Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU AB izdošanai sagatavotie darbi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.10.2016.

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas izdošanai sagatavotie darbi 2014. gadā

 

Etnogrāfs un kultūrvēsturnieks Saulvedis Cimermanis: biobibliogrāfija / Letonikas bibliotēka; LU Akadēmiskā bibl.; sast. V. Kocere; bibliogr. sast. D. Ivbule. - Rīga: Zinātne , 2014. - 221, [2] lpp.: il., portr. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, ig., vācu, kr. val.

Rec.: Bērziņš A. Etnogrāfa un kultūrvēsturnieka Saulveža Cimermaņa biobibliogrāfija: [par grām. atvēršanas pasākumu LU AB 2015. g. 6. janv.] // Izglītība un Kultūra. - Nr.1 (2015, 15. janv.), 22. lpp.: il.

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa: dāvināumi un pateicība: [inform. par LZA īstenā locekļa S. Cimermaņa biobibliogrāfijas dāvinājumu]. - Paraksts: R. Karnīte, L. Griņeviča // Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2015. - Rīga: Zinātne, 2015. - (2015), 173. lpp.

 

 

 

 Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Pēteris Cimdiņš: biobibliogrāfija / LU Bibl., LU Akadēmiskā bibl.; sast. J. Klebā, L. Lāce; bibliogr. red. D. Ivbule. - Rīga: LU Akadēmiskais apg. , 2014. - 199 lpp.: il., portr. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu val.

 

 

Ar LU Akadēmiskās bibliotēkas līdzdalību izdotie darbi 2014. gadā

 Ģērmanis U. Maiņu laika zīmes: Uldis Ģērmanis, Didzis Liepiņš: sarakste, 1990-1997: [grām. pateicība arī Misiņa bibl.] / sast. D. Liepiņš. - Rīga: Valters un Rapa, 2014. - 188, [1] lpp., 10 lp. iel. il.

Rec.: Vērtīgi, asi un trāpīgi vērojumi: izdota Ulda Ģērmaņa un Didža Liepiņa sarakste, kurā atainojas Latvijas valsts atjaunošanas gadi / (TVNET) // Latvija Amerikā. - Nr. 49 (2014, 13. dec.), 5. lpp.: il.

Sprūde V. Mazliet Ulda Ģērmaņa // Latvijas Avīze (Piel. "Kultūrzīmes"; Nr. 2). - Nr. 7 (2015, 13. janv.), 6.-7. lpp.: il.

 Hanovs D. Izstādes "Mana - tava - mūsu Rīga pirms 100 gadiem" izdevums = Exhibition publication "Mine - yours - ours. Riga 100 years ago": [izd. pateicība arī LU AB Misiņa bibl.] / teksta aut., izstādes ideja, realizācija D. Hanovs, Latvijas Nacionālā bibl. - Rīga: Latvijas Nacionālā bibl., 2014. - 64 lpp.: il. - Teksts paral. latv. un angļu val. - (Eiropas kultūras galvaspilsēta. Rīga 2014. Notikums).

 Just dziļi dzīvību un nāvi... : Jānis Ziemeļnieks dialogā ar Aspaziju un Raini / sast., priekšv. un komentāru aut. J. Zālītis: [grām. izmantoti fotomater. arī no LU AB]. - [Rīga]: J.L.V., [2014]. - 207, [1] lpp.: il., ģīm., faks. - Ietver bibliogr. un personu rād.: 198.-[206.] lpp.

 Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads: [grām. pateicība krājuma veidošanā arī LU AB darbiniekiem: V. Aišpurei, Dz. Markusei, V. Kincei, I. Gūtmanei, G. Jaunmuktānei, I. Mīlgrāvei, K. Plostniecei] / Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija; sast., red. D. Markus, S. Cimermanis. - 2. izd. - Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2014. - 383 lpp.: il., faksimili, kartes. - (Letonikas bibliotēka). - Bibliogr. piez. rakstu beigās. - Kopsav. angļu val.

Inform.: Bogdanova I. Kurš pārspēs malēnieti?: [par gaidāmajiem Pirmajiem Vispasaules Malēniešu svētkiem 2014. g. 26. jūl., arī par grām. otrā izd. atvēršanu] // Malienas Ziņas (Piel. "Ar Malēniju sirdī": pirmie Vispasaules Malēniešu svētki). - Nr. 55 (2014, 22. jūl.), 7. lpp.: il.

 Latvijas mākslas vēsture: [grām. pateicība arī LU Akadēmiskās bibl. darbiniekiem: G. Jaunmuktānei, V. Kincei, V. Kocerei, I. Mīlgrāvei, K. Plostniecei, A. Taimiņai] / sast. E. Kļaviņš. - Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2014. - IV: Neoromantiskā modernisma periods, 1890-1915. - 638, [1] lpp.: il., faksimili. - Attēlu saraksts: 596.-616. lpp. - Bibliogr.: 617.-622. lpp. un zemsvītras piez. - Personu rād.: - 623.-633. lpp. - Vietu rād.: 634.-638. lpp.

Rec.: Kļaviņš E. Izrāviena laiks: mākslas vēsturnieka E. Kļaviņa vadītais kapitāldarbs par Latvijas mākslas vēsturi atklāj latviešu van Gogu un piemirstās gleznotājas - baltvācietes / pierakst. P. Raudseps // Ir. - Nr. 47 (2014, 20./26. nov.), [28.]-31. lpp.: il.

Bankovskis P. Šaubu laiks ir garām // Studija. - Apr./maijs (2015), [22.]-23. lpp.: il.

 Princis J. (sen.) Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas: [grām. – faksimils no LU AB] / Jānis Princis (seniors), Jānis Princis (juniors); red. un priekšv. aut. Valts Ernštreits. - [Ventspils]: Ventspils lībiešu apvienība "Rānda", 2014. - 101 lpp. : il., faks., portr.

 Stenders G. F.  Gotharda Frīdriha Stendera ābeces: faksimili, transkripcijas, apceres: [grām. att. arī no LU AB] / sast. V. Villerušs. - Rīga: Neputns, 2014. - 3 sēj. (32 ; 16 ; 94, [1] lpp.) : il. - Trīs sēj. kopējā mapē.

Saturs: [1.] Jauna ABC un lasīšanas mācība; [2.] Bildu ābice; [3.] Gotharda Frīdriha Stendera ābeču faksimilu pielikums.

 Art history of Latvia: [acknowledgements also Academic Library of the Univ. of Latvia (G. Jaunmuktāne, V. Kince, V. Kocere, I. Mīlgrāve, K. Plostniece, A. Taimiņa)] / ed. E. Kļaviņš. - Rīga: Inst. of Art History of the Latv. Acad. of Art, 2014. - IV: Period of neo-romanticist modernism, 1890-1915. - 637, [1] p.: ill., fax. - List of images: p. 596-616. - Bibliogr.: p. 617-622 and in footnoten. - Name index: p. 623-632. - Place index: p. 633-637.