LU Akadēmiskā bibliotēkas zinātniskās publikācijas: monogrāfijas, raksti vietējos un starptautiskos zinātniskos žurnālos, zinātnisko rakstu krājumi, konferenču ziņojumi un tēzes, zinātniskās bibliogrāfijas tiek vērtētas kā nopietns ieguldījums humanitāro un sociālo zinātņu jomās. Kritēriji zinātnisko publikāciju kvalitātei ir to indeksācija Scopus, Web of Science, ERIH PLUS, u.c. citējamības datubāzēs; dalība zinātniskajās redkolēģijās, ISBN, ISSN, DOI numuri; recenzenti; autora - zinātnieka starptautiskie identifikatori, pieejamība repozitorijos un atvērtās zinātnes portālos. LU Akadēmiskās bibliotēkas darbinieku publikācijas, to kopsavilkumi vai pilni teksti ir lasāmi LU e-repozitorijā https://dspace.lu.lv/dspace/.

Publikāciju tematika ietver bibliotēkas krājuma segmentu analīzi un zinātniskās interpretācijas, tematiskos katalogus, pētījumus grāmatniecības vēsturē, starpdisciplināro pētniecību, globālo sabiedrības, kultūras un literatūras procesu pētniecību, filozofiskas un kultūrvēsturiskas analīzes, zinātnisko bibliogrāfiju, arhīvu materiālu pētniecību un interpretāciju, starptautisko sakaru izglītības, zinātnes un kultūras jomā pētniecību. Pētījumos tiek izmantots LU Akadēmiskajā bibliotēkā pieejamais kultūrvēsturiskais krājums u.c. Latvijas un pasaules kultūras un zinātnes liecības. Kā viens no kritērijiem labai publikācijai ir pirmavotu analīze, faktoloģiskā materiāla precīza un patiesa izmantošana, inovatīva metodoloģija un oriģinālas zinātniskas interpretācijas. LU Akadēmiskās bibliotēkas ieguldījums zinātniskajās publikācijās mērāms arī ar līdzdalību krājumu un kolektīvo monogrāfiju veidošanā, darbu zinātniskajās redkolēģijās un recenzēšanu, bibliogrāfiju veidošanu.

 Zinātniskās publikācijas:

2022     2021     2020      2019      2018      2017      2016

   

To top