Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka
Rakstniecības un mūzikas muzejs
Personu un vietu attēlu datu bāze

Katru gadu ļoti liels ir to informācijas lietotāju skaits, kurus interesē bibliotēku, muzeju un arhīvu kolekciju ilustratīvais materiāls. Par to liecina gan attēlu izsniegums lasītavās, gan pieaugošais izgatavoto kopiju skaits. Vislielākā interese ir par personu un vietu attēliem.

Lai risinātu attēlu pieejamības un saglabāšanas problēmas, 2003.gadā ar Kultūrkapitāla fonda (KKF) finansiālu atbalstu mērķprogrammas “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts” ietvaros tika uzsākts Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas (LAB, kopš 2009.gada Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka) un Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja (RTMM; kopš 2009.gada Rakstniecības un mūzikas muzejs) kopprojekts “Personu un vietu attēlu datu bāze” un izveidota internetā pieejama tiešsaistes attēlu datu bāze ar meklēšanas iespējām.

2003. gadā datu bāzē bija apskatāmi 500 attēli ar aprakstiem.

2004.gadā ar KKF piešķirto finansējumu minētās mērķprogrammas ietvaros datu bāze tika papildināta vēl ar 1600 (800 no LAB un 800 no RTMM fondiem) digitāliem attēliem un to aprakstiem.

2005. gadā veicot KKF atbalstītu DB reoganizāciju un pārnesi uz jaunu serveri, kā arī jaunu ierakstu pievienošanu, šobrīd lietotājiem datu bāzē ir pieejami 4462 attēli un to apraksti.

Projekta ilgtermiņa mērķi
1. Nodrošināt pieprasītāko informācijas resursu pieejamību - veidot ilgtspējīgu LAB un RTMM fondos esošo personu un vietu attēlu digitālo kopiju un to aprakstu tiešsaistes datu bāzi.
2. Nodrošināt RTMM un LAB unikālo oriģinālu saglabāšanu, veidojot augstas kvalitātes digitālās kopijas, kuras lietotājiem pieejamas tikai LAB un RTMM lasītājiem paredzētās darba vietās.
3. Kopīgās datu bāzes veidošanu realizēt pa posmiem, katram darbības gadam nosakot konkrētu izpildes termiņu un darba apjomu.
4. Nākotnē datu bāzi paplašināt, sadarbojoties arī ar citiem muzejiem, arhīviem un bibliotēkām.


Atpakaļ uz projekta lapu--
ENGLISH VERSION--