Vadītāja:  Silvija Sēne
E-pasts:  silvija.sene@lu.lv

Adrese:    Rūpniecības 10,  Rīga, LV-1235
Tālr.:         +371 67033957

Darba laiks:    darba dienās  8.30–17.00

Funkcijas:

 • Nodrošināt Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājuma attīstību un pieejamību saskaņā ar Bibliotēkas darbības mērķiem un uzdevumiem;
 • Nodrošināt Bibliotēkas krājuma pieejamību, veicot informācijas resursu komplektēšanu un apstrādi BIS ALEPH atbilstoši Bibliotēkā apstiprinātajai informācijas resursu tehnoloģiskās apstrādes shēmai;
 • Veikt Bibliotēkas krājuma kārtējo komplektēšanu un piekomplektēšanu, balstoties uz struktūrvienību sagatavotiem pasūtījumiem atbilstoši zinātniskā darba virzieniem un lietotāju pieprasījumiem;
 • Apzināt aktualitātes informācijas resursu tirgū un informēt par to krājuma glabātājus un Bibliotēkas vadību. Realizēt informācijas resursu iepirkumu;
 • Koordinēt dāvinājumu, obligātā eksemplāra un pārņemšanas ceļā iegūto informācijas resursu izvērtēšanu un sadali starp Bibliotēkas krājuma glabātājiem;
 • Veikt informācijas resursu bibliogrāfisko apstrādi oriģinālvalodās valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā atbilstoši bibliotēku nozarē noteiktajiem standartiem;
 • Veikt bibliotēkas krājuma retrospektīvo konversiju;
 • Veikt informācijas resursu secīgu izslēgšanu no Bibliotēkas fiziskajiem un virtuālajiem informācijas nesējiem;
 • Veikt Bibliotēkas informācijas resursu uzskaiti;
 • Veikt metodisko darbu – piedalīties Bibliotēkas iekšējo normatīvo dokumentu, dažādu darba procesu, instrukciju un tehnoloģisko karšu un citas dokumentācijas izstrādē.

Vadītāja:   Gunta Jaunmuktāne
E-pasts:   gunta.jaunmuktane@lu.lv

Adrese:     Rūpniecības ielā 10, Rīga, LV-1235
Tālr.:        +371  67033954, +371 29447559

Darba laiks: darba dienās    10.00–19.00

Funkcijas:

 • bibliotēkas krājuma veidošana un glabāšanas organizācija;
 • sīkiespieddarbu atlase, grupēšana, apstrāde, glabāšana;
 • dokumentu izsniegšana lietotājiem lasītavās un mājas abonementā;
 • nacionālās literatūras arhīva krājuma veidošana un īpašas saglabāšanas nodrošināšana;
 • izstāžu organizēšana, izmantojot bibliotēkas krājuma materiālus.
 

Vadītāja:     Dr. philol. Aija Taimiņa
E-pasts:    aija.taimina@lu.lv
Adrese:      Rūpniecības 10, Rīga , LV – 1235
Tālr.:          +371 27096121

Darba laiks:    pirmdiena-–ceturtdiena  11.00–18.00

Funkcijas:

 • bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo pakalpojumu sniegšana lietotājiem;
 • nodaļas krājuma veidošana, attīstīšana un saglabāšana;
 • materiālu apstrāde, inventarizēšana un datu ievadīšana elektroniskajā katalogā;
 • bibliotekāro un bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • tematisko, atceres un jubilejas izstāžu veidošana;
 • ekskursiju vadīšana;
 • pētnieciskais darbs;
 • krājuma digitalizācija.
 

Vadītāja:     Ilze Garda
E-pasts:      ilze.garda@lu.lv
Adrese:       Rūpniecības 10,  Rīga, LV – 1235
Tālr.:           29895722

Darba laiks:   darba dienās  10.00 –18.00

 

2019. gadā, lai nodrošinātu efektīvāku LU Akadēmiskās bibliotēkas darbību un līdzekļu optimizāciju, tika nolemts apvienot informācijas centrus un Austrijas bibliotēku un Šveices lasītavu vienā struktūrvienībā – Starpkultūru dialoga centrā. SDC darbības mērķis - nodrošināt ārpus Latvijas izdoto informatīvo resursu fonda veidošanu un saglabāšanu, veicināt integrāciju un starpvalstu sadarbību zinātnes, izglītības un kultūras jomā un nodrošināt starp LU AB un starptautiskajiem partneriem noslēgto sadarbības līgumu, memorandu, nolīgumu u.tml. nosacījumu izpildi. Starpkultūru dialoga centrs aktīvi organizē izstādes, seminārus, konferences, koncertus, teātra izrādes u.c. kultūras pasākumus, piesaistot ārvalstu pārstāvniecību darbiniekus, biedrības, diasporas pārstāvjus un LU studentus un pasniedzējus.

Austrijas bibliotēka un Šveices lasītava     →

Azerbaidžānas Informācijas centrs       →

Eiropas Informācijas punkts      →

Gruzijas Informācijas centrs     →

Kazahstānas Informācijas centrs     →

Ukrainas Informācijas centrs     →

Uzbekistānas Informācijas centrs        →

 

 

   
 

Vadītāja un vadošā pētniece: 
Dr.phil. Ineta Kivle,  LU Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietniece 

E-pasts:  ineta.kivle@lu.lv
Adrese:    Rūpniecības 10 - 401  Rīga, LV-1235
Tālrunis:  +371 29418434
 

2017. gada 29. maijā ar LU Senāta sēdes lēmumu Nr.122 tika nodibināts Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs, kura mērķis ir sekmēt LU Akadēmiskās bibliotēkas zinātnisko darbību, veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus un veicināt bibliotēkas integrāciju LU akadēmiskajos procesos. Centrs ir atvērts humanitāro zinātņu kopīgiem akadēmiskiem starpdisciplināriem pētījumiem šādā tematiskā aptvērumā:

 • Starpnozaru pētniecības metodoloģijas pilnveide.
 • Grāmatas un rakstītā vārda kultūras mantojuma konceptuāla izpēte atšķirīgās tematiskās perspektīvās.  
 • Ritma, skaitļa, skaņas, krāsas konceptu izpēte ideju vēsturē, letonikā, filosofijā, kultūras procesos, mākslās un bibliotēku jomā.
 • LU Akadēmiskās bibliotēkas vēstures un tās krājuma pētniecība  grāmatniecības, kultūras un ideju un mākslas vēstures kontekstā.

Bibliotēkas un krājuma pētniecība no starpnozaru aspekta dod iespēju ieviest inovatīvas metodes, kas pielietojamas arī citu atmiņas institūciju pētniecībā – tādējādi pilnveidojot pētījumu saturu, līdzdarbojoties projektos, veicinot nozaru sinerģiju un zināšanu pārnesi no tradicionālām formām uz interaktīvu un virtuālu vidi. Centra pētnieciskais darbs rezultējas izstādēs, publikācijās, konferencēs, diskusijās, ietverot: 

 • Konceptuālas izstādes ar zinātniskiem komentāriem dažādos formātos gan tradicionālā, gan virtuālā. 
 • Katalogi, kas atspoguļo bibliotēkas krājumu noteiktā tematiskā aptvērumā.
 • Zinātniski pētījumi, t.sk. monogrāfijas, kas aplūko starpnozaru jautājumus humanitāro zinātņu un kultūras dimensijās. 
 • Semināri, konferences, diskusijas, līdzdalība vietējās un starptautiskās zinātniski pētnieciskās aktivitātēs un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana.

Centrs ir atvērts sadarbībai kopīgiem akadēmiskiem pētījumiem, vienojot radniecīgas zinātņu nozares, kuru pētījumu lokā iekļaujas  letonika, grāmatniecības vēsture, sabiedrības un zinātnes vēsture, kultūras  un mākslas vēsture, tekstu pirmavotu pētniecība, filozofijas un reliģiju vēsture, kā arī sociālās, dabas un dzīvības zinātnes. Ar Starpnozaru pētniecības centra mērķi, uzdevumiem, pārvaldības modeli, pētnieciskajām tēmām un uzdevumiem iespējams iepazīties nolikumā.

AICINĀM UZ SADARBĪBU!