Lai reģistrētos Jums jāuzrāda:

Mājas abonements

ir maksas pakalpojums (saskaņā ar LU AB Maksas pakalpojumu cenrādi)

Par mājas abonementa lietotāju var kļūt ikviens, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī Vienotās lasītāju kartes īpašnieki, pie reģistrācijas piesakoties šim pakalpojumam.

Latvijas Universitātes studentiem mājas abonements ir bez maksas.

5.1.    Lietotāja tiesības:

5.1.1.    atbilstoši šiem Noteikumiem saņemt un izmantot LU AB informācijas resursus;

5.1.2.    atbilstoši šiem Noteikumiem uz noteiktu laiku patapināt līdznešanai vai lietošanai lasītavās bibliotēkas krājumā esošos informācijas resursus;

5.1.3.    atbilstoši šiem Noteikumiem pagarināt patapinātā informācijas resursa lietošanas termiņu;

5.1.4.    saņemt konsultācijas katalogu, kartotēku, informācijas resursu un datortehnikas lietošanā;

5.1.5.    ienest lasītavās darbam nepieciešamos personīgos informācijas resursus, portatīvos datorus, mobilos telefonus (“klusuma” režīmā), somas (20 x 30 cm) un datorsomas;

5.1.6.    iesniegt LU AB administrācijai priekšlikumus par LU AB darba uzlabošanu;

5.1.7.    iepazīties ar LU AB lietošanas noteikumiem;

5.1.8.    saņemt normatīvajos aktos noteiktos valsts bibliotēkas bezmaksas pakalpojumus, kā arī maksas pakalpojumus atbilstoši LU AB maksas pakalpojumu cenrādim.
 

5.2.    Lietotāja pienākumi:


5.2.1.    ievērot šos Noteikumus un saudzīgi izturēties pret LU AB informācijas resursiem un inventāru;
 
5.2.2.    sekot līdzi patapināto informācijas resursu izmantošanas termiņiem un laikus nodot tos bibliotēka, kā arī saskaņā ar LU AB maksas pakalpojumu cenrādi veikt samaksu par informācijas resursu izmantošanu virs noteiktā termiņa;

5.2.3.    nozaudētu, sabojātu vai noteiktajā laikā vispār neatdotu informācijas resursu aizstāt ar identisku vai līdzvērtīgu. Ja to nav iespējams izdarīt, nozaudētā, sabojātā vai noteiktajā termiņā vispār neatdotā informācijas resursa vērtību atlīdzināt atbilstoši spēkā esošajai tirgus vērtībai vai atlīdzināt LU AB nodalītos zaudējumus; par nodošanas termiņa neievērošanu LU AB pārtrauc lietotāja apkalpošanu līdz saistību nokārtošanai;

5.2.4.    izmantojot LU AB pieejamos informācijas resursus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tajā skaitā Autortiesību likumu, kā arī citus autortiesību jomu regulējošus normatīvos aktus;

5.2.5.    atstāt garderobē virsdrēbes, somas un citas bibliotēkā neizmantojamas lietas;

5.2.6.    lietotājam aizliegts lasītavās ēst, dzert un smēķēt, kā arī traucēt citu LU AB lietotāju darbu, skaļi sarunājoties;

5.2.7.    lietotājam aizliegts patvaļīgi reproducēt (piem., fotografēt, skenēt) LU AB informācijas resursus, izmantojot savas iekārtas (telefonus,  otoaparātus, skenerus u.c.).
 

5.3.    Lietotāja atbildība:

5.3.1.    saudzēt LU īpašumu: nebojāt informācijas resursus un inventāru, nenodarīt citus materiālos zaudējumus LU, kā arī ziņot bibliotekāram par ievērotajiem defektiem;

5.3.2.    VLK nedrīkst nodot citai personai, lai tā izmantotu LU AB pakalpojumus;

5.3.3.    par šo Noteikumu neievērošanu lietotājam uz laiku tiek liegtas tiesības izmantot bibliotēku vai viņu no tās izslēdz;

5.3.4.    LU AB lietošanas liegums vai izslēgšana no tās neatbrīvo LU AB lietotāju no saistībām atdot patapināto LU AB krājuma informācijas resursu un LU turējumā nodoto īpašumu un šo Noteikumu noteiktajā kārtībā atlīdzināt zaudējumus LU AB, kā arī maksas pakalpojumu cenrādī noteiktajā kārtībā LU AB samaksāt nokavējuma naudu;

5.3.5.    ja saistības ar LU AB netiek laikus nokārtotas, parādsaistību piedziņa tiek nodota tai parādu piedziņas kompānijai, ar kuru LU ir noslēgusi līgumu.