Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka
Rakstniecības un mūzikas muzejs

Personu un vietu attēlu
datu bāze

Personu alfabētiskais saraksts

Datu bāze veidota ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu
mērķprogrammas “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts” ietvaros.

Teodors Zeiferts, Matīss Kaudzīte un Jānis Misiņš   Ēdole, 19.gs. sākums   Rīga, 20.gs. sākums
I n f o r m ā c i j a   p a r   p r o j e k t u
E n g l i s h