- Informācija par bibliotēkas pakalpojumiem un lietošanas noteikumiem

- Informācija par LU AB literatūras krājumu

- Informācija par atsevišķiem izdevumiem LU AB krājumā

- Konsultācijas informācijas meklēšanā

- LU AB elektroniskajos un tradicionālajos informācijas resursos citu bibliotēku informācijas resursos internetā

- Uzziņas (precizējošās, adresālās, tematiskās, faktogrāfiskās)

- Iespēja pa e-pastu saņemt atbildes par interesējošiem jautājumiem

  e-pasts: sazinaakbib@lu.lv 

  Misiņa bibliotēkas lasītava – tālr.  67033956, 67033954

Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu (jebkurā valstī izdotu grāmatu, žurnālu,  u.c. jebkurā nozarē) lasītāji var saņemt no ārvalstu bibliotēkām, izmantojot Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus.

Saņemtos iespieddarbus lasītāji drīkst izmantot tikai bibliotēkas telpās (ieskaitot kopēšanu) saskaņā ar  „LU Akadēmiskā bibliotēka”  lietošanas noteikumiem.

Informācijas resursu izmantošanas termiņu nosaka bibliotēka piegādātāja.

SSBA pakalpojumu apmaksa tiek veikta saskaņā ar “Maksas pakalpojumu cenrādi”.

Pasūtījumus pieņem:

Rūpniecības ielā 10, Misiņa bibliotēkas lasītavā, tālr. 67033956, e-pasts: loan_luab@lu.lv 

Elektroniskā dokumentu piegāde nodrošina jebkura profila Bibliotēkas krājumā neesošu periodisku izdevumu atsevišķu rakstu kopiju piegādi. Kopijas tiek izsniegtas lietotāju personīgai (ne komerciālai) lietošanai. Dokumentu piegādes centru pakalpojumi tiek sniegti, ievērojot autortiesību likumdošanu un citas prasības.

Pasūtījumu var veikt:

izpildot un iesniedzot „Dokumenta pasūtījuma veidlapu”;
pa e-pastu loan_luab@lu.lv;           
Dokumentu piegādes centru pakalpojumu apmaksa tiek veikta saskaņā ar "LU Akadēmiskās bibliotēkas Maksas pakalpojumu cenrādi".

Pasūtījumus pieņem:

Rūpniecības ielā 10,  Misiņa bibliotēkas lasītavā, tālr. 67033956, e-pasts: loan_luab@lu.lv 

Bibliotēkas lietotājiem piedāvājam:

Bibliotēkas materiālu pavairošana

  • Bibliotēkas krājuma materiāli kopiju izgatavošanu uz papīra (A3, A4).
  • Bibliotēkas krājuma materiālu kopiju izgatavošana digitālā formātā (A3, A4).

Kopijas tiek izgatavotas atbilstoši „Autortiesību likuma” prasībām.

Digitālo kopiju izgatavošana

Bibliotēka piedāvā skenēšanas pakalpojumus no iespieddarbiem un lapām

  • līdz A4 izmēram JPG vai TIF formātā ar teksta atpazīšanu,
  • A3 izmēram JPG vai TIFF formātā bez teksta atpazīšanas.

Kopiju (uz papīra un digitālā formātā) izgatavošana lietotājiem ir maksas pakalpojums atbilstoši LU Akadēmiskās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādim.

Lietotāju apmācība

lietotāju apmācību darbam ar elektronisko katalogu un elektroniskajām datubāzēm

grupas ekskursijas - iepazīstina ar bibliotēkas funkcijām, struktūru, vēsturi, Rokrakstu un reto grāmatu fondu, Misiņa bibliotēku un elektroniskajiem resursiem
 

Ekskursijas  LU AB ir maksas pakalpojums saskaņā ar LU Akadēmiskās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi