Konference "Transformētā humanitāte, meklējot stabilitāti: ritmi filosofijā, dabā, mākslā" ir iecerēta kā dialogs starp atšķirīgām teorētiskām pieejām un dažādu nozaru pētniekiem. Tāpēc konferences referenti aicināti pieteikt referātus, kas iecerēti dažādās domāšanas paradigmās, kas ļauj no dažādiem skatpunktiem skatīt ritmu kā būtisku cilvēka un realitātes dimensiju, kurai ir svarīga loma humanitātes transformācijas procesos. Konference notiks Latvijas Universitātē 2024. gada 16.–19. maijā.

Kopš 20. gadsimta 90. gadu beigām humanitārās zinātnes arvien aktīvāk iesaistās transformētās humanitātes izpētē – pētījumos, kuri tālu pārsniedz atsevišķu zinātņu un zinātņu grupu robežas. Ne tikai sabiedrībā un globālos procesos ir notikušas būtiskas pārmaiņas, bet arī mākslā un zinātnē, un katrā no mums: transformētās humanitātes koncepts uzrāda izmaiņas indivīdā, sabiedrībā un reizē mainās pats līdz ar notiekošajiem procesiem un jauniem pētījumiem. 

Konferences centrā ir divi centrālie koncepti: transformētā humanitāte un ritms. Tā dos iespēju aplūkot ritmu plašā diskursā un atšķirīgās filosofiskās pieejās, iekļaujot metafiziku, ētiku, estētiku, fenomenoloģiju, hermeneitiku, ideju vēsturi, kultūru, tehnoloģijas, mākslas un literatūru; arī dzīvības zinātnes tiek aicinātas sniegt savu ieguldījumu un skatījumu. Tādi jēdzieni kā cilvēks un cilvēcība, saprāts, dekonstrukcija, transformācija, kontemplācija, klausīšanās, skatīšanās, daba, ķermenis, mākslas darbs, vitalitāte, veselība, sabiedrība, individualitāte, tehnoloģijas, konstruētā racionalitāte, pašpietiekamība, morālā atbildība, spēks, kosmiskā dimensija, stimulē jaunas pieejas ritmu pētījumiem humanitātes kontekstā, aptverot tādas tēmas kā: individuālā dzīve un vērtības, daba un ekofilosofija, tehnoloģijas, ķermenis, mūzika un vizuālās mākslas, literatūra.

Konferences darba valoda ir angļu. Ar detalizētu informāciju par konferenci un aicinājumu iesūtīt savu referātu kopsavilkumus lūdzam iepazīties angļu valodā.


Konferences zinātniskā komiteja: Dr.phil. Ineta Kivle (Latvija), Dr.phil. Raivis Bičevskis (Latvija), PhD Paskāls Mišons (Francija), PhD Lenarts Škofs (Slovēnija), PhD Maja Bjelica (Slovēnija), PhD Natālija Anna Mična (Polija).  

Konferences organizatori un iniciatori (kontakti saziņai): Dr.phil. Ineta Kivle, LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpdisciplināro pētījumu centra vadītāja. ineta.kivle@lu.lv; Dr.phil. Raivis Bičevskis, LU Filozofijas un ētikas nodaļas vadītājs raivis.bicevskis@lu.lv.

Dalīties