Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas 480. gadskārtas rakstu krājumā Dītrihs Andrejs Lēbers rakstīja: “Ar jubilāri es uzņēmu sakarus vēl padomju laikā. Toreizējās “Fundamentālās” bibliotēkas darbinieki bija izpalīdzīgi sagādāt materiālus, kurus trimdas zinātnieki meklēja saviem darbiem. Bibliotekāri veikli prata strādāt “Glavļit” varas režīmā, gatavoja kserokopijas, dažkārt arī no materiāliem, kas glabājās “spec-hran” fondos. Pēc neatkarības atjaunošanas izveidojās rosīga sadarbība. Ar Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas aktīvu palīdzību no jauna tika izdoti “Latvijas Senāta spriedumi (1918-1940) 16 sējumos. Pārspiedām arī trīs pirmskara Latvijas juridiskos žurnālus.”

Profesors D.A.Lēbers fascinēja ar savu personību, labvēlību un atvērtību, sirds siltumu un šarmu. Daudzreiz atvērās bibliotēkas durvis un pa tām ienāca profesors, darbīgs, smaidīgs, ar nelielu piezīmju grāmatiņu, kurā bija atzīmēti svarīgākie jautājumi, par kuriem bija jārunā. Kad jautājums bija noskaidrots, viņš to izsvītroja un runāja par nākamo.

Profesors bija ne tikai aktīvs bibliotēkas lietotājs, bet pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas arī rosīgs sadarbības partneris.

1998.gada 17.janvārī  bibliotēkā notika senatora Augusta Lēbera piemiņai un profesora D. A. Lēbera 75. dzimšanas dienai veltīta starptautiska zinātniska konference “Baltijas valstis likteņgriežos”, vienlaicīgi tika atklāta arī izstāde “Divas paaudzes Latvijai, tiesībām, zinātnei: Senators Augusts Lēbers un profesors Dītrihs Andrejs Lēbers”. Tika svinīgi atvērtas arī LAB apgādā  izdotās biobibliogrāfijas – “Latvijas Senāta senators Augusts Lēberas” un “Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis Dītrihs Andrejs Lēbers”.

1998. gada 1.oktobrī Tartu Universitātes bibliotēkā tika atklāta no LAB krājuma veidota izstāde “Lēberu ģimenes divas paaudzes Baltijas valstu tiesību zinātnēs”.

Svarīgs bibliotēkas dzīvē bija 2002. gads, kad D.A.Lēbers savu personālo fondu atvēlēja Akadēmiskajai bibliotēkai.  Visus savus materiālus viņš bija iesējis 139 vienāda formāta (A4) sējumos, kas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas krātuves plauktos ir sarindoti trīs metru garumā. Materiāli ir sakārtoti trīs sērijās un fondam ir pievienots D.A.Lēbera sastādīts Personālā fonda ievada sējums latviešu un vācu valodā. Tā sākumā sniegts autora  sistemātiski sakārtots rādītājs, kas tuvāk detalizēts triju sēriju aprakstos. Turklāt ievadā akcentēti atsevišķi fakti, personas, norises, publikācijas, liecības un līdzīgas norādes. Fonda materiāli aptver laiku no D.A.Lēbera dzimšanas gada līdz viņa 75 gadu jubilejai. Materiāli, kas saistīti ar Baltijas valstīm un Latvijas trimdu, šajā kopojumā ir plašāki nekā citās jomās. Pārējās fonda sadaļas saistās ar darbu padomju tiesību sistēmā un ar salīdzināmām tiesībām.

 

D. A. Lēbera personālā fonda saturs:

Pirmā sērija. Posmi manā dzīvē

1. Jaunība

2. Izglītība

3. Profesionālā darbība

4. Ar profesionālo darbību saistītās aktivitātes

5. Sabiedriskā darbība

Otrā sērija. Sarakste

1. Osteuropa-Recht, Redaktion (1955-1960)

2. Cita profesionālā sarakste (1956-1986)

3. Sarakste sakarā ar baltiešu jautājumiem (1950-1990)

4. Latvijas juristu biedrības

Trešā sērija. Raksti

1. Publicētie raksti (1950-1997)

2. Ar publicētajiem rakstiem saistītie materiāli

3. Publicētie, taču 1997.gada “Biobibliogrāfijā”  neiekļautie raksti

4. Nepublicētie raksti ( Juridiskie atzinumi, konferenču referāti, lekcijas, manuskripti, ziņojumi, krājumi).

 

D. A. Lēbera personālajam fondam pievienoti 14 sējumi ar nosaukumu Deutsch-Baltischer Freundeskreis, (saīsināti – FK). Tie vēsta par vācbaltu draugu kopas dzīvi kopš tās dibināšanas 1949.gadā.

D. A. Lēbera 80. dzimšanas diena 2003. gada 4.janvārī atkal tika svinēta Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā ar abu biobibliogrāfiju labotiem un papildinātiem izdevumiem, kā arī “Tieslietu Ministrijas Vēstneša (1920-1940)” 1.sējuma un “Rigasche Zeitschrift für Rechtswissenschaft” (1926-1939) 1.-5.sējumu faksimilizdevumu atvēršanas svētkiem.

       

Dalīties