna ar akadēmiķi un rakstu kopojuma gaidāmo prezentāciju] / pierakst. E. Zirnis // Diena (Piel. "SestDiena"). - Nr. 7 (2014, 10./16. janv.), [10.]-16. lpp.: il.

Stradiņš J. Latvijas zinātnieku jaunākie atzinumi par latviešiem un Latviju: [uzruna rakstu atvēršanas svētkos] // Izglītība un Kultūra. - Nr. 5 (2014, 13. marts), 17.-18. lpp.: il.; Nr. 6 (2014, 27. marts), 17. lpp.

Stradiņš J. Līdz šim nebijis izdevums // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 4 (2014, 24. febr.), 2.-4. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1985&Itemid=47.

Stradiņš J. Par akadēmisko rakstu krājumu "Latvieši un Latvija": [no galv. red. ziņojuma LZA konf. rakstu atvēršanas svētkos 2014.g. 17.febr.] // Rīgas Laiks. - Nr. 10 (2014, okt.), 22.-25. lpp.: il.

Vēsture kā cietoksnis, altāris un piemineklis: diskusija par Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevumu "Latvieši un Latvija", Rīga: LZA, 2013 / A.Rītups, E.Liniņš, G.Strenga, I.Gundare, D.Hanovs // Rīgas Laiks. - Nr. 10 (2014, okt.), [26.]-33. lpp.: il.

Zone I. "Nekas nav tikai melns vai balts": akadēmiķis J. Stradiņš aicina uz nācijas garīgo un fizisko atdzimšanu: [arī par krājuma prezentācijas pasākumu Viesītē] // Brīvā Daugava. - Nr. 26 (2014, 4. marts), 6. lpp.

Major scientific events in Latvia, 2011-2013: December 2013: [about four-volume academic collected articles Latvieši un Latvija] // Latvian Academy of Science: yearbook, 2014. - Rīga: Zinātne, 2014. - [2011/2014], p. [56]. - Available also electronic resource : http://www.lza.lv/images/stories/YearBook_2014.pdf.

On 14 February 2014, presentation on the four-volume academic collected articles "The Latvians and Latvia" was organized // Latvian Academy of Sciences: yearbook, 2014. - Rīga: Zinātne, 2014. – [2011/2014], ill. materials after p. 48, p. 82, 84. - Available also electronic resource : http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG14_EN_foto.pdf.

Зоне И. "Ηичто не бывает только черным или белым": академик Я. Страдиньш призывает к духовному и физическому возраждению нации / в тексте раяяказывает Л.Блауа, Я.Страдиньш, Ю.Высоцкис // Брива Даугава. - N 19 (7 марта 2014), с. 4: ил.

2014. gada zinātniskie sasniegumi Latvijā: [teorētiskajās zinātnēs arī akadēmiskais izd. "Latvieši un Latvija", Latvijas zinātnieku jaunākie atzinumi par latviešiem kā nāciju un Latviju kā valsti] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 1 (2015, 12. janv.), 2. lpp. – Pieejams arī elektroniskais resurss: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2430&Itemid=47

Plašākais pētījums par Latviju un latviešiem // Laiks. - Nr. 7 (2015, 14./20. febr.), 3. lpp.: il.

Šiliņš J. Zinātnes rēgs Latvijā: [viedoklis par vēstures un pārējo zinātņu stāvokli Latvijā sakarā ar akadēmisko rakstu iznākšanu] // Domuzīme. - Nr.1 (2015), 37.lpp.

 Pulcējaties zem latviešu karogiem!: [grām. pateicība par sadarbību arī LU AB, kā arī izmantoti mater. no LU AB] / sast. A. Balcers. - Rīga: B-ba "Vilki"; Zelta grauds, 2013. - 413, [2] lpp.: il. - + 2 CD.

Rec.: Sprūde V. Strēlnieku atgriešanās // Latvijas Avīze. - Nr. 164 (2013, 26. aug.), 6. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.la.lv/strelnieku-atgriesanas-2/.

 

Virza E. Raksti / sast., koment., priekšv. aut. A. Kubuliņa ; red. S. Kušnere; bibliogrāfisko uzziņu aut. Velga Kince. - Rīga: Zinātne, 2013. - 5. sēj.: Edvarta Virzas tulkotā franču dzeja. - 958, [1] lpp. : ģīm., faks. ; 22 cm. - Personu rādītājs: [941.-947.] lpp.

 Hein A. Õisu: ühe Liivimaa mõisa ajalugu ja arhitektuur: with an English summary: Õisu. The history and architecture of a Livonian country manor: [grām. izmantoti att. arī no LU AB fondiem]. - Tallinn: Hattorpe, 2013. - 215 lk.: ill, portr., kaart, facs.

 Ziedonis I. Favole colorate = Krāsainas pasakas: [grām. izteikta  pateicība arī K. Plostniecei no LU AB]. - 1. ed.-maggio. - Venezia: Damocle, 2013. - 147, [5] p. - (I Tascabili; 11). - Teksts paral. itāļu un latv. val.

 Ziedonis I. Favole colorate = Krāsainas pasakas: [grām. izteikta pateicība arī K. Plostniecei no LU AB]. - 2. ed. - Venezia: Damocle, 2013. - 147, [5] p. - (I Tascabili; 11). - Teksts paral. itāļu un latv. val.