2019. gads

Aktīvo lietotāju skaits                                          8 990
Apmeklējumu skaits                                         586 655
Izsniegumu skaits                                             208 941
Jaunieguvumi (fizisko vienību skaits)                 32 004
Bibliotēkas krājums (fizisko vienību skaits)   3 396 182