Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultāte un LU Akadēmiskā bibliotēka sadarbībā ar partneriem Bulgārijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā ir iesniegusi projekta pieteikumu "CoRale" jeb “Kultūras mantojums kustībā: kustamā kultūras mantojuma recepcija un uztvere es un mēs perspektīvā” starptautiskā pētniecības konkursā “Kultūras mantojums, identitāte un perspektīvas”, kas tika organizēts kopējās programmēšanas iniciatīvas “Kultūras mantojums un globālās pārmaiņas: jauns uzdevums Eiropai” ietvaros.

Viens no projekta "CoRale" izpētes segmentiem - viduslaiku rokraksti. 

Foto: LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu lasītava.

Projekta “CoRale” mērķis ir radīt jaunu jēdziena “kustamais kultūras mantojums” izpratni un paplašināt to, ietverot materiālos aspektus un sociālās nozīmes, ko piedēvē kultūras mantojumam. Ar padziļinātas izpētes, socioloģisko aptauju, likumdošanas un multidisciplināras datu analīzes un digitālas izstādes palīdzību projekta gaitā iecerēts pilnveidot kustamā kultūras mantojuma izpratni, tā noteikšanu un aizsardzību Eiropas kontekstā.  Projektā paredzēta autentiskā kustamā kultūras mantojuma pētniecība, kurā viens no izpētes segmentiem ir LU Akadēmiskās bibliotēkas kultūrvēsturiskā krājuma daļa: rokrakstu jeb manuskriptu grupa, kas veidojusies sociāli vēsturisko procesu ceļā vēlajos viduslaikos un agrajos jaunajos laikos. 

Attēlā: Philipp Melanchthon. Corpus doctrinae. Heinrichstadt, 1576. Lutera mācība greznā iesējumā

Eiropas Komisijas konkursam pieteiktā kopējā projekta pieteikuma summa ir 674 881  EUR, kur LU Vēstures un filozofijas fakultātes un LU Akadēmiskās bibliotēkas aktivitātes īstenojamas 299 992 EUR apmērā.

LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāne asociētā profesore Valda Kļava augstu vērtē apjomīgo un kvalitatīvi paveikto visu pušu iesaistīto kopdarbu, īpaši izceļot LU Projektu atbalsta centra iesaisti procesa virzībā: “Pēc visiem sarežģījumiem, kas šo iniciatīvu pavadīja, sasniegtais rezultāts nes lielu atvieglojumu un gandarījumu, ka darba grupas sūrie pūliņi vainagojās ar skaistu rezultātu. Savukārt LU Projektu atbalsta centram gribu teikt īpaši lielu paldies par kvalificēto palīdzību un patiesi ieinteresēto līdzdalību, sniedzot tik būtisku atbalstu, kā tas bija šoreiz. Manā pieredzē Latvijas Universitātē nav daudz tādu piemēru.”

LU Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietniece Ineta Kivle norāda: “Projektu atbalsta centra komanda vadīja projekta sagatavošanas un iesniegšanas  procesu un laicīgi iezīmēja nepieciešamās korekcijas, bija vienmēr atvērtas diskusijai.”

“Šī sadarbība pelna neviltotu un patiesu apzīmējumu – komandas darbs, kurā Projektu atbalsta centram bija saliedējoša loma. Šajā sadarbības pieredzē ļoti augstu vērtējama centra personāla spēja skaidri un adekvāti izvērtēt riskus, kas apdraudēja pieteikuma sagatavošanas procesa sekmīgu norisi un ieteikt projekta vadības grupai tādus rīcības modeļus, kas ļāva šo krīzi pārvarēt, kopumā veiksmīgi pabeigt un iesniegt pieteikumu,” atzīst LU Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas asociētais profesors Andris Levāns.

LU Projekta atbalsta centrs projekta pieteikuma sagatavošanas procesā nodrošināja projekta idejas izvērtēšanu, atsevišķu projekta pieteikuma sadaļu rakstīšanu, visu iesniegto sadaļu tekstu atbilstības pārbaudi un projekta iesniegšanu atbilstoši izsludinātā konkursa prasībām. 

Attēlā: Alexander de Hales. Summa universae theologiae. Nürnberg, 1482. Viens no senākajiem iespieddarbiem LU Akadēmiskajā bibliotēkā

Lai sazinātos ar LU Projektu atbalsta centru, jautājumu gadījumā projektu rakstītāji aicināti rakstīt uz e-pasta adresi pac@lu.lv  vai zvanīt uz tālruņu numuriem (+371) 67034021, (+371) 25668055. LU Projektu atbalsta centrs atrodas Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 436. telpā.

Latvijas Universitātes Projektu atbalsta centrs darbojas kā pilotprojekts Eiropas Sociālā fonda projektā “Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē” specifiskā atbalsta mērķa 8.2.3. “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ietvaros (projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/019).

 

 

 

Dalīties