Zinātnisko rakstu krājuma “Grāmata. Zīme. Krāsa” sākotne rodama starpdisciplinārās diskusijās, kuras ikgadēji rīko Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs. Rakstu krājuma elektroniskā versija tika publicēta jau 2020. gada aprīlī. Tagad ir lasāms arī papildinātais un drukātais izdevums.

Tā autori – Dr. paed. Austra Avotiņa, Dr. philol. Jana Dreimane, Dr.phil. Linda Gediņa, Mg. soc. Daina Gulbe,  LU doktorantes Kristīne Zaļuma un Sandija Iesalniece, Dr. phil. Ineta Kivle, Dr. philol. Ināra Klekere, Mg. soc. Maija Krekle,  Gunta Jaunmuktāne, Mg. soc. Lilija Limane, Mg. arch. un Mg. art. Gatis Vanags – katrs no sava skata punkta stāsta par bibliotēku likteņiem un grāmatu pārvietošanās ceļiem. Publicēto pētījumu spektrs aptver gan detalizētu analīzi, kas saistoša ne vien ierobežotam profesionāļu lokam, gan pētījumus, kas pārsteidz ar līdz šim vēl nezināmiem faktiem un notikumiem un pamato sabiedrībā notiekošos procesus un kultūras dzīvi.  Publicētie pētījumi ar vairāk kā simts attēliem stāsta par zīmēm un krāsām, kuras lasītāji, bibliotekāri un kolekcionāri atstāj grāmatās; par grāmatu estētiku un vizualitāti – ilustrācijām, burtveidoliem, formātiem un iesējumiem. Tos vieno kopīga tematiska pieeja – skatīt grāmatas to fiziskajā veidolā. Tas ir īpašs izpētes lauks, kas atklājas, soli pa solim sekojot pa grāmatās atstātajām zīmju pēdām. Šo zīmju nozīme it kā aizplūst prom no grāmatas sākotnējās eksistences un norāda uz kādu jaunizveidotu semantisku kopību, kuras jēgas kopsakaru meklējumi no grāmatniecības aizved citās sfērās, atklājot vienojošus aspektus ar kultūru, literatūru, sabiedrību, lielu personību vēsturi, un tādējādi ievērojami pārsniedz gan vienas nozares specifiku, gan lokālo un nacionālo ierobežotību.
 

Dalīties