Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka saņēmusi dāvinājumā Latvijas zinātnei un studiju procesam nozīmīgu Paula Pumpēna un Pētera Puško grāmatu “Virus-like particles. A comprehensive guide”, kas izdota ASV izdevniecībā “CRC Press”.

Pumpens P & P. Pushko. Virus-Like Particles: A Comprehensive Guide. CRC Press/Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2022, 674 p. Virus cartoons by Philippe Le Mercier, 191 color & 34 b/w illustrations, 7,280 references (Online 251 p.) ISBN 9780367476779. E-book 926 p. ISBN 9781003279716..

Šis ir pirmais pilnīgais un sistemātiskais ceļvedis vīrusveidīgo, jeb vīrusiem līdzīgo, daļiņu, t.s. virus-like particles (VLPs) radīšanā un izmantošanā vakcīnās, terapeitiskos un diagnostiskos līdzekļos, nanomateriālos un nanoiekārtās. Sistemātiskai VLP grupēšanai izmantota jaunākā vīrusu pasaules taksonomija, kombinējot to ar tradicionālo Baltimora klasifikāciju, kam par pamatu kalpo vīrusu genomu struktūras un mRNS sintēzes mehānismi. Tā, grāmata aptver 7 lielas daļas pēc Baltimora, kas satur 38 nodaļas - atbilstoši modernās vīrusu taksonomijas kārtas (order) taksonam kā VLP klasifikācijas pamatam. Pats VLP ir definēts kā universāls apzīmējums struktūrām, kas literatūrā parādās kā vīrus-, kor- vai kapsīdveidīgās daļiņas un ir kļuvušas pēdējā laikā par neatņemamu mūsdienu molekulārās virusoloģijas atribūtu. Dati par VLP telpiskām struktūrām, ekspresijas sistēmām un nanotehnoloģiskiem pielietojumiem ir sniegti reizē ar oriģinālo virionu attiecīgo struktūru un izmantošanu, galveno uzmanību vēršot uz jaunu vakcīnu un terapeitisko bionanomedicīnas produktu radīšanu.  

Kopumā izdevums

  •        sniedz pirmo izsmeļošo ieskatu VLP nanotehnoloģiju jomā, izmantojot mūsdienu vīrusu taksonomijas principus;
  •        demonstrē virionu un VLP telpiskās struktūras kopību un īpatnības;
  •        apraksta VLP veidošanu un raksturošanu ar dažādu ekspresijas sistēmu palīdzību; 
  •        summē datus par VLP izmantošanu vakcinēšanas un specifiskās nanomateriālu piegādes mērķiem;
  •        parāda VLP lomu jaunu organisko un neorganisko nanomateriālu radīšanā.

Dr. habil. biol., LU profesors  Pauls Pumpēns ir viens no molekulārās bioloģijas pamatlicējiem Latvijā, kura darbības kodols ir gēnu un proteīnu inženierijas metodoloģiju pielietojums rekombinanto vakcīnu izstrādē uz vīrusveidīgās daļiņu bāzes.  P.Pumpēns ir VLP stratēģijas viens no vadošajiem pētniekiem pasaulē, kurš vadījis daudzus starptautiskus projektus par VLP tematiku, vairāk nekā  300 darbu autors,  40 patentu un autorapliecību līdzautors.

PhD  Pēteris Puško  strādājis LU un LZA Molekulārās bioloģijas institūtā, vēlāk  Latvijas Biomedicīnas  pētījumu un studiju centrā pie pirmajām RNS fāgu un hepatīta B vīrusa VLP konstrukcijām. No 2000. līdz 2010. gadam strādājis Novavax, Inc. firmā Rokvilā, kur radīja pirmās gripas VLP vakcīnas pasaulē. Kopš 2010. gada ir  biofarmaceitiskās firmas Medigen,  Inc. (ASV) prezidents un zinātniskais vadītājs, kur veido inovatīvas vakcīnas pret īpaši bīstamām infekciju slimībām un vēzi. Publicējis vairāk nekā 50 patentus un 70 rakstus. 

Dalīties